Naziv
smjer Jezično-prevoditeljski
Puni naziv
Južnoslavenski jezici i književnosti, smjer Jezično-prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar južnoslavenskih jezika i književnosti
magistra južnoslavenskih jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati i objasniti jezična obilježja tekstova na odabranim južnoslavenskim jezicima na gramatičkoj i semantičkoj razini
 2. kreirati i organizirati kulturne događaje i radionice o južnoslavenskim jezicima, književnostima i kulturama
 3. kritički prosuđivati osobitosti i značajke južnoslavenskih jezika u okviru poredbenog jezikoslovlja
 4. kompetentno prevoditi i na ispravan način služiti se pomagalima za prevođenje (tradicionalni tiskani mediji poput rječnika i glosara; online prevoditeljski alati i resursi; računalno potpomognuto i strojno prevođenje)
 5. objasniti i raspraviti stečena znanja sa stručnjacima i laicima u širim slavističkim okvirima
 6. preispitati i zastupati mišljenje o jezičnim, književnim i kulturnim procesima u okviru poredbene povijesti južnoslavenskih jezika i književnosti
 7. prepoznati i objasniti čimbenike raznolikosti i raslojenosti južnoslavenskih jezika
 8. objasniti i kritički tumačiti značajke sociolingvističkih odnosa među pojedinim južnoslavenskim jezicima
 9. samostalno prevesti tekstove svih funkcionalnih stilova s odabranih južnoslavenskih jezika na hrvatski jezik i s hrvatskog jezika na odabrane južnoslavenske jezike
 10. povezati i smjestiti stečena znanja o južnoslavenskim jezicima u širi, općelingvistički kontekst
 11. povezati stečena znanja na studiju sa stečenim znanjima druge studijske grupe te procijeniti vlastite interese i kompetencije koje mu omogućavaju poslijediplomski doktorski studij i cjeloživotno obrazovanje
 12. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike među pojedinim južnoslavenskim jezicima koristeći odgovarajući pojmovni i teorijsko-metodološki aparat
 13. provesti istraživanje i prezentirati zaključke istraživanja na stručnim skupovima
 14. zastupati mišljenja, valorizirati i stavove o odnosima između južnoslavenskih jezika, književnosti i kultura
 15. korelativno i interdisciplinarno prezentirati jezične srodnosti i razlike južnoslavenskog prostora

1. Jezikoslovni kolegiji - odabrati 10 ECTS bodova (10750)
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (11678)
2.1. Kolegiji s odsjeka
184928 Južnoslavenska drama i kazalište 20. stoljeća
77968 Makedonski postmodernistički roman
118084 Međuknjiževna tumačenja
131713 Poetika Andrićevih romana
125446 Pragmatika južnoslavenskih jezika
131717 Suvremena bugarska književnost
131718 Suvremena slovenska proza
118090 Suvremeni bugarski jezik - morfosintaksa
118091 Suvremeni makedonski jezik - morfosintaksa
118092 Suvremeni slovenski jezik - morfosintaksa
37559 Tečaj bugarskog jezika 1
37558 Tečaj makedonskog jezika 1
37563 Tečaj slovenskog jezika 1
1. Jezikoslovni kolegiji - odabrati 10 ECTS bodova (11685)
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (11678)
2.1. Kolegiji s odsjeka
184928 Južnoslavenska drama i kazalište 20. stoljeća
77968 Makedonski postmodernistički roman
118084 Međuknjiževna tumačenja
131713 Poetika Andrićevih romana
125446 Pragmatika južnoslavenskih jezika
131717 Suvremena bugarska književnost
131718 Suvremena slovenska proza
118090 Suvremeni bugarski jezik - morfosintaksa
118091 Suvremeni makedonski jezik - morfosintaksa
118092 Suvremeni slovenski jezik - morfosintaksa
37559 Tečaj bugarskog jezika 1
37558 Tečaj makedonskog jezika 1
37563 Tečaj slovenskog jezika 1
1. Diplomski rad ili diplomski ispit - odabrati 15 ECTS bodova (12818)
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (11678)
2.1. Kolegiji s odsjeka
170301 Informacijska struktura rečenice
144904 Makedonski roman od 1991. do danas
82020 Poetika romana Borislava Pekića
125447 Prevođenje s bugarskoga na hrvatski
125448 Prevođenje s makedonskoga na hrvatski
125449 Prevođenje sa slovenskoga na hrvatski jezik
131716 Sjećanje i pripovijedanje: Selimović, Karahasan, Horozović
118089 Srpski jezik: jezik-kultura-društvo
37564 Tečaj bugarskog jezika 2
37566 Tečaj makedonskog jezika 2
37569 Tečaj slovenskog jezika 2