Naziv
Suvremeni engleski jezik III.
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
132541
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je kolegija osposobiti studente za razumijevanje, analizu i produkciju složenih jezičnih struktura te za njihovu točnu i komunikacijski učinkovitu uporabu u usmenom i pismenom izražavanju. Kolegij se bavi sintaktičkim aspektima suvremenog engleskog jezika, konkretno vrstama rečenica i njihovim osobitostima, radi dostizanja najvišeg stupnja komunikacijske kompetencije i usvajanja metajezičnog znanja potrebnog za jezičnu analizu. Ti se ciljevi postižu dubinskim čitanjem i analizom tekstova, čime se istovremeno i proširuje vokabular, razvija svijest o gramatičkim strukturama i osvjetljava odnos leksika i gramatike u konstruiranju značenja. Vođenim radom na odabranim tekstovima pospješuje razumijevanja stilski različitih tekstova i upoznaju elementi anglofonih kultura, što je nužno u razvijanju vlastite komunikacijske i kulturološke kompetencije u engleskom jeziku. Kroz tako osmišljene zadatke u kolegiju studenti razvijaju sposobnost analitičkog i kritičkog mišljenja.
Sadržaj
 1. UVODNI SAT; SENTENCES AND CLAUSES-Greenbaum and Quirk: Chapter 2 – A general framework
 2. THE SIMPLE SENTENCE - Chapter 10 – Clause structure; Syntactic functions of clause elements
 3. TEKST IZ ČITANKE-– dubinsko čitanje i analiza teksta, vođeni rad na vokabularu, gramatici, kulturološkim pojmovima
 4. COORDINATION - Chapter 13; SUBJECT-VERB CONCORD – Chapter 10; QUASICOORDINATION – Chapter 13
 5. TEKST IZ ČITANKE-– dubinsko čitanje i analiza teksta, vođeni rad na vokabularu, gramatici, kulturološkim pojmovima
 6. THE COMPLEX SENTENCE-Chapter 14 – subordination and coordination; finite, nonfinite and verbless clauses; formal indicators of subordination
 7. SYNTACTIC FUNCTIONS OF SUBORDINATE CLAUSES – Chapter 15
 8. NOMINAL CLAUSES
 9. 1. KOLOKVIJ
 10. Chapter 17 – The noun phrase-RELATIVE CLAUSES
 11. ADVERBIAL CLAUSES – Chapter 15
 12. TEKST IZ ČITANKE-– dubinsko čitanje i analiza teksta, vođeni rad na vokabularu, gramatici, kulturološkim pojmovima
 13. COMPARATIVE CLAUSES
 14. 2. KOLOKVIJ
 15. POVRATNE INFORMACIJE O TESTU - diskusija

Ishodi učenja
 1. Kompetentno analizirati sve vrste rečenica u engleskome jeziku i njihove konstitutivne dijelove.
 2. Ovladati metajezikom potrebnim za objašnjenje načina povezivanja rečeničnih dijelova i ustrojavanja rečenica u engleskome jeziku.
 3. Proširiti svoj vokabular i razviti svijest o međudjelovanju leksičkih i gramatičkih struktura u izgradnji značenja u jeziku.
 4. Upoznati se s brojnim aspektima anglofonih kultura.
 5. Unaprijediti svoju komunikacijsku i kulturološku kompetenciju.
Metode podučavanja
vođeno i dubinsko čitanje, diskusija o pročitanom tekstu, rješavanje zadataka, korištenje različitih priručnika (rječnici, gramatike) i digitalnih alata (npr. elektroničkih korpusa); individualni rad, rad u paru, grupni rad, rad na nastavi, rad kod kuće.
Metode ocjenjivanja
kontinuirano vrednovanje; pismeni i usmeni ispit za studente koji ne polože kolokvije.

Obavezna literatura
 1. Greenbaum, Sidney and Quirk, Randolph: A Student’s Grammar of the English Language. Longman, 1990.
 2. Veselica-Majhut, S., Bašić, I. and Zubak M.: Syntax Workbook for University Students of English, FF Press, Zagreb, 2007.
 3. READER WITH TEXTS - selected by the lecturers and accompanied with exercises tailored to help students meet the outcomes of the course
Dopunska literatura
 1. Biber, Douglas; Susan Conrad; Geoffrey Leech. Student Grammar of Spoken and Written English. Longman, 2002.Karlovčan, Vjekoslav: An Advanced Learner’s English Grammar. Profil International. Zagreb, 2002.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar