Naziv
Slovački jezik i književnost
Puni naziv
Slovački jezik i književnost
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) slovakistike
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) slovakistike
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

 1. objasniti i upotrijebiti temeljno pojmovlje i izdvojiti pojave iz slovačke fonetike i fonologije, s posebnim osvrtom na razlike u hrvatskom jeziku
 2. navesti slovačka pravopisna pravila i primijeniti ih u pisanom izražavanju
 3. objasniti i upotrijebiti osnovnu gramatičku aparaturu na morfološkoj i sintaktičkoj razini slovačkoga jezika i primijeniti je u morfematičkim, morfološkim i sintaktičkim analizama
 4. koristiti temeljno pojmovlje u opisu i tumačenju pojava iz slovačke leksikologije i frazeologije
 5. prepoznati i svrstati osnovne pojave iz povijesti slovačkoga jezika u slavističkom kontekstu, s osvrtom na slovačke dijalekte
 6. identificirati različite teorijske pristupe u proučavanju slovačkoga jezika i kulture
 7. prepoznati i opisati osnovne slovačke društveno-kulturne i povijesne činjenice bitne za utvrđivanje slovačkih jezičnih i književnih posebnosti u širem europskom kontekstu
 8. kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavnostima u slovačkoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 9. navesti i objasniti specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija slovačke književnosti
 10. izdvojiti i analizirati relevantna obilježja književnopovijesnih razdoblja i individualnih djela unutar slovačke književnosti
 11. sažeti i protumačiti smisao tekstova na slovačkome jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
 12. primijeniti slovačko jezično znanje u zastupanju svojeg mišljenja u jednostavnijim raspravama na zadane teme
 13. isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na slovačkome jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 14. samostalno prevesti sa slovačkoga na hrvatski i s hrvatskoga na slovački jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja
 15. integrirati teorijske spoznaje u organizaciju i kreiranje vlastitog izlaganja na zadanu slovakističku temu
 16. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 17. interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene na studiju slovakistike s drugim studijskim programom u društveno-humanističkom području

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unut. izbornošću -tijekom stud. min. 15 od ukupno 30 ECTS za izb.kol. - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1877)
3. Fakult.ponuda - tijekom stud. odabrati preostale od uk.30 ECTS za izb.kolegije - tijekom studija odabrati preostale od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1879)
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unut. izbornošću -tijekom stud. min. 15 od ukupno 30 ECTS za izb.kol. - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1877)
3. Fakult.ponuda - tijekom stud. odabrati preostale od uk.30 ECTS za izb.kolegije - tijekom studija odabrati preostale od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1879)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unut. izbornošću -tijekom stud. min. 15 od ukupno 30 ECTS za izb.kol. - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1877)
3. Fakult.ponuda - tijekom stud. odabrati preostale od uk.30 ECTS za izb.kolegije - tijekom studija odabrati preostale od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1879)
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unut. izbornošću -tijekom stud. min. 15 od ukupno 30 ECTS za izb.kol. - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1877)
3. Fakult.ponuda - tijekom stud. odabrati preostale od uk.30 ECTS za izb.kolegije - tijekom studija odabrati preostale od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1879)
3.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unut. izbornošću -tijekom stud. min. 15 od ukupno 30 ECTS za izb.kol. - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1877)
3. Fakult.ponuda - tijekom stud. odabrati preostale od uk.30 ECTS za izb.kolegije - tijekom studija odabrati preostale od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1879)
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unut. izbornošću -tijekom stud. min. 15 od ukupno 30 ECTS za izb.kol. - tijekom studija odabrati najmanje 15 od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1877)
3. Fakult.ponuda - tijekom stud. odabrati preostale od uk.30 ECTS za izb.kolegije - tijekom studija odabrati preostale od ukupno 30 ECTS bodova za izborne kolegije (1879)
3.1. Kolegiji s odsjeka