Naziv
Umjetnost klasične antike
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
265787
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Cilj kolegija je studente upoznati s osnovama klasične antičke umjetnosti i osposobiti ih za sagledavanje mjesta i uloge antičke umjetnosti i kulture u formiranju europske kulture općenito. Pružiti studentima osnovna znanja o razvoju arhitektonskih i likovnih oblika u formativnom razdoblju između VI. stoljeća pr. Kr. i V. stoljeća n. Kr., te omogućiti njihovo samostalno snalaženje unutar golemog korpusa grčko-rimske arhitekture i umjetnosti. S obzirom na specifičnost pozicije grčko-rimske arhitekture i umjetnosti kao središnje referentne točke u općem razvoju europske kulture i umjetnosti, specifičan je cilj studente upoznati s arhitektonskim i likovnim djelima koja će imati dalekosežne posljedice u razvoju europske umjetnosti. Drugi je specifični cilj studente uvježbati, na osnovnoj razini, u sadržajnoj i formalnoj analizi klasično-antičkih djela kao metodama specifičnima isključivo za povijesno-umjetničku stuku.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje; povijest struke.
 2. Grčka arhajska arhitektura i skulptura.
 3. Prijelomno razdoblje - umjetnost ranoklasičnog doba.
 4. Zrelo klasično doba i "zlatni rez".
 5. Kasnoklasična umjetnost; Fidija i Partenon.
 6. Helenistička umjetnost; Aleksandrov portret.
 7. Umjetnost Rimske republike (rimska portretistika).
 8. Umjetnost i arhitektura Augustovog doba; Vergilijev Rim.
 9. Rim Neronovog doba i arhitektura dinastije Flavijevaca.
 10. Trajan i Hadrijan i Rim njihovog doba; Trajanov stup.
 11. Umjetnost i arhitektura u doba Antonina i Severa; Septizodium.
 12. Revolucija u umjetnosti i arhitekturi - tetrarhijsko doba; Dioklecijanova palača u Splitu.
 13. Umjetnost i arhitektura Konstantinovog doba; Konstantinov slavoluk u Rimu.
 14. Konstantin i Nea Roma (Konstantinopol); pitanje kraja antičkog doba.
 15. Antička umjetnost i arhitektura Dalmacije.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati i analizirati arhitektonska i umjetnička djela klasične antike (od arhajskog razdoblja grčke umjetnosti do izmaka antičkog doba), te prepoznati djela najznačajnijih umjetnika i graditelja.
 2. Objasniti povijesni kontekst nastanka određenih tipova arhitekture (i pojedinih arhitektonskih elemenata) i njihovog daljnjeg razvoja tijekom doba klasične antike.
 3. Prepoznati teme iz antičke ikonografije i objasniti specifične stilske mijene tijekom razdoblja klasične antike.
 4. Izložiti nastanak povijesno-umjetničke struke i njenih specifičnih metoda kroz izučavanje antičke baštine (od J. J. Winckelmanna nadalje).
 5. Objasniti položaj antičke umjetnosti i pojedinih arhitektonskih i umjetničkih rješenja (inovacija) unutar razvoja europske umjetnosti općenito.
 6. Samostalno interpretirati grčko-rimska arhitektonska i umjetnička djela (u strukturnom, formalnom i sadržajnom smislu).
 7. Atribuirati i datirati najznačajnija arhitektonska i umjetnička djela klasične antike, na temelju formalnih, stilskih ili ikonografskih obilježja, prema graditeljima/umjetnicima ili razdobljima/vladavinama.
 8. Izložiti osnovne podatke o grčko-rimskoj umjetnosti, graditeljstvu i urbanizmu na istočnoj obali Jadrana, odnosno području današnje Republike Hrvatske.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, terenska nastava.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje na predmetu zasniva se na dvije komponente. Prva komponenta je kvaliteta izrade i izvedbe seminarskoga rada prezentiranoga pred kolegama u predviđenom terminu. Druga komponenta je usmeni ispit koji se održava u prethodno najavljenim ispitnim rokovima. Pri tomu veću težinu u ocjenjivanju ima usmeni ispit. Usmeni ispit se temelji na propisanoj ispitnoj literaturi.

Obavezna literatura
 1. R.R.R. Smith, Hellenistic Sculpture, London, 1991. (odabrana poglavlja)
 2. J. Boardman, Greek Sculpture: The Archaic Period, Thames and Hudson, London, 1978. (odabrana poglavlja)
 3. J. Boardman, Greek Sculpture: the Classical Period: a handbook, London, Thames and Hudson, 2006. (odabrana poglavlja)
 4. J. Boardman, Greek sculpture: the late classical period: and sculpture in colonies and oversea: a handbook. London: Thames and Hudson, 1995. (odabrana poglavlja)
 5. A. W. Lawrence, Greek architecture, Yale University Press, New Haven - London, 1996. (odabrana poglavlja)
 6. D. E. E. Kleiner, Roman Sculpture, Yale University Press, 1993. (odabrana poglavlja)
 7. F. Sear, Roman Architecture, Routledge, London, 1982.
 8. M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Školska knjiga, Zagreb, 2003. (odabrana poglavlja)
 9. N. Cambi, Kiparstvo rimske provincije Dalmacije, Književni krug, Split, 2005. (odabrana poglavlja)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
Novi i reformirani studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Antropologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar