Naziv
Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Slovenistika
Puni naziv
Južnoslavenski jezici i književnosti, Južnoslavenski jezici i književnosti, Bugaristika - Slovenistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) južnoslavenskih jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) južnoslavenskih jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
90
Opis

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - odabrati 4 ECTS boda (1814)
2. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - odabrati 4 ECTS boda (1814)
3. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 4 ECTS boda (8168)
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova (8168)
5. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 8 ECTS bodova (12457)
6. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću za smjer - Odabrati najmanje 12 ECTS bodova (12457)