Naziv
Teorija i praksa prevođenja
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS
6
Šifra
117824
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s važnim temama znanosti o prevođenju te razvojem same discipline i njenim najvažnijim teorijskim paradigmama; upoznati ih s prevoditeljskom tradicijom Švedske; ukazati na značaj elektroničkih pomagala i resursa u suvremenoj prevoditeljskoj praksi i uputiti ih u rad s alatom koji sadrži prijevodnu memoriju i terminološku bazu; upoznati ih s osnovnim terminološkim principima; ukazati na etičke komponente prevoditeljske djelatnosti. Orijentacija na praktičnu prevoditeljsku djelatnost izražena je u segmentu kolegija u kojem se studenti upoznaju s različitim vrstama te djelatnosti i njihovim specifičnostima i načinima na koji se prakticiraju u našoj sredini.
Sadržaj
 1. uvod u kolegij; prevođenje, vrste prevođenja
 2. znanost o prevođenju - razvoj, teme, istraživačka usmjerenja
 3. prevođenje: definicije, usporedbe, metafore
 4. metode prevođenja: postupci, strategije; rad sudskih tumača
 5. švedska tradicija prevođenja
 6. teorije prevođenja usmjerene na ekvivalenciju
 7. teorije usmjerene na ekvivalenciju; rad na tekstu: analiza prijevodnih postupaka
 8. funkcionalističke teorije prevođenja, Skopos; prevođenje za AV medije
 9. deskriptivna teorija prevođenja (DTS)
 10. prijevodne norme
 11. etika prevođenja
 12. književno prevođenje; uvod u terminologiju
 13. IKT i prevođenje; radionica – rad u Tradosu
 14. prevođenje i prevoditeljska društva u Hrvatskoj; usmeno prevođenje
 15. istraživanja prijevoda i prevođenja; zaključivanje kolegija

Ishodi učenja
 1. Student će moći opisati glavna načela i pojmove više teorijskih paradigmi u znanosti u prevođenju;
 2. objasniti različite modele prevoditeljske etike i njihove implikacije;
 3. komentirati prijevode i prijevodna rješenja služeći se metajezikom i pojmovnim aparatom suvremenih teorija prevođenja;
 4. razlikovati, nabrojati i opisati neke od često korištenih elektroničkih alata relevantnih za rad prevoditelja;
 5. razlikovati, nabrojati i opisati neke od često korištenih elektroničkih resursa relevantnih za rad prevoditelja;
 6. uočiti prijevodne probleme i kritički razmotriti potencijalna rješenja proizašla iz primjene različitih prijevodnih strategija i postupaka;
 7. obrazložiti i argumentirati vlastite prijevodne odluke služeći se metajezikom i pojmovnim aparatom suvremenih teorija prevođenja.
 8. opisati i objasniti osnovne karakteristike jednog elektroničkog alata za prevođenje.
 9. opisati i objasniti osnovne karakteristike jednog elektroničkog alata za prevođenje.
 10. opisati i objasniti osnovne karakteristike jednog elektroničkog alata za prevođenje.
Metode podučavanja
predavanja, rasprave, e-učenje, susreti s prevoditeljima-praktičarima
Metode ocjenjivanja
Od studenata se očekuje redovito pohađanje i aktivno sudjelovanje u nastavi te priprema zadane literature za pojedine satove. Studenti su dužni izraditi dva seminarska zadatka te na kraju kolegija položiti pismeni ispit na švedskom.

Obavezna literatura
 1. Chesterman, A. – Wagner, E. 2002. Can Theory Help Translators? – A Dialogue Between the Ivory Tower and the Wordface, Manchester, UK – Northampton, MA: St. Jerome Publishing
 2. Venuti, L. (ur.) 2000. The Translation Studies Reader, London – New York: Routledge (odabrani članci: Holmes, Vermeer, Reiss)
 3. Håkansson, N. 2021. Dolda gudar -- en bok om allt som inte går förlorat i en översättning. Norstedt (odabrana poglavlja)
 4. Ingo, R. 2007. Konsten att översätta, Lund: Studentlitteratur
 5. Antunović, G. 2006. ”Norme u prevođenju za hrvatske nacionalne medije”, u: J. Granić (ur.) Jezik i mediji – Jedan jezik: više svjetova, Split: HDPL, 19-30
 6. Pavlović, N. 2015. Uvod u teorije prevođenja, Zagreb: Leykam International (6. poglavlje)
Dopunska literatura
 1. Baker, M. (ur.) 1998. Routledge Encyclopedia of Translation Studies
 2. Bowker – Cronin – Kenny – Pearson (ur.) 1998. Unity in Diversity? St. Jerome Publishing
 3. Eco, U. 2006. Otprilike isto, Zagreb: Algoritam
 4. Lindqvist, Y. 2005. Högt och lågt i skönlitterär översättning till svenska, Ord och stil 36, Uppsala: Hallgren & Fallgren
 5. Lathey, Gillian. 2016. Translating Children's Literature. Routledge: Taylor & Francis Group
 6. Munday, J. 2001. Introducing Translation Studies – Theories and Applications, London – New York: Routledge
 7. Nord, Ch. 1997. Translating as a Purposeful Activity, St, Jerome Publishing
 8. Pavlović, N. 2015. Uvod u teorije prevođenja, Zagreb: Leykam International
 9. Prunč, E. 2007. Entwicklungslinien der Translationswissenschaft: Von den Asymmetrien der Sprachen zu den Asymmetrien der Macht, Frank & Timme
 10. Språkrådet. 2013. Från ett språk till ett annat, Falun: Norstedts
 11. Steiner, G. 2019. Nakon Babilona. Aspekti jezika i prevođenja. Zagreb: Mizantrop (prijevod: Dinko Telećan)
 12. Wadensjö, C. 1998. Kontakt genom tolk, Stockholm: Dialogos Förlag
 13. Veselica-Majhut, S., Bašić, I. 2014. "From foot to meter: rendering of culture-specific items in popular fiction translations from English to Croatian", u: Peti Stantić, A. – Stanojević, M.M.– Antunović , G. (ur.) Language Vaireties Between Norms and Attidtudes, Frankfurt am Main: Peter Lang

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij