Naziv
Slovački jezik (za neslovakiste)
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
86830
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
60

Cilj
Stjecanje dijela jezičnih kompetencija na razini A1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Literatura. Slovački fonološki i grafijski sustav. Slovačka ortoepska i ortografska norma. Ortoepske i ortografske vježbe. Lekcija 1.
 2. Pravilo o ritmičkom kraćenju. Pisanje i/y. Ortoepske i ortografske vježbe. Prezent pomoćnih glagola byť i mať. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 2.
 3. Imenice. Imeničke deklinacijske paradigme. Pridjevi. Pridjevske deklinacijske paradigme. Posvojne i pokazne zamjenice. Nominativ jednine i množine imenica, pridjeva i zamjenica. Prezent frekventnih glagola. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 3.
 4. Akuzativ jednine i množine imenica, pridjeva i zamjenica. Prezent frekventnih glagola.Vidski parovi glagola. Tvorba pitanja. Upitne zamjenice. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 4.
 5. Instrumental jednine i množine imenica, pridjeva i zamjenica. Prezent modalnih glagola. Negacija u prezentu. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 5.
 6. Glavni i redni brojevi. Pridjevi i prilozi. Perfekt. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 6. Pismeni test
 7. Lokativ jednine imenica, pridjeva i zamjenica. Prijedložne rekcije. Perfekt frekventnih glagola. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 7.
 8. Lokativ množine imenica, pridjeva i zamjenica. Perfekt modalnih glagola. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 8.
 9. Dativ jednine imenica, pridjeva i zamjenica. Prijedložne rekcije. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 9.
 10. Dativ množine imenica, pridjeva i zamjenica. Negacija u perfektu. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 10.
 11. Genitiv jednine imenica, pridjeva i zamjenica. Prijedložne rekcije. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 11.
 12. Genitiv množine imenica, pridjeva i zamjenica. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 12.
 13. Futur. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 13.
 14. Komparacija pridjeva i priloga. Negacija u futuru. Gramatičke vježbe. Konverzacija. Lekcija 14.
 15. Ponavljanje gradiva i priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći s razumijevanjem čitati i slušati jednostavne tekstove na slovačkom jeziku.
 2. Studenti će moći objasniti te u jednostavnoj pismenoj i usmenoj komunikaciji primijeniti temeljna ortografska i ortoepska pravila te osnove gramatike i leksika slovačkoga jezika.
 3. Studenti će moći samostalno istražiti i komentirati različite fenomene slovačke kulture.
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, gramatičke i konverzacijske vježbe, rad s tekstualnim, slikovnim, audio i video materijalima, role play, prezentacija, diskusija itd.
Metode ocjenjivanja
Sustavno praćenje rada studenata tijekom cijeloga semestra kroz provjere pismenih domaćih zadaća, ali i konverzacijskih vježbi te usmenoga izlaganja seminarskoga rada o izabranoj temi iz slovačke kulture na satu. Na kraju semestra pismenim se ispitom provjerava usvojenost gramatičkoga gradiva, a usmenim stečena sposobnost komunikacije u jednostavnim svakodnevnim situacijama.

Obavezna literatura
 1. Kamenárová, R. et al. (2007). Krížom-krážom. Slovenčina A1 s CD. Bratislava: Univerzita Komenského.
Dopunska literatura
 1. Böhmerová, A. (2010). Slovak for you. Bratislava: Perfekt.
 2. Dratva, T.; Buznová, V. (2007). Slovenčina pre cudzincov. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.
 3. Kamenárová, R. et al (2009). Krížom krážom - Slovenčina A1 + A2 - Cvičebnica. Bratislava: Univerzita Komenského.
 4. Tibenská, E.; Zatkaliková, M. (2007). Slovenčina slovo za slovom: učebnica a cvičebnica pre začiatočníkov, úroveň A1. Beč / Bratislava.

Izborni predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 5., 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 6. semestar
 3. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 4. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2. semestar
 5. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. semestar
 6. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. semestar
 7. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 8. semestar
 8. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 11. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 12. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 13. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 14. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 6. semestar
 15. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 16. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 17. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 18. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 20. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 21. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2. semestar
 22. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 4., 6. semestar
 23. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 24. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar
 25. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 5., 6. semestar
 26. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5., 6. semestar
 27. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5. semestar
 28. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski i Ljetni semestar