Naziv
Antropologija
Puni naziv
Antropologija
Vrsta studija
Sveučilišni prijediplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) antropologije
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) antropologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90

 1. objasniti i analizirati teorijske koncepte i njihov povijesni razvoj u okviru različitih polja antropologije
 2. protumačiti temeljne pojmove, procese i mehanizme razvoja predmeta istraživanja u poljima antropologije
 3. dizajnirati jednostavnije antropološke analize u područjima arheo/genetike čovjeka, populacijske genetike, forenzične antropologije, te na širim područjima kulturne antropologije, sociologije te dijelom arheologije i lingvistike
 4. usporediti, preispitati i povezati znanstvene spoznaje iz antropologije te srodnih i komplementarnih znanstvenih disciplina
 5. prenijeti i/li pismeno uobličiti tuđe i vlastite ideje s područja biološke i kulturnoantropološke ideje
 6. definirati i opisati temeljne metode istraživanja u različitim poljima antropologije
 7. koristiti se standardnim statističkim metodama obrade podataka
 8. analizirati kvalitativne i kvantitativne podatke uz pomoć prikladnih metodoloških tehnika i računalnih aplikacija
 9. koristiti se kvalitativnim metodama obrade podataka
 10. prepoznati etičke aspekte različitih područja antropološke djelatnosti i primijeniti smjernice etičkog djelovanja
 11. biti sposoban oblikovati dinamične modele i procjene izabranog antropološkog fenomena
 12. reproducirati, navesti i/li primijeniti već gotove, specifične metode istraživanja za predmetna područja antropologije
 13. pretraživati znanstvenu i stručnu literaturu uz korištenje bibliotečnih i informacijskih sustava
 14. usmeno i pismeno prezentirati javnosti teorijske koncepte i istraživačke probleme struke
 15. pratiti, razlučiti, procijeniti i/ili protumačiti razinu složenosti metoda i načina kojim se empirijski dolazi do antropoloških podataka
 16. dizajnirati standardne istraživačke postupke (poput upitnika, anketnih listova, vođenja intervjua)
 17. kritički prosuđivati vlastito znanje i kompetencije za samostalni rad u području antropologije
 18. kompetentno sudjelovati kao suradnik u terenskom radu istraživačkih timova na području biološke i kulturne antropologije

1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 10 ECTS bodova - od 3. do 6. semestra upisati najmanje 10 ECTS bodova (3859)
1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 10 ECTS bodova - od 3. do 6. semestra upisati najmanje 10 ECTS bodova (3859)
1. Obavezni kolegiji
2. Izborni kolegiji - od 3. do 6. semestra odabrati najmanje 10 ECTS bodova - od 3. do 6. semestra upisati najmanje 10 ECTS bodova (3859)