Naziv
Pragmatika južnoslavenskih jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS
5
Šifra
125446
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Pragmatika je lingvistička disciplina koja se bavi proučavanjem jezične upotrebe u kontekstu govornoga događaja te odnosom konteksta i raznih aspekata jezične interpretacije.

Cilj kolegija je upoznavanje studenata s temeljnim pragmatičkim pojmovima i teorijama te ukazivanje na važnost uloge pragmatičkog pristupa jeziku u upotrebi za postizanje cjelovitog opisa južnoslavenskih jezika.

Kolegij je podijeljen u dva ciklusa. Prvi ciklus predavanja i seminara posvećen je obrađivanju temeljnih pragmatičkih pojmova i teorija: predmet bavljenja i ciljevi (jezične) pragmatike; položaj pragmatike u odnosu na druge lingvističke discipline; razvoj pragmatike; pragmatičke istraživačke metode; jezične forme i funkcije; odnos jezika i konteksta; deiksa; govorni činovi; konverzacijska implikatura; presupozicija; konverzacijska analiza; uljudnost. Drugi ciklus predavanja i seminara posvećen je odnosu između gramatike i pragmatike, koji se problematizira kroz prizmu bavljenja gramatičko-pragmatičkim kategorijama u južnoslavenskim jezicima (vokativnost, imperativnost, ne/određenost i dr.).
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Pragmatika - predmet bavljenja, temeljni pragmatički pojmovi i jezgrena pragmatička područja
 3. Povijesni razvoj pragmatike; kontinentalni i angloamerički pristup pragmatici; pragmatički pristup južnoslavenskim jezicima
 4. Jedinice pragmatičke analize; istraživačke metode u pragmatici
 5. Jezgrena pragmatička područja: referencijalnost
 6. Jezgrena pragmatička područja: deiksa
 7. Jezgrena pragmatička područja: implicitna značenja - implikatura
 8. Jezgrena pragmatička područja: implicitna značenja - presupozicija
 9. Jezgrena pragmatička područja: govorni činovi
 10. Jezgrena pragmatička područja: uljudnost
 11. Jezgrena pragmatička područja: konverzacijska analiza
 12. Odnos pragmatike i gramatike
 13. Pragmatičko-gramatičke kategorije u južnoslavenskim jezicima
 14. Književna pragmatika i pragmastilistika
 15. Cyberpragmatika

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne pragmatičke pojmove
 2. Objasniti mjesto pragatike među drugim lingvističkim disciplinama
 3. Objasniti i primijeniti metode proučavanja jezika u upotrebi
 4. Nabrojati i opisati jezične forme i funkcije te objasniti odnos između jezika i konteksta
 5. Definirati i objasniti pragmatičke pojmove (referencijalnost; deiksa; govorni čin; konverzacijska implikatura; presupozicija, konverzacijska analiza, uljudnost)
 6. Opisati odnos između pragmatike i gramatike te objasniti važnost pragmatičkog pristupa gramatičkim kategorijama
 7. Primijeniti stečena teorijska znanja u pragmalingvističkoj analizi primjera na južnoslavenskim jezicima
 8. Objasniti i raspraviti stečena znanja sa stručnjacima i laicima u širim slavističkim okvirima
 9. Procijeniti vlastite interese i kompetencije
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski rad; PPT prezentacije, grupne diskusije.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Karlić, V.; Bago, P. (2021). (Računalna) pragmatika: temeljni pojmovi I korpusnopragmatičke analize. Zagreb: FF-press.
 2. Levinson, Stephen C. (1983): Pragmatics. Cambridge University Press. (izabrana poglavlja)
 3. Pranjković, Ivo (2018): Gramatika i pragmatika. Riječki filološki dani 11, str. 13-22.
Dopunska literatura
 1. Yule, G. (1996). Pragmatics. Oxford University Press.
 2. Pintarić, Neda (2002). Pragmemi u komunikaciji. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. (izabrana poglavlja)
 3. Brown, G.; Yule, G. (1983). Discourse analysis. Cambridge University Press.
 4. Glovacki-Bernardi, Z. et al. (2002). Uvod u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga, 245−263. (poglavlje Pragmatika)
 5. Karlić, V. (2017). (Ne)određenost: sredstva i načini izražavanja u hrvatskom i srpskom književnom jeziku. FF-press, Zagreb.
 6. Palašić, Nikolina (2020). Pragmalingvistika – lingvistički pravac ili petlja? Hrvatska sveučilišna naklada d.o.o., Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Rijeka.

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 9. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 13. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 18. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar