Naziv
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
Lokacija
Satničar
Teo Radić, v. lekt.

Nastavnik Soba Telefon E-mail

Naziv Šifra
De scriptoribus Romanis liberae rei publicae 209426
Diplomski rad na studiju Latinskog jezika i književnosti 124363
Hrvatska novolatinska književnost 81421
Latinska rukopisna baština novovjekovnog Dubrovnika 146659
Latinska sintaksa 1 51423
Latinska sintaksa 2 51426
Latinska stilistika 51435
Najstariji spomenici latinskoga jezika 51424
Osnove latinskoga 1 35878
Osnove latinskoga 1 51421
Osnove latinskoga 2 51422
Osnove latinskoga 2 35880
Praktikum iz obrade arhivskog gradiva pisanog latinskim jezikom 184930
Prevođenje s latinskoga 51430
Rimska književnost carskoga razdoblja 35881
Rimska književnost carskoga razdoblja 64252
Rimska književnost republikanskoga razdoblja 64253
Rimska književnost republikanskoga razdoblja 35879
Rimska književnost: Rimska epika 78277
Rimska književnost: Rimska historiografija 51429
Rimska književnost: Rimska ljubavna elegija 86360
Rimska književnost: Rimska znanost o književnosti 58606
Srednjovjekovni latinitet 51433
Tečaj latinskoga jezika I 132034
Tečaj latinskoga jezika II 132035
Uvod u novolatinsku književnost 51434
Vulgarni latinitet 51432

Preddiplomski studiji
  1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij