Naziv
Srpski jezik: jezik-kultura-društvo
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS
5
Šifra
118089
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je ovladavanje temeljnim sociolingvističkim pojmovima i teorijama te upoznavanje s aktualnim sociolingvističkim i standardološkim pitanjima koja se tiču suvremenog srpskog jezika i ostalih južnoslavenskih jezika.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Jezična slika svijeta
 3. Povijesni pregled bavljenja odnosom jezika, kulture i društva; razvoj sociolingvistike i lingvističke antropologije
 4. Temeljni sociolingvistički pojmovi i teorije
 5. Faktori jezične varijabilnosti: socijalni status govornika
 6. Faktori jezične varijabilnosti: spol i rod govornika
 7. Faktori jezične varijabilnosti: dob govornika
 8. Sociololingvističke istraživačke metode
 9. Standardi jezik: definicija, funkcije i obilježja; proces standardizacije
 10. Standardizacija srpskog i drugih južnoslavenskih jezika
 11. Jezici u kontaktu/konfliktu: primjer južnoslavenskih jezika
 12. Srpski kao manjinski jezik u Republici Hrvatskoj
 13. Izlaganja studentskih seminarskih radova
 14. Izlaganja studentskih seminarskih radova
 15. Zaključno predavanje i ponavljanje

Ishodi učenja
 1. Definirati i primijeniti temeljne sociolingvističke pojmove
 2. Objasniti mjesto sociolingvistike i lingvističke antropologije među drugim lingvističkim disciplinama
 3. Objasniti i primijeniti sociolingvističke istraživačke metode
 4. Tumačiti odnos između jezika i pojedinih sociolingvističkih faktora
 5. Definirati pojam standardni jezik i opisati njegova obilježja i funkcije
 6. Opisati i objasniti procese koji nastupaju uslijed jezičnih kontakata i konflikata
 7. Objasniti i kritički tumačiti značajke sociolingvističkih odnosa među pojedinim južnoslavenskim jezicima
 8. Prepoznati i objasniti čimbenike raznolikosti i raslojenosti južnoslavenskih jezika
 9. Zastupati mišljenja, valorizirati i stavove o odnosima između južnoslavenskih jezika, književnosti i kultura
 10. Povezati stečena znanja na studiju sa stečenim znanjima druge studijske grupe te procijeniti vlastite interese i kompetencije koje mu omogućavaju poslijediplomski doktorski studij i cjeloživotno obrazovanje
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski rad; PPT prezentacije, grupne diskusije.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada domaćih zadaća, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Bugarski, R. (1997): Jezik i kultura, Biblioteka XX vek, Beograd (izabrana poglavlja)
 2. Bugarski, R. (1986): Jezik u društvu, Biblioteka XX vek, Beograd (izabrana poglavlja)
 3. Radovanović, M. (2003): Sociolingvistika, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci – Novi Sad
Dopunska literatura
 1. Ivić, Pavle (2001): Srpski narod i njegov jezik, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad.
 2. Trudgill, P (1976): Sociolinguistics, An Introduction to Language and Society, Penguin
 3. Bugarski, R. (1997): Jezik od mira do rata, Biblioteka XX vek, Beograd

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar