Naziv
Obrazovanje i društvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS
6
Šifra
51317
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Zadaća nastave je upoznavanje studenata s obrazovnim sustavima, njihovom organizacijom, unutarnjom strukturom, teorijskim zasnivanjem obrazovanja u modernom društvu i socijalno-povijesnom razvoju te značenjem za kulturu društva i razvoj pojedinaca. Cilj nastave je stjecanje znanja o važnosti odgoja i obrazovanja u modernom društvu te vrsnoći i postignućima odgojno-obrazovnog procesa u ukupnom društvenom razvoju.
Sadržaj
 1. DRUŠTVENI I POVIJESNI KONTEKST OBRAZOVANJA. Pojmovi odgoja i obrazovanja. Širenje obrazovanja i promjena njegova značenja u različitim tipovima društava.
 2. SOCIJALIZACIJSKI ASPEKTI OBRAZOVNIH SUSTAVA. Škola i odrastanje. Sub kulturne epizode i maturacija.
 3. SOCIOLOGIJA I OBRAZOVANJE - PREGLED TEORIJSKIH STAJALIŠTA. Teorijsko-interpretativna polazišta: funkcionalističko, liberalno, konfliktno, interakcionističko i sl.
 4. OBRAZOVANJE I DRUŠTVENA POKRETLJIVOST. Mobilnost, diferencijacija i selekcija. Obrazovanje i društvena reprodukcija: slojna, profesionalna.
 5. OBRAZOVANJE I DRUŠTVENA REPRODUKCIJA. Jezik i obrazovne nejednakosti. Slojna i profesionalna reprodukcija. Kulturni kapital i društvena reprodukcija.
 6. INSTITUCIONALNI SUSTAVI OBRAZOVANJA. Obitelj, škola, mediji. Hrvatski obrazovni sustav - sastavnice i akteri.
 7. OBRAZOVNE POLITIKE I REFORME OBRAZOVANJA. Svrhovitost obrazovnih politika i reformi. Primjeri reformi. Normizacija i profesionalizacija odgojno obrazovnih sustava.
 8. OBRAZOVANJE I KULTURA. Uloga tradicije i religije. Kulturna reprodukcija i izbor obrazovanja - javne, konfesionalne, privatne škole. Obrazovanje i multikulturno društvo.
 9. OBRAZOVANJE I DRUŠTVENI KONFLIKTI. Socijalni, etnički, vjerski. Društvene i obrazovne nejednakosti. Usuglašavanje obrazovnih sadržaja. Obrazovanje i demokracija.
 10. OBRAZOVANJE I GOSPODARSKI RAZVOJ. Učinkovitost školstva kao mehanizma gospodarskog razvoja. Globalno tržište rada i obrazovanje.
 11. EKOLOŠKO OBRAZOVANJE. Ekološka svijest i ponašanje. Održivi razvoj i uloga ekološkog odgoja i obrazovanja.
 12. SUVREMENI TRENDOVI U ŠKOLSKOM MENADŽMENTU. Uloga menadžmenta u cjelokupnoj djelatnosti odgoja i obrazovanja. Rukovođenje školama, u užem smislu.
 13. KOMPETENCIJSKI STANDARDI U OBRAZOVANJU. Stupnjevi i programi izobrazbe, obrazovni i skriveni kurikulum. Kompetencijski standardi za odgojno obrazovne procese.
 14. GLOBALIZACIJA I OBRAZOVNE PERSPEKTIVE. Obrazovanje i tehnološke promjene: interaktivno, učenje na daljinu i sl. Nacionalni i internacionalni nastavni programi.
 15. BUDUĆNOST OBRAZOVANJA I ULOGA NASTAVNIKA. Kriza obrazovanja. Obrazovanje nastavnika mentora. Kooperativno učenje i sl.

Ishodi učenja
 1. Razumijevanje struktura i svrha obrazovnih sustava, poglavito hrvatskoga.
 2. Sposobnost prepoznavanja i propitivanja ideja i teorija u obrazovanju.
 3. Sposbnost sustavne analize obrazovnih koncepata, obrazovnih praksi i samog društvenog života.
 4. Vještine korištenja usvojenih znanja i informacija.
 5. Vještine prijenosa osnovnog znanja u praksi.
 6. Vještine prepoznavanja složenosti procesa učenja, različitosti načina učenja i okruženja u kojima se ono odvija.
 7. Vještine usmenog i pisanog komuniciranja.
 8. Vještine korištenja stručne terminologije.
 9. Vještine izrade i prezentacije stručnog i znanstvenog rada.
 10. Vještine suradničkog učenja i sudjelovanja u timskom radu.
Metode podučavanja
Interaktivna predavanja, samostalna praktična nastava i seminari te individualne konzultacije.
Metode ocjenjivanja
Pisani i usmeni ispit sa završnom ocjenom.

Obavezna literatura
 1. Giddens, A. (2007) Sociologija. (pogl. 16. Obrazovanje, str. 487-526). Zagreb: Nakladni Zavod Globus.
 2. Haralambos, M. (1989) Uvod u sociologiju (V poglavlje) ili Sociologija – teme i perspektive (pogl. 11. Obrazovanje, str. 737-882). Zagreb: Golden Marketing.
Dopunska literatura
 1. Ballantine, J. H. (1993) The Sociology of Education. New Yersey : Prentice-Hall, Inc.
 2. Delores, J. (1998) Učenje: blago u nama. Zagreb: Educa.
 3. Lesourne, J. (2000) Obrazovanje i društvo. Izazovi 2000. godine. Zagreb: Educa.
 4. Pastuović, N. (1999) Edukologija (V pogl.). Zagreb: Znamen.
 5. Cohen, L. i sur. (2007) Metode istraživanja u obrazovanju. Zagreb: Naklada Slap.

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar