Naziv
Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovne ustanove
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117643
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s teorijskim polazištima važnosti uspostavljanja partnerskih odnosa između odgojno-obrazovne ustanove i obitelji te im pomoći da usvoje znanja i tehnike potrebne za uspostavljanje uspješne interakcije, komunikacije i dobrih suradničkih odnosa s roditeljima i drugim odraslim osobama u odgojno-obrazovnim institucijama (predškolskim ustanovama, školama itd.).
Sadržaj
 1. Orijentacijski tjedan.
 2. Uvod u kolegij.
 3. Od suradnje do partnerstva: polazna terminološka određenja.
 4. Povijesni pregled razvoja odnosa obitelji i odgojno-obrazovne ustanove.
 5. Teorijsko, empirijsko i legislativno utemeljenje suradnje obitelji i odgojno-obrazovne ustanove i njeni pozitivni učinci.
 6. Negativni učinci suradnje obitelji i odgojno-obrazovne ustanove.
 7. Oblici suradnje obitelji i odgojno-obrazovne ustanove.
 8. Obilježja kvalitetne komunikacije s roditeljima.
 9. Pedagoško obrazovanje roditelja kao dio profesionalne uloge pedagoga.
 10. Individualni razgovori pedagoga s roditeljima.
 11. Uloga pedagoga u podizanju kvalitete komunikacije s obiteljima I.
 12. Uloga pedagoga u podizanju kvalitete komunikacije s obiteljima II.
 13. Etičke dileme u suradnji obitelji i odgojno-obrazovne ustanove.
 14. Nevolje s rodom u suradnji s obiteljima.
 15. Uronjenost u kontekst: suradnja obitelji, odgojno-obrazovne ustanove i zajednice. Zaključna razmatranja.

Ishodi učenja
 1. Definirati i obrazložiti temeljne pojmove koji se pojavljuju u području suradnje obitelji i odgojno-obrazovne ustanove.
 2. Usporediti i obrazložiti različite paradigme suradnje s roditeljima koje su se pojavljivale tijekom posljednjih pedeset godina.
 3. Formulirati razloge zbog kojih je suradnja odgojno-obrazovne ustanove i obitelji nužna za školski uspjeh i cjelokupni razvoj djeteta.
 4. Obrazložiti moguće razloge razilaženja/sukoba između obitelji i ustanove odnosno roditelja i učitelja.
 5. Analizirati različite oblike i metode rada s roditeljima te kritički prosuđivati njihove prednosti i nedostatke.
 6. Planirati i organizirati obrazovanje pedagoških djelatnika u vrtiću i školi za rad s roditeljima.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari i radionice, vježbe, samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Obvezne aktivnosti koje donose bodove: o seminarski rad (maksimalno 15 bodova; prolazni prag 10 bodova) o završni ispit (maksimalno 30 bodova; prolazni prag 15 bodova) Izborne aktivnosti: o pismo roditeljima (5 bodova) o autorefleksivni dnevnik Konačna ocjena formirat će se na sljedeći način: o 30-34 bod(ov)a – dovoljan (2) o 35-39 bodova – dobar (3) o 40-44 bod(ov)a – vrlo dobar (4) o 45-50 bodova – izvrstan (5)

Obavezna literatura
 1. Bartulović, M., Kušević, B. (2016), Što je interkulturno obrazovanje? Priručnik za nastavnike i druge znatiželjnike. Zagreb: CMS. (4. poglavlje, str. 85-125)
 2. Heilman, E. (2008), Hegemonies and “Transgressions” of Family: Tales of Pride and Prejudice. U: Turner-Vorbeck, T., Miller Marsh, M. (ur.), Other Kinds of Families: Embracing Diversity in Schools. New York: Teachers College Press, 7-27.
 3. Hughes, P., MacNaughton, G. (1999), Who's the expert: Reconceptualising parent-staff relations in early education. Australian Journal of Early Childhood, 24 (4), 27-32.
 4. Ljubetić, M. (2014), Od suradnje do partnerstva obitelji, odgojno-obrazovne ustanove i zajednice. Zagreb: Element.
 5. Moorman Kim, E., Sheridan, S. M. (2015), Foundational Aspects of Family-School Connections: Definitions, Conceptual Frameworks, and Research Needs. U: Sheridan, S. M., Moorman Kim, E. (ur.), Foundational Aspects of Family-School Partnership Research. Heidelberg: Springer, 1-14.
 6. Power, T. J. (2015), Commentary: Strengthening Networks and Attachments to Promote Child Development. U: Sheridan, S. M., Moorman Kim, E. (ur.), Processes and Pathways of Family-School Partnerships Across Development. Heidelberg: Springer, 101-114.
 7. Stričević, I. (2011), Jačanje roditeljskih kompetencija kroz programe obrazovanja roditelja. U: Maleš, D. (ur.), Nove paradigme ranoga odgoja. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedagogiju, 125-152.
Dopunska literatura
 1. Moorman Kim, E., Sheridan, S. M.; ur. (2015), Foundational Aspects of Family-School Partnership Research. Heidelberg: Springer.
 2. Mac Naughton, G., Hughes, P. (2011), Parents and Professionals in Early Childhood Settings. Maidenhead: McGraw-Hill Open University Press.
 3. Bašić, J., Horvat, M., Kolačko, D., Novak, M. (2011), Promišljanja o etičkim dilemama u pripremi studenata socijalne pedagogije za djelovanje u praksi. Kriminologija i socijalna integracija, 19 (2), 91 – 102.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar