Naziv
Ortofonija
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
5
Šifra
51613
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Govorne vježbe
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Svrha je predavanja i vježbi da studenti postanu kompetentni procjenitelji kvalitete glasa te da i praktično usvoje protokole procjene glasa i govora, da mogu i estetski procjenjivati glas. Također da znaju primijeniti u skupnom radu i u radu s individualnim govornikom fonetske vježbe za glas i izgovor. S druge strane, da upoznaju akustičke parametre pojedinih osobina glasa.
Sadržaj
 1. Predavanje – Pedagogija glasa Uvodno se određuje pojam ortofonije te područja glasa koja predmet obuhvaća.
 2. Predavanje – Opisno i indeksikalno nazivanje glasove kvalitete Povezat će se analitičke prosudbe glasa u Ciceronovim i Kvintilijanovim djelima s današnjom indeksikalnom podjelom.
 3. Predavanje – Fonetsko određenje glasa i indeksikalne osobine glasa; Impostacija glasa Nastavlja se s užim određenjem kvalitete glasa kao organske sastavnice i fonetske sastavnice.
 4. Opširnije se određuje podjela fonacijskih vrsta na jednostavne vrste, na šaptavu i škripavu te složene fonacijske vrste.
 5. Predavanje – Nadgrkljanska postavljanja izgovornoga prolaza Posebno se usvaja nazivlje impostacija za uzdužne promjene izgovornoga prolaza, poprečna postavljanja (od labijalizacije, faringalizacije do postavljanja jezika).
 6. Predavanje - Protokol analize vokalnoga profila Usvaja se protokol za procjenu vokalnih oblika glasa i govora.
 7. Predavanje – Estetika glasa Definiraju se pojmovi estetike glasa, mode glasa, odnosa estetske i semantičke informacije u timbru.
 8. Predavanje – Njega glasa i životne navike Upoznaju se upitnici o njezi glasa (opis problema, životne navike, uporaba glasa). Čimbenici potonjih dimenzija povezuju se s prosječnim akustičkim vrijednostima glasova.
 9. Predavanje – Inicijacija – Postavljanje disanja Određuje se odnos disanja i subglotičkoga tlaka, a posebno se upoznaju udisajni i izdisajni mišići.
 10. Predavanje – Vježbe za glas – Načela i redoslijed vježbi za glas i izgovor Počinje se od širega teorijskoga okvira različitih vrsti vježbi za glas (od miofunkcionalnih, alternativnih vježbi, vježbi ugrijavanja i hlađenja, akcent terapije, a detaljnije se razrađuju fonetske vježbe za glas i izgovor.
 11. Predavanje – Produženo foniranje i vibrotaktilitet Objašnjava se pojam produženoga foniranja te foniranja uz pojačano samoslušanje s pridruženim efektima. Posebno se obrađuju pojmovi prsnoga i pulsirajućega registra.
 12. Predavanje – Sinteza vježbi i razgibavanje govora Vježbe se rezimiraju u posebnoj složenoj vježbi koja predstavlja sintezu vježbi za glas i izgovor. Uz primjere se objašnjava oslanjanje govora na donje disanje, vibracije na prsnoj kosti, na prednju palatinalnu točku i pojačano samoslušanje.
 13. Predavanje – Pripreme za ispit – Kratko ponavljanje gradiva Sustavno se ubrzano prolazi usvojeno gradivo s posebnim osvrtom na moguća ispitna pitanja. Ukratko se analizira sadržaj pitanja i obraća pozornost na posebna pitanja sadržana u knjizi Timbar. Daju se upute o svladavanju gradiva vezane uz uspješnost polaganja ispita.
 14. Predavanje – Umjetničko postavljanje glasa Obrađuju se različita postavljanja glasa u odnosu na univerzalni estetski kriterij u različitim područjima.
 15. Pismeni ispit

Ishodi učenja
 1. prepoznati fonetski status glasa (zdrav, normalan, ugodan i disfoničan glas)
 2. povezati timbralne osobine glasove kvalitete s postavljanjem glasa
 3. klasificirati glasove prema akustičkim spektralnim područjima
 4. objasniti protokole procjene glasa
 5. interpretirati protokol vokalnog profila glasa
 6. izračunati duljinu izgovornoga prolaza na temelju F4
 7. izračunati prosječnu fundamentalnu frekvenciju glasa
 8. usporediti različita postavljanja glasa i odrediti fonacijske vrste
 9. razlikovati grkljanska i nadgrkljanska postavljanja
 10. znati odabrati vrstu glasovog protokola
Metode podučavanja
-predavanja
-vježbe
-mješovito e-učenje
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja studenata pismenim i usmenim ispitom te na vježbama

Obavezna literatura
 1. Ball, M. J., Esling, J., Dickson, C. (1995). The VoQS System for the Transcription of Voice Quality. JIPA, 25, 2, 71-80.
 2. Varošanec-Škarić, G. (2005). Timbar. Zagreb: FF press; poglavlja: Nazivlje o glasovoj kvaliteti (13-30), Slojevi glasa (30-38), Timbar – boja glasa – kvaliteta glasa (38-59; 75-83), Postavljanje glasa (94-177), Estetika glasa (177-188): 6.1. Estetska informacija u timbru; 6.2. Određenje estetike glasa.
 3. Varošanec-Škarić, Gordana. (2010). Fonetska njega glasa i izgovora. Zagreb, FF press. (56.-83.)
Dopunska literatura
 1. Kitzing, P. (1986). LTAS criteria pertinent to the measurements of voice quality. Journal of Phonetics, 14, 477-482.
 2. Laver, J. (1996). The Gift of Speech. Edinburgh: Edinburgh Univ. press
 3. Škarić, I. Funkcionalno saniranje disfonija slušanjem. U: Problemi glasa i artikulacije glasova, Savez DDJ i SDS, Beograd, 1977, 197-202.
 4. Škarić, I. (urednik). Govorne poteškoće i njihovo uklanjanje. Zagreb, 1988. Poglavlja: Poremećaji glasa, str. 151-162; Rehabilitacija glasa, str. 163-176.
 5. Škarić, I. Fonetika hrvatskoga književnog jezika. U: Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga književnog jezika. Zagreb, HAZU i Globus, 1992, str. 61-378, str. 100-111, 281-305.
 6. Škarić, I. i Varošanec-Škarić, G. (1995). Usporedba spektrova glasova gluhih, nagluhih i dobročujućih osoba (pilot istraživanje). SUVAG, 8, 1, 1-12.
 7. Varošanec-Škarić, G. (1999). Comparison of acoustic parameters and perception of breathness and nasality and their relation to the pleasantness of voice. In Ph. Dejonckere & H. F. M. Peters (Eds.) Communication and its disorders: A science in progress, Proceedings 24th Congress International Association of Logopedics and Phoniatrics, Vol. I, pp 129-133. Nijmegen: Nijmegen University Press. (8 stranica)
 8. Varošanec-Škarić, G. (1994). Glasovi radio-televizijskih spikera na temelju njihova dugotrajnoga prosječnoga spektra. Govor, XI, 1, str. 27-39.
 9. Varošanec-Škarić, G. (1998). Relativna spektralna energija i ugoda glasova. Govor, XV, 1, 1-34.

Obavezan predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar