Naziv
Ruska novela 19. stoljeća
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS
3
Šifra
57401
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6., 8. semestar