Naziv
Obrazovanje i društvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51317
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Zadaća nastave je upoznavanje studenata s obrazovnim sustavima, njihovom organizacijom, unutarnjom strukturom, teorijskim zasnivanjem obrazovanja u modernom društvu i socijalno-povijesnom razvoju te značenjem za kulturu društva i razvoj pojedinaca. Cilj nastave je stjecanje znanja o važnosti odgoja i obrazovanja u modernom društvu te vrsnoći i postignućima odgojno-obrazovnog procesa u ukupnom društvenom razvoju.
Sadržaj
 1. DRUŠTVENI I POVIJESNI KONTEKST OBRAZOVANJA. Pojmovi odgoja i obrazovanja. Širenje obrazovanja i promjena njegova značenja u različitim tipovima društava.
 2. SOCIJALIZACIJSKI ASPEKTI OBRAZOVNIH SUSTAVA. Škola i odrastanje. Sub kulturne epizode i maturacija.
 3. SOCIOLOGIJA I OBRAZOVANJE - PREGLED TEORIJSKIH STAJALIŠTA. Teorijsko-interpretativna polazišta: funkcionalističko, liberalno, konfliktno, interakcionističko i sl.
 4. OBRAZOVANJE I DRUŠTVENA POKRETLJIVOST. Mobilnost, diferencijacija i selekcija. Obrazovanje i društvena reprodukcija: slojna, profesionalna.
 5. OBRAZOVANJE I DRUŠTVENA REPRODUKCIJA. Jezik i obrazovne nejednakosti. Slojna i profesionalna reprodukcija. Kulturni kapital i društvena reprodukcija.
 6. INSTITUCIONALNI SUSTAVI OBRAZOVANJA. Obitelj, škola, mediji. Hrvatski obrazovni sustav - sastavnice i akteri.
 7. OBRAZOVNE POLITIKE I REFORME OBRAZOVANJA. Svrhovitost obrazovnih politika i reformi. Primjeri reformi. Normizacija i profesionalizacija odgojno obrazovnih sustava.
 8. OBRAZOVANJE I KULTURA. Uloga tradicije i religije. Kulturna reprodukcija i izbor obrazovanja - javne, konfesionalne, privatne škole. Obrazovanje i multikulturno društvo.
 9. OBRAZOVANJE I DRUŠTVENI KONFLIKTI. Socijalni, etnički, vjerski. Društvene i obrazovne nejednakosti. Usuglašavanje obrazovnih sadržaja. Obrazovanje i demokracija.
 10. OBRAZOVANJE I GOSPODARSKI RAZVOJ. Učinkovitost školstva kao mehanizma gospodarskog razvoja. Globalno tržište rada i obrazovanje.
 11. EKOLOŠKO OBRAZOVANJE. Ekološka svijest i ponašanje. Održivi razvoj i uloga ekološkog odgoja i obrazovanja.
 12. SUVREMENI TRENDOVI U ŠKOLSKOM MENADŽMENTU. Uloga menadžmenta u cjelokupnoj djelatnosti odgoja i obrazovanja. Rukovođenje školama, u užem smislu.
 13. KOMPETENCIJSKI STANDARDI U OBRAZOVANJU. Stupnjevi i programi izobrazbe, obrazovni i skriveni kurikulum. Kompetencijski standardi za odgojno obrazovne procese.
 14. GLOBALIZACIJA I OBRAZOVNE PERSPEKTIVE. Obrazovanje i tehnološke promjene: interaktivno, učenje na daljinu i sl. Nacionalni i internacionalni nastavni programi.
 15. BUDUĆNOST OBRAZOVANJA I ULOGA NASTAVNIKA. Kriza obrazovanja. Obrazovanje nastavnika mentora. Kooperativno učenje i sl.

Ishodi učenja
 1. Razumijevanje struktura i svrha obrazovnih sustava, poglavito hrvatskoga.
 2. Sposobnost prepoznavanja i propitivanja ideja i teorija u obrazovanju.
 3. Sposbnost sustavne analize obrazovnih koncepata, obrazovnih praksi i samog društvenog života.
 4. Vještine korištenja usvojenih znanja i informacija.
 5. Vještine prijenosa osnovnog znanja u praksi.
 6. Vještine prepoznavanja složenosti procesa učenja, različitosti načina učenja i okruženja u kojima se ono odvija.
 7. Vještine usmenog i pisanog komuniciranja.
 8. Vještine korištenja stručne terminologije.
 9. Vještine izrade i prezentacije stručnog i znanstvenog rada.
 10. Vještine suradničkog učenja i sudjelovanja u timskom radu.
Metode podučavanja
Interaktivna predavanja, samostalna praktična nastava i seminari te individualne konzultacije.
Metode ocjenjivanja
Pisani i usmeni ispit sa završnom ocjenom.

Obavezna literatura
 1. Giddens, A. (2007) Sociologija. (pogl. 16. Obrazovanje, str. 487-526). Zagreb: Nakladni Zavod Globus.
 2. Haralambos, M. (1989) Uvod u sociologiju (V poglavlje) ili Sociologija – teme i perspektive (pogl. 11. Obrazovanje, str. 737-882). Zagreb: Golden Marketing.
Dopunska literatura
 1. Ballantine, J. H. (1993) The Sociology of Education. New Yersey : Prentice-Hall, Inc.
 2. Delores, J. (1998) Učenje: blago u nama. Zagreb: Educa.
 3. Lesourne, J. (2000) Obrazovanje i društvo. Izazovi 2000. godine. Zagreb: Educa.
 4. Pastuović, N. (1999) Edukologija (V pogl.). Zagreb: Znamen.
 5. Cohen, L. i sur. (2007) Metode istraživanja u obrazovanju. Zagreb: Naklada Slap.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 5. semestar
 21. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 22. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 24. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 25. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 26. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 27. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar