Naziv
Uvod u ikonologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
265786
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Kolegij ima za cilj pripremiti studenta za razumijevanje likovnog djela (»slike«) kao semiotičkog sustava znakova i značenja. Student kroz teorijski i praktični rad stječe saznanja o višeslojnosti likovnog djela i simboličkim značenjima koja izražavaju prevladavajuće sadržaje i ideje određenog razdoblja. Student stječe spoznaju o odnosu likovnog govora i tekstualnog predloška te zakonitostima formiranja likovnog govora od antike do renesanse.
Sadržaj
 1. Teorijski uvod: povijest umjetnosti kao humanistička disciplina ili zašto je poznavanje teme neophodno za potpuno shvaćanje likovnog djela. Formalna i kontekstualna povijest umjetnosti.
 2. Pojam stila i stilskog razdoblja. Kriteriji interpretacije. "Kulturno-teološko" i "estetski humanizam". Ikonografske metode.
 3. "Slika" kao komunikacija: optički znak i semiotičko tumačenje. Moć "slike": ikona, idolatrija i ikonoklazam. Didaktička uloga slike.
 4. Slojevitost umjetničkog djela: a) predikonografski opis, b) ikonografska analiza, c) ikonografska interpretacija ili ikonološka analiza.
 5. Ikonografska analiza: činjenični i izražajni sadržaj u slici.
 6. Ikonografska analiza: jezik geste i značenje geste u likovnim umjetnostima.
 7. Ikonografska analiza: tekstualni izvori / likovni uzori. Analizira se odnos tekstualnog predloška i likovnih predložaka u formiranju ikonografskog tipa, odnosno teme.
 8. Odnos teksta i slike: mnogoznačnost riječi, jednoznačnost slike, kao jedan od osnovnih problema u umjetnosti u razdoblju od antike do modernog doba (XVIII. st.).
 9. Odnos teksta i slike: mnogoznačnost riječi, jednoznačnost slike (nastavak).
 10. Narativni prikazi i narativni ciklusi: tekstualni izvori. Analiziraju se glavni tekstualni izvori za likovne teme u razdoblju od antike do renesanse.
 11. Ikonički prikazi: kultna figura u antici i kršćanstvu.
 12. Alegorijski prikazi, personifikacije i simboli: doslovno, alegorijsko, preneseno (moralno i anagogijsko) značenje.
 13. Alegorijski prikazi, personifikacije i simboli (nastavak).
 14. Likovno djelo u kontekstu: ikonografska topografija.
 15. Likovno djelo u kontekstu: ikonografska topografija (nastavak).

Ishodi učenja
 1. Demonstrirati sposobnost interpretacije slike.
 2. Opisati razvoj pojedinog motiva u umjetnosti od antike do renesanse.
 3. Navesti i objasniti slijed ideja u prikazu pojedinih tema u likovnim umjetnostima od antike do renesanse.
 4. Objasniti način na koji su pojedine teme i tipovi prikazivani u likovnim umjetnostima od antike do renesanse.
 5. Opisati kulturne uvjetovanosti likovnog djela.
 6. Navesti i objasniti glavne ideje u pojedinom razdoblju, odnosno demonstrirati uvid u kulturnu povijest razdoblja od antike do renesanse.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i radionice, samostalni zadaci, mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
Pisani ispit, esej, seminarski rad, pohađanje nastave. Svaki od elemenata ima udio od 25% u ukupnoj ocjeni.

Obavezna literatura
 1. Erwin PANOFSKY, Povijest umjetnosti kao humanistička disciplina, u: Život umjetnosti, br. 13, Zagreb, 1971.
 2. Erwin PANOFSKY, Ikonološke studije, Beograd, 1975.
 3. Roelof van STRATEN, Uvod u ikonografiju, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2003.
 4. Mieke BAL, Norman BRYSON, Semiotika i povijest umjetnosti, u: Lj. Kolešnik (ur.), Umjetničko djelo kao društvena činjenica, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 2005.
Dopunska literatura
 1. Radovan IVANČEVIĆ, Uvod u ikonologiju, u: Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva, Zagreb, 2000. (4. izdanje)
 2. Erwin PANOFSKY, Fritz SAXL, Classical Mythology in Mediaeval Art, New York, 1933.
 3. Aby WARBURG, Talijanska umjetnost i internacionalna astrologija u palači Schifanoja u Ferrari, u: M. Pelc (ur.): Ideal, Forma, Simbol, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1995.
 4. H. E. ROBERTS (ur.), Encyclopedia of Comparative Iconography (Themes depicted in works of art), Chicago / London, 1998.
 5. David FREEDBERG, The Power of Images, Univ. of Chicago Press, 1989.
 6. Rudolf WITTKOWER, Tumačenje optičkih znakova, u: Život umjetnosti, br. 48.-49., Zagreb, 1991.
 7. Oskar BATSCHMANN, Slika – tekst: problemski odnosi, u: S. Briski-Uzelac, M. Pelc (ur.), Slika i riječ. Uvod u povijesnoumjetničku hermeneutiku, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, 1997.
 8. Johann Konrad EBERLEIN, Sadržaj i smisao: ikonografsko-ikonološka metoda, u: H. Belting et al. (ur.), Uvod u povijest umjetnosti, Zagreb, 2007.
 9. Hans BELTING, Likeness and Presence, Univ. of Chicago, 1994. (odabrana poglavlja)

Obavezan predmet na studijima
Novi i reformirani studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Antropologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Novi i reformirani studiji
 1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1. semestar