Naziv
Psihoakustika - seminar
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
5
Šifra
124279
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Obrađuju se temeljni psihoakustički pojmovi: tonska visina, glasnoća, boja zvuka, maskiranje i lokalizacija izvora zvuka u prostoru. Odabire se jedan od psihoakustičkih problema planira se i provodi pokus koji bi trebao dati odgovor na postavljeno pitanje. Rad završava seminarskim radom koji se predstavlja auditoriju i predaje u pisnaom obliku.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij: cilj, seminari i evaluacija; pregled istraživanja i primjene psihoakustike.
 2. Tonska visina; ovisnost tona o fundamentalnoj frekvenciji, intenzitetu i trajanju; polustupanj, interval, oktava.
 3. Glasnoća; decibelska skala, fon i son.
 4. Boja zvuka; odabir teme istraživanja.
 5. Maskiranje zvuka; odabir teme istraživanja.
 6. Lokalizacija izvora zvuka u prostoru.
 7. Prezentiranje literature relevantne za temu istraživanja.
 8. Prezentiranje literature relevantne za temu istraživanja.
 9. Oblikovanje istraživačkih pitanja i hipoteza.
 10. Dizajniranje eksperimenta.
 11. Provođenje pilot istraživanja.
 12. Analiza rezultata.
 13. Prezentiranje rezultata istraživanja.
 14. Predaja pisanog seminarskog rada.
 15. Evaluacija nastavnika i kolegija, evaluacija individualnog napretka studenata.

Ishodi učenja
 1. objasniti temeljne psihoakustičke pojmove: tonska visina, glasnoća, boja zvuka, maskiranje zvuka i lokalizacija izvora zvuka u prostoru
 2. samostalno planirati i provoditi znanstvena istraživanja u području fonetskih znanosti
 3. primijeniti psihoakustičke spoznaje pri oblikovanju akustičkih stimulusa, proceduri testiranja i interpretaciji rezultata istraživanja
 4. dizajniranje pokusa s govornim signalom, koji mogu odgovoriti na postavljeni problem
 5. kritički prosuđivati znanstvenu literaturu iz područja fonetskih znanosti
 6. prezentirati rezultate i relevantne zaključke istraživanja u području fonetskih znanosti
Metode podučavanja
Kratka interaktivna predavanja, seminarske diskusije, rad u grupi, eksperimenti.
Metode ocjenjivanja
Seminarski istraživački projekt, pisani i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. B.C.J. Moore (1997). An introduction to the psychology of hearing, Academic Press.
 2. Cook, Perry R. (urednik), (1999). Music, cognition, and computerized sound : an introduction to psychoacoustics. Cambridge, Mass.; London: MIT.
 3. Izbor znanstvenih članaka iz relevantnih časopisa, koji mogu pružiti uvid u "state of art" s obzirom na konkretnu odabranu temu seminara, koju svaki student sam odabire.
Dopunska literatura
 1. E. Zwicker, H. Fastl. (1999). Psychoacoustics, Springer.
 2. Petz, Boris. Osnovne statističke metode za nematematičare, Zagreb.
 3. Plack, Christopher J. (2018). The sense of hearing. Routledge.
 4. Pulkki, Ville; Karjalainen, Matti (2015). Communication Acoustics: An Introduction to Speech, Audio and Psychoacoustics, John Wiley & Sons, poglavlje 12. „Spatial Hearing“, str. 219 – 248.

Obavezan predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij