Naziv
Pedagogija slobodnog vremena
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
117644
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Upoznati pedagoške aspekte i implikacije slobodnoga vremena kao društvene pojave. Kritički promišljati oblikovanje slobodnoga vremena djece i adolescenata. Unaprijediti kulturu planiranja i provođenja slobodnoga vremena. Usvojiti temeljna teorijsko-metodološka znanja o slobodnome vremenu. Razumjeti važnost kvalitetnoga provođenja slobodnoga vremena u suvremenome životu. Motivirati studente za uspješnije oblikovanje vlastitoga slobodnoga vremena. Osposobiti studente za planiranje i izvođenje kraćih istraživanja slobodnoga vremena.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij: orijentacijski tjedan
 2. Pedagogija slobodnoga vremena u sustavu znanosti o odgoju (predmet, cilj, zadaci, osnovni pojmovi, srodne discipline)
 3. Slobodno vrijeme: kratak povijesni pregled
 4. Slobodno vrijeme kao društvena, gospodarska, kulturna i pedagoška kategorija
 5. Međusobni odnos radnoga i slobodnoga vremena
 6. Teorijsko-metodološki pristupi istraživanju slobodnoga vremena
 7. Kulturni, odgojni i socijalni sadržaji u slobodnome vremenu
 8. Vrste, sadržaji i klasifikacija aktivnosti u slobodnome vremenu
 9. Načela organiziranja i provođenja slobodnoga vremena i slobodnih aktivnosti
 10. Ustanove, prostori, objekti i faktori provođenja slobodnog vremena djece, mladih, odraslih i ostarjelih osoba
 11. Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika u slobodnome vremenu
 12. Slobodno vrijeme i kultura mladih: stilovi, mjesta i sadržaji provođenja
 13. Mediji i slobodno vrijeme mladih
 14. Razvijanje kulture provođenja slobodnoga vremena
 15. Zaključna razmatranja i vrednovanje rada profesorice i studenata

Ishodi učenja
 1. Opisati pedagogiju slobodnoga vremena kao znanstvenu disciplinu
 2. Definirati temeljna ishodišta i pojmove slobodnoga vremena.
 3. Raspraviti interdisciplinarni tretman slobodnoga vremena kao fenomena.
 4. Analizirati i preispitati temeljne teorijske pristupe u proučavanju problematike slobodnoga vremena.
 5. Identificirati pedagoške implikacije strukture i sadržaja slobodnoga vremena.
 6. Prepoznati i povezati kulturu mladih i strukturu slobodnoga vremena na temelju indikatora (stilovi i načini provođenja slobodnog vremena mladih).
 7. Kreirati i organizirati izvanškolske i izvannastavne aktivnosti učenika.
 8. Izabrati aktivnost slobodnoga vremena i pedagoški je analizirati.
 9. Osmisliti načine formiranja kulture života i provođenja slobodnoga vremena.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, radionice.
Metode ocjenjivanja
Da bi uspješno položili ovaj predmet, studenti moraju redovno pohađati nastavu, održati grupno seminarsko izlaganje, predati samostalni pismeni rad te položiti dva kolokvija ili pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Rojek, C. i sur. (ur.) (2006), A handbook of leisure studies. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan. (odabrana poglavlja)
 2. Janković, V. (1973), Slobodno vrijeme u suvremenoj pedagoškoj teoriji i praksi. Zagreb: PKZ.
 3. Slobodno vrijeme: pedagoška artikulacija i implikacije (2000). Napredak, tematski broj, 141 (4).
 4. Previšić, V. (1987), Izvannastavne aktivnosti i stvaralaštvo. Zagreb: ŠN.
Dopunska literatura
 1. Harris, D. (2005), Key concepts in leisure studies. London: SAGE key concepts.
 2. Pehar-Zvačko, L. (2003), Slobodno vrijeme mladih ili… Sarajevo: Filozofski fakultet.
 3. Dječja prava i slobodno vrijeme (2010). Zagreb: Pravobranitelj za djecu.
 4. Slobodno vrijeme (2012). Priručnik br. 7 zbirke priručnika Eduquality: Studenti s invaliditetom. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar