Naziv
Psihoakustika - seminar
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124279
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Obrađuju se temeljni psihoakustički pojmovi: tonska visina, glasnoća, boja zvuka, maskiranje i lokalizacija izvora zvuka u prostoru. Odabire se jedan od psihoakustičkih problema planira se i provodi pokus koji bi trebao dati odgovor na postavljeno pitanje. Rad završava seminarskim radom koji se predstavlja auditoriju i predaje u pisnaom obliku.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje.
 2. Pregled područja interesa u području psihoakustike
 3. Glasnoća i razina glasnoće. Decibelska skala, skala fona i skala sona.
 4. Auditivne demonstracije odnosa decibela, fona i sona.
 5. Tonska visina čistih tonova, kompleksnih zvukova i neharmoničnog zvuka. Teorija kodiranja tonske visine mjestom i teorija kodiranja vremenom. Ovisnost tonske visine o intenzitetu i trajanju, maskiranje tona, diferencijalni prag za ton.
 6. Tonska visina: poluton, interval, oktava, vrste ljestvica.
 7. Boja zvuka/timbar: impresiponistički opis i analiza akustičkihe elemenata koji utječu na boju. Spektralna distribucija, disharmonicitet, vremenska envelopa u kreiranju boje glazbenih instrumenata.
 8. Maskiranje zvuka i slušni zamor.
 9. Lokalizacija izvora zvuka u prostoru.
 10. Odabir teme istraživanja i pretraživanje relevantne literature o temi.
 11. Prezentiranje dosadašnjih spoznaja, prezentiranje hipoteze istraživanja.
 12. Provođenje pilot istraživanja.
 13. Analiza rezultata.
 14. Prezentiranje rezultata istraživanja.
 15. Predaja pisanog seminarskog rada.

Ishodi učenja
 1. objasniti temeljne psihoakustičke pojmove: tonska visina, glasnoća, boja zvuka, maskiranje zvuka i lokalizacija izvora zvuka u prostoru.
 2. samostalno planirati i provoditi znanstvena istraživanja u području fonetskih znanosti
 3. primijeniti psihoakustičke spoznaje pri oblikovanju akustičkih stimulusa, proceduri testiranja i interpretaciji rezultata istraživanja
 4. upravljati prijenosom, snimanjem i reprodukcijom govora na raznim medijima
 5. dizajniranje pokusa s govornim signalom, koji mogu odgovoriti na postavljeni problem
 6. kritički prosuđivati znanstvenu literaturu iz područja fonetskih znanosti
 7. prezentirati rezultate i relevantne zaključke istraživanja u području fonetskih znanosti
Metode podučavanja
Uvodna predavanja. Seminar.
Metode ocjenjivanja
Prezentacija seminara Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. B.C.J. Moore (1997). An introduction to the psychology of hearing, Academic Press.
 2. Izbor svježih znanstvenih članaka iz relevantnih časopisa, koji mogu pružiti uvid u "state of art" s obzirom na konkretnu odabranu temu seminara, koju svaki student sam odabire.
Dopunska literatura
 1. E. Zwicker, H. Fastl. (1999). Psychoacoustics, Springer.
 2. Petz, Boris. Osnovne statističke metode za nematematičare, Zagreb.

Obavezan predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij