Naziv
Osnove likovnih umjetnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
4
Šifra
265784
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Cilj kolegija je razvijanje vizualne percepcije u pristupu umjetničkom djelu. Usvajanje osnovnih znanja i metoda za opis, analizu i interpretaciju umjetničkih djela slikarstva, skulpture, umjetničkog obrta i suvremenih medija iz svih razdoblja. Usvajanje temeljne stručne terminologije.
Sadržaj
 1. Uvod u analizu likovnog djela. Likovni elementi i njihova svojstva.
 2. Svojstva i vrste kompozicije likovnog djela. Analiza kompozicije (ravnoteža, proporcije, ritam, pokret, prostor).
 3. Volumen i prostor. Analiza skulpture.
 4. Crtež i crtačke tehnike. Osnovne karakteristike i povijest pojedinih tehnika crteža.
 5. Slikarske tehnike. Povijest i karakteristike slikarskih tehnika: tempera, ulje, freska, mozaik, vitraž, kolaž.
 6. Kiparske tehnike i materijali. Priroda pojedine tehnike – vrste materijala – načini obrade.
 7. Temeljna terminologija povijesti umjetnosti. Stil, stilizacija, realizam, naturalizam, apstrakcija, avangarda, kanon, klasično, moderna, postmoderna, strukturalizam, tipologija, itd.
 8. Povijest povijesti umjetnosti u svijetu i Hrvatskoj i pisanje povijesno umjetničkog teksta.
 9. Povijest portreta. Portret od staroegipatske umjetnosti do 21. stoljeća.
 10. Povijest krajolika u slikarstvu od renesanse do danas. Krajolik kao samostalna tema.
 11. Povijest mrtve prirode i genre scene.
 12. Prikaz tijela kroz povijest umjetnosti.
 13. Hrvatsko slikarstvo 19. i 20. stoljeća.
 14. Odnos slike i teksta na odabranim primjerima.
 15. Povijest umjetnosti i vizualni studiji.

Ishodi učenja
 1. Usvojiti osnovna znanja i metode za analizu slikarstva, skulpture, umjetničkog obrta i drugih vrsta likovnih djela.
 2. Ovladati temeljnom stručnom terminologijom.
 3. Ovladati metodološkim postupcima za likovnu analizu djela.
 4. Razviti specijaliziranu vizualnu percepciju za likovna umjetnička djela, djela umjetničkog obrta kao i za ostale oblike vizualnog izražavanja.
 5. Usvojiti osnovna znanja o likovnim tehnikama.
 6. Prepoznavati povijesno-umjetnička razdoblja i njihove karakteristike.
 7. Primijeniti znanja i metodologije u usmenoj i pismenoj formi.
Metode podučavanja
Nastava se izvodi kroz predavanja, seminare i vježbe.
Predavanja uvode u metode rada, osnovnu terminologiju i temeljnu faktografiju.
Seminari razrađuju teme obrađivane na predavanjima. Seminari uključuju i vježbe, prvenstveno usmene - vježbe analize umjetničkog djela, pismene vježbe, te vježbe koje uključuju terensku nastavu na području Zagreba, odnosno posjete aktualnim izložbama koje su sukladne nastavnom planu.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se kolokvij koji se piše nakon dvije trećine izvedene nastave. Nakon nastave slijedi pismeni i usmeni ispit. U konačnu ocjenu ulazi i vrednovanje aktivnog sudjelovanja na seminarima i vježbama te napredak kroz semestar.

Obavezna literatura
 1. H. W. Janson, A. F. Janson, Povijest umjetnosti, Stanek, Varaždin 2008. (odabrana poglavlja)
 2. Dulibić, Frano, Osnove likovnih umjetnosti, tekstovi, bilješke i linkovi na fakultetskom sustavu Omega
Dopunska literatura
 1. Wölfflin, Heinrich, Tumačenje umjetničkih djela, u: Ideal, forma, simbol, IPU, Zagreb 1995., str. 79-103.
 2. Wölfflin, Heinrich, Temeljni pojmovi povijesti umjetnosti, Institut za povijest umjetnosti i Kontura, Zagreb 1998.
 3. Horvat Pintarić, Vera, Tradicija i moderna, HAZU, Zagreb 2009.
 4. Lucie-Smith, Edward, Dictionary of Art Terms, Thames & Hudson Ltd, London, 2004.
 5. Umjetnost (leksikon, ur. Jadranka Damjanov), Panorama, Zagreb, 1967.
 6. Pointon, Marcia, History of Art, A Student's Handbook, Routledge, London-New York 2014..
 7. Arnheim, Rudolf, Umetnost i vizualno opažanje, Nova verzija, Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1987.
 8. Gombrich, E. H., Umjetnost i iluzija, Nolit, Beograd 1984.
 9. (ur.) Belting, Dilly, Kemp, Sauerländer, Warnke, Uvod u povijest umjetnosti, Fraktura, Zagreb 2005. poglavlja: Warnke: Predmetna područja povijesti umjetnosti, Sauerländer: Općenito utvrđivanje predmeta, Sauerländer: Utvrđivanje vremena i mjesta nastanka te utvrđivanje autorstva djela

Obavezan predmet na studijima
Novi i reformirani studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar