Naziv
Stilistika
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
52231
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovama stilistike kao lingvističke discipline, stilističkom raznovrsnošću suvremenoga ruskog jezika te mogućnostima praktičnog korištenja tih spoznaja u svrhu jačanja jezične i govorne kompetencije.
Sadržaj
 1. P: Uvod u stilistiku. Definicija stilistike kao samostalne lingvističke discipline i predmeta njena proučavanja. S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima.
 2. P: Stilistika kao znanstvena disciplina. Osnovni pojmovi. Kratki pregled povijesti ruske stilistike. S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima.
 3. P: Leksička stilistika. Osnovni pojmovi. Uvjetovanost stilistički primjerenog odabira riječi. S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima.
 4. P: Sinonimija i antonimija. Stilistička upotreba sinonima i antonima. S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima.
 5. P: Polisemija. Stilistička upotreba višeznačnih riječi. S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na odabranim tekstovima.
 6. P: Homonimija i paronimija. Stilistička upotreba homonima i paronima. S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na tekstu.
 7. P: Leksik s ograničenom sferom upotrebe. Dijalektni leksik. Profesionalni leksik. Termini. S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na tekstu.
 8. P: Leksik s ograničenom sferom upotrebe. Žargon. S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na tekstu.
 9. P: Stilistička funkcija arhaizama i neologizma. S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na tekstu
 10. P: Stilistička funkcija posuđenica. S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na tekstu.
 11. P: Funkcionalni stilovi. Osnovni pojmovi. S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na tekstu.
 12. P: Znanstveni stil. Osnovna obilježja. S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na tekstu.
 13. P: Administrativni stil. Osnovna obilježja. S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na tekstu.
 14. P: Publicistički stil. Osnovna obilježja. S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na tekstu.
 15. P: Razgovorni stil. Osnovna obilježja. S: Primjena kroz praktične vježbe i rad na tekstu.

Ishodi učenja
 1. Studenti će biti sposobni opisati stilističku raznolikost leksičke razine ruskoga jezika kroz prepoznavanje osnova stilističke upotrebe različitih tipova leksema i njihovih izražajnih mogućnosti
 2. Studenti će moći opisati i prepoznati osnovne karakteristike različitih funkcionalnih stilova ruskoga jezika
 3. Studenti će biti sposobni usporediti upotrebu lingvističkih elemenata u različitim sferama komunikacije uzimajući u obzir književnu normu i emocionalnu ekspresivnost
 4. Studenti će biti osposobljeni da samostalno koriste relevantnu znanstvenu literaturu kako bi pronašli potrebne informacije o stilistički specifičnoj situaciji
 5. Studenti će biti sposobni samostalno koristiti različite tipove jednojezičnih i višejezičnih rječnika kako bi pronašli doslovno i preneseno značenje leksema ruskoga jezika
Metode podučavanja
Poučavanje, interakcija profesora i studenata, samostalna priprema studenata za nastavu, praktične vježbe i rad na tekstovima. Korištenje Omega sustava za učenje na daljinu za prezentaciju i razmjenu nastavnih materijala između profesora i studenata.
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit na kraju semestra.

Obavezna literatura
 1. Афанасьева, Н. А., Попова, Т. И. (2009) Палитра стилей. Учебное пособие по стилистике русского языка для иностранцев. Златоуст, Санкт-Петербург.
 2. Голуб, И.Б. (2002) Стилистика русского языка. Айрис-пресс, Москва.
 3. Голуб, И.Б. (2003) Упражнения по стилистике русского языка. Айрис-пресс, Москва.
 4. Розенталь, Д. Э. (1987) Практическая стилистика русского языка. Высшая школа, Москва.
Dopunska literatura
 1. Волкова, Т.Г. (ред.) (2007) Практическая стилистика русского языка для учащихся с неродным русским языком. Русский язык. Курсы, Москва.
 2. Фроянова, Т. И. (2003) Культура русской речи. Паритет, Санкт-Петербург.

Izborni predmet na studijima
 1. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar
 2. Ruski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij