Naziv
Prijevodne vježbe 1
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
5
Šifra
117765
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
45
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Teorija: Cilj je ovoga kolegija s jedne strane upoznavanje studenata s teorijskim i znanstvenim pristupima proučavanju prevođenja, a s druge strane svladavanje osnovnih tehnika prevođenja (prvenstveno pismenog, ali i usmenog) i ovladavanje prevodilačkim vještinama u cilju formiranja kompetencije u području prevođenja s ruskog jezika na hrvatski. Čitajući stručnu literaturu i pohađajući predavanja, studenti bi trebali naučiti analizirati izvorni tekst, prepoznati potencijalne prevodilačke probleme i ponuditi odgovarajuću strategiju i postupke za njihovo rješavanje u ciljnom tekstu. Isto tako, cilj je upoznati studente s analitičkim pristupom i redakturom kako vlastitih tako i tuđih prijevoda.

Vježbe: Na vježbama se kroz raznolike tematske sadržaje analiziraju posebnosti i način prevođenja različitih tekstova – znanstveno-tehničkih, novinskih, reklamnih, pravnih i dr. Dio vježbi posvećen je izvanjezičnim fenomenima koji bitno utječu na međujezičnu komunikaciju.
Sadržaj
 1. (T) uvod: što je prevođenje i tko je prevoditelj; povijesna periodizacija i definicija prevođenja kroz povijest; predmet teorije prevođenja; vrste i oblici prevođenja; (VJ) Uvod: upoznavanje sa sadržajem i ciljevima kolegija, studentskim obvezama, načinom rada i načinom evaluacije; upoznavanje s pomagalima i resursima, upute o odabiru i načinu korištenja; osnovne upute o načinu rada s tekstom na primjeru prijevoda kraćih odlomaka tekstova iz različitih područja; rasprava o specifičnostima prevođenja različitih vrsta tekstova, mogućim problemima i odabiranju strategije za prevođenje
 2. (T) definicije prijevoda; jedinica prijevoda; pojam prevodilačke kompetencije i tzv. pozadinskih kulturoloških znanja; pitanje adekvatnosti i ekvivalentnosti u prijevodima; (VJ) Prevođenje znanstvenoga ili znanstveno-popularnoga teksta iz područja lingvistike
 3. (T) pitanje romanizacije ruskoga jezika: transliteracija i/ili transkripcija (VJ) Prevođenje teksta iz ekonomije
 4. (T) leksički aspekti u prevođenju: prevodilački pristupi na leksičkoj razini; (VJ) Prevođenje teksta iz ekonomije
 5. (T) pitanje prijevoda naziva iz sfere nacionalno i/ili kulturološki specifičnih realija; prijevoda lažnih prijatelja; (VJ) Prevođenje pravnog teksta (ugovor)
 6. (T) pitanje prijevoda frazema; (VJ) Prevođenje pravnog teksta (ugovor)
 7. (T) gramatički aspekti u prevođenju: prevodilački pristupi na gramatičkoj razini; (VJ) Prevođenje pravnog teksta (ugovor)
 8. (T) primjeri prevodilačkih transformacija izvornih tekstova; usporedba izvornog i ciljnog teksta s osvrtom na korištene prevodilačke metode; (VJ) Prva pismena provjera
 9. (T) primjeri prevodilačkih transformacija izvornih tekstova; usporedba izvornog i ciljnog teksta s osvrtom na korištene prevodilačke metode; (VJ) Administrativno-pravni tekst: dokumenti (listovi i izvadci, isprave, potvrde)
 10. (T) stilistički aspekti prevođenja: administrativni tekstovi, pravni tekstovi, znanstveni tekstovi, tehnički tekstovi; publicistički tekstovi; tekstovi iz područja „svakodnevnog“ života; (+ književni tekstovi); (VJ) Administrativno-pravni tekst: dokumenti (listovi i izvadci, isprave, potvrde);
 11. (T) stilistički aspekti prevođenja; (VJ) Tehnički tekst;
 12. (T) stilistički aspekti prevođenja; (VJ) Tekst iz turističkog vodiča – način života i običaji / umjetnost / kulturna događanja
 13. (T) specifičnost usmenog prevođenja; (VJ) Tekst iz turističkog vodiča – zemljopis
 14. (T) specifičnost usmenog prevođenja; (VJ) Tekst iz turističkog vodiča – povijest
 15. (T) ponavljanje usvojenog gradiva; (VJ) Druga pismena provjera;

Ishodi učenja
 1. objasniti osnovne teorijske aspekte znanosti o prevođenju
 2. prepoznati i klasificirati problematične translatološke teme te razlikovati glavne strategije prevođenja
 3. kritički vrednovati prijevod stručnih tekstova s ruskoga na hrvatski i s hrvatskoga na ruski jezik
 4. razlikovati specifičnosti prevođenja različitih vrsta stručnih tekstova
 5. primijeniti teoretska znanja iz gramatike, stilistike i frazeologije pri prevođenju tekstova s ruskoga na hrvatski jezik i s hrvatskoga na ruski
Metode podučavanja
Vježbe: Rad s tekstovima, internetom, audio i video materijalima, rječnicima. Odabir tekstova usmjeren na proširenje vokabulara studenata i stvaranje jezične kompetencije u prevođenju. Kolegij je zamišljen kao interakcija između nastavnika i studenata uz obavezan samostalan i redovit rad studenata

Na predavanjima se predviđa interakcija nastavnika i studenata. Kreiran je kolegij u Sustavu za učenje na daljinu Omega te se u nastavi koriste sve pogodnosti koje navedeni sustav nudi.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje, kolokviranje određenih cjelina, ispit.

Obavezna literatura
 1. Гарбовский, Н.К. (2007): Теория перевода. М.: Издательство МГУ.
 2. Комиссаров В.Н. (1990): Теория перевода (лингвистические аспекты). Москва: «Высшая школа».
 3. Паршин А. (2000): Теория и практика перевода . Москва: «Русский язык».
 4. Фёдоров, А.В. (2002): Основы общей теории перевода. Москва: Издательский дом «Филология ТРИ».
 5. Pavlović N. (2015): Uvod u teorije prevođenja. Zagreb: Leykam International d.o.o.
 6. VJ: Materijali za prevođenje i rječnici
Dopunska literatura
 1. Ivir, V. (1984): Teorija i tehnika prevođenja. Novi Sad: Centar "Karlovačka gimnazija" Sremski Karlovci, Zavod za izdavanje udžbenika u Novom Sadu.
 2. Premur, K. (2005): Modeli prevođenja. Zagreb: Naklada Lara.
 3. Premur, K. (1998): Teorija prevođenja. Dubrava: Ladina TU.
 4. Тер-Минасова; С. (2008): Язык и межкультурная коммуникация. Москва: СЛОВО.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij