Naziv
Nastavna sredstva za izvođenje nastave povijesti umjetnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
3
Šifra
117733
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Studenti se u okviru kolegija upoznaju s nastavnim sredstvima i pomagalima potrebnim za kvalitetno izvođenje nastave likovne umjetnosti u srednjim školama. Putem vježbi koje će izvoditi, studenti se osposobljavaju za savladavanje svih vještina i znanja koja su im potrebna u pripremi i održavanju praktične nastave u srednjim školama, u okviru obaveznih kolegija u narednim semestrima studija. Najviše pozornosti posvećuje se suvremenim metodama zapisa, obrade i prezentacije likovno-umjetničkih djela (digitalnoj fotografiji, programima za obradu i prezentaciju slika), didaktičkome oblikovanju nastavnih materijala te metodama vrednovanja znanja (državna matura, pisani ispiti, metodičke vježbe). Studenti se upoznaju i izravno uključuju u suradnju sa srodnim kulturnim ustanovama kroz muzejsko-edukacijske projekte, kao jednim od segmenata nastave.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje, upoznavanje sa sadržajem kolegija, pojašnjavanje studentskih obaveza; upoznavanje s osnovnom podjelom nastavnih sredstva i pomagala te njihovom primjenom u nastavi likovne umjetnosti.
 2. Medijska tehnologija i povijest poučavanja povijesti (likovne) umjetnosti. Upoznavanje s ulogom medijske tehnologije u utemeljenju i razvoju povijesti umjetnosti kao znanosti te u njezinu učenju i poučavanju.
 3. Upoznavanje sa materijalno-tehnološkim zahtjevima izvođenja suvremene nastave likovne umjetnosti u srednjim školama. Upoznavanje s različitim izvorima slikovnoga materijala potrebnoga za kvalitetno izvođenje nastave likovne umjetnosti te njihovim korištenjem u nastavi. Upoznavanje s interaktivnim mrežnim stranicama namijenjenim nastavnicima likovne umjetnosti. Upoznavanje s metodičkim vježbama i oblicima kreativne nastave.
 4. Metodičke vježbe kao temelj kreativne i radioničke nastave likovne umjetnosti. Izvođenje pripremljenih i osmišljavanje novih vježbi s obzirom na odabrani nastavni sadržaj. Usporedba s tradicionalnim metodama poučavanja.
 5. Samostalno prikupljanje i izrada fotomaterijala: fotografsko snimanje umjetničkih djela i stvaranje vizualne baze podataka. Upoznavanje s problematikom fotografskoga snimanja likovnih djela s obzirom na: vrstu umjetničkog djela (slika, skulptura, arhitektura), njegove osobitosti, smještaj, postav, isticanje posebnih aspekata djela, usklađivanje s potrebama određene nastavne jedinice.
 6. Analiza tekstualnih nastavnih pomagala (odobreni udžbenici i priručnici za predmet Likovna umjetnost).
 7. Upoznavanje sa standardima izrade i oblikovanja računalne (Powerpoint) prezentacije umjetničkih djela i nastavnih jedinica u srednjim školama. Upoznavanje s mogućnostima programa PowerPoint prilikom izvođenja metodičkih vježbi.
 8. Daljnje upoznavanje s mogućnostima PowerPoint prezentacija u izvođenju metodičkih vježbi iz Likovne umjetnosti. Izvođenje vježbi putem PowerPoint prezentacije.
 9. Upoznavanje s programima za obradu fotografija i slikovnoga materijala.
 10. Daljnje upoznavanje s mogućnostima programa za obradu fotografija i slikovnoga materijala pri izradi nastavnoga materijala i metodičkih vježba iz Likovne umjetnosti.
 11. Film kao pomoćno sredstvo u nastavi likovne umjetnosti. Analiza odabranih filmova i načina prezentacije likovnog djela kroz medij filma. Prilagodba filmskog medija nastavnom procesu.
 12. Internet kao pomoćno sredstvo u nastavi likovne umjetnosti. Upoznavanje s mrežnim stranicama i bazama podataka specijaliziranim za povjesničare umjetnosti. Upoznavanje s osnovnim programima za izradu mrežnih stranica namijenjenih nastavi likovne umjetnosti.
 13. Nastava likovne umjetnosti u muzejsko-galerijskim instituacijama. Objašnjenje muzejsko-edukacijskoga projekta i izravno povezivanje s muzejskim i drugim kulturnim institucijama kroz predavanja i radionice s muzejskim pedagozima te osmišljavanje i sudjelovanje u jednom muzejsko-edukativnom projektu.
 14. Upoznavanje s načinima vrednovanja znanja: sastavljanje i analiza ispita, analiza državne mature i kataloga znanja.
 15. Završno predavanje. Predaja i analiza digitalnih mapa s vježbama te analiza kolegija.

Ishodi učenja
 1. student će razlikovati tradicionalna i moderna nastavna sredstva i pomagala korištena u nastavi srednjoškolskoga predmeta Likovna umjetnost
 2. student će kompetentno koristiti tradicionalna i moderna nastavna sredstva i pomagala za potrebe izvođenja nastave iz srednjoškolskoga predmeta Likovna umjetnost
 3. student će samostalno izraditi nastavne materijale u različitim računalnim programima za potrebe izvođenja nastave iz srednjoškolskoga predmeta Likovna umjetnost
 4. student će izraditi kvalitetnu računalnu prezentaciju prilagođenu izvođenju nastave iz srednjoškolskoga predmeta Likovna umjetnost
 5. student će sastaviti pisani ispit za potrebe provjere znanja iz srednjoškolskoga predmeta Likovna umjetnost
 6. student će analizirati udžbenike i priručnike iz srednjoškolskoga predmeta Likovna umjetnost
 7. student će osmisliti muzejsko-edukacijski projekt i izraditi odgovarajuću radnu knjižicu namijenjenu izvođenje nastave u muzeju/galeriji
 8. student će kompetentno koristiti različite stručne internetske izvore za potrebe nastave iz srednjoškolskoga predmeta Likovna umjetnost
Metode podučavanja
Frontalna nastava, metoda razgovora, metodička vježba, radionička nastava, interaktivna nastava, interdisciplinarna nastava, iskustveno i suradničko učenje
Metode ocjenjivanja
Ocjenu sačinjavaju izvedene i predane vježbe, analize i seminari tijekom kolegija, aktivnost na nastavi te usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. »Kurikulum nastavnog predmeta Likovna kultura za osnovne škole i Likovna umjetnost za gimnazije«, Zagreb: MZO, 2019.
 2. Ispitni katalog za državnu maturu u školskoj godini 2020./2021. Likovna umjetnost, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Zagreb, 2020.
 3. Nacionalni okvirni kurikulum, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb, 2011.
 4. Udžbenički standard, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb, 2013.
 5. Lidija Dujić (ur.), Ocjenjivanje. Metodički praktikum. Bilježnice. Zagreb: Profil, 2. prošireno izdanje, 2008.
 6. Odobreni udžbenici i priručnici za srednjoškolski predmet Likovna umjetnost u tekućoj školskoj godini.
Dopunska literatura
 1. John Berger, Ways of seeing: based on the BBC television series / with John Berger, London; Harmondsworth: British Broadcasting Corporation; Penguin Books, 1972.
 2. Walter Benjamin, Umjetničko djelo u razdoblju tehničke reprodukcije (prijevod Snješka Knežević), u: Život umjetnosti: časopis za pitanja likovne kulture 6, 2006., str. 22-32.
 3. Robert S. Nelson, The Slide Lecture, or the Work of Art "History" in the Age of Mechanical Reproduction, Critical Inquiry, Vol. 26, No. 3, The University of Chicago Press (2000.)
 4. Allan T. Kohl, Revisioning Art History: how a century of change in imaging technologies helped to shape a discipline, Minneapolis College of Art and Design, VRA Bulletin: Vol. 39 (2012.).
 5. Kelly Donahue-Wallace, Laetitia La Follette and Andrea Pappas (ur.), Teaching Art History with New Technologies: Reflections and Case Studies, Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2008
 6. Josipa Alviž, Jasmina Nestić, Muzejsko-edukacijski projekti u nastavi likovne umjetnosti, u: Zbornik radova Partnerstvo: VII. skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, (ur.) Milica Đilas. Zagreb: Hrvatsko muzejsko društvo, 2015., str. 175–183.
 7. Keri Watson, Anastasia Salter, Playing Art Historian: Teaching 20th Century Art through Alternate Reality Gaming, International Journal for the Scholarship of Technology Enhanced Learning, Vol. 1.1 (2016.)
 8. Mirta Maltar, Nastava likovne umjetnosti u muzeju: prijedlog radne knjižice za prvi razred srednje škole. Diplomski rad (Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), 2015.
 9. Josipa Alviž, Jasmina Nestić, Likovno djelo u srednjoškolskom obrazovanju - novi doprinosi // 5. međunarodna konferenca o naprednim i sustavnim istraživanjima i Treći specijalizirani umjetničko-znanstveni skup "Umjetničko djelo u likovnom odgoju i obrazovanju" : Zbornik umjetničko-znanstvenih skupova 2009.-2011. / Balić-Šimrak, Antonija (ur.). Zagreb : Učiteljski fakultet ; ECNSI-Europski centar za sustavna i napredna istraživanja, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011. 183-194.

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij