Naziv
Pragmatika južnoslavenskih jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
125446
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Kolegij je osmišljen u dva dijela. Prvi ciklus predavanja i seminara posvećen je obrađivanju temeljnih pragmatičkih (pragmalingvističkih) pojmova i teorija: predmet bavljenja i ciljevi (jezične) pragmatike; položaj pragmatike u odnosu na druge lingvističke discipline; jezične forme i funkcije; odnos jezika i konteksta; deiksa; govorni činovi; konverzacijska implikatura; presupozicija; pragmemi. Drugi ciklus predavanja i seminara posvećen je odnosu između gramatike i pragmatike, koji se problematizira kroz prizmu bavljenja gramatičkom i semantičko-pragmatičkom kategorijom određenosti i neodređenosti u južnoslavenskim jezicima. Cilj kolegija je upoznavanje studenata s osnovnim pragmatičkim pojmovima i teorijama te ukazivanje na važnost uloge pragmatičkog pristupa za postizanje cjelovitog gramatičkog opisa.
Sadržaj
 1. upoznavanje studenata sa strukturom kolegija, obavezama i ispitnom literaturom / pragmatika – predmet bavljenja, definicija, ciljevi / odnos pragmatike i semantike te drugih lingvističkih disciplina
 2. transakcijska i interakcijska funkcija jezika / jezične forme: govoreni i pisani tekst / rečenica i iskaz• uloga konteksta u interpretaciji diskursa
 3. deiksa – reflektiranje odnosa između jezika i konteksta / filozofski i lingvistički pristup deiksi / organizacija i tipovi deikse / upotreba deiktičnih izraza
 4. govorni činovi / teorija govornih činova (Austin, Grice, Searle) / analiza diskursa i analiza konverzacije
 5. konverzacijska implikatura / model funkcioniranja i karakteristike konverzacijske implikature / temeljne konverzacijske maksime / konvencionalne i nekonvencionalne implikature
 6. semantička i pragmatička presupozicija / identifikacija presupozicije / presupozicijski okidači
 7. pragmem kao hijerarhijski najniža jedinica pragmatičkog opisa / definicija i kategorizacija pragmema
 8. odnos pragmatike i gramatike
 9. odnos pragmatike i gramatike / vokativnost kao gramatička i semantičko-pragmatička kategorija
 10. odnos pragmatike i gramatike / imperativnost kao gramatička i semantičko-pragmatička kategorija
 11. odnos pragmatike i gramatike / deiktici u južnoslavenskim jezicima
 12. odnos pragmatike i gramatike / diskursni markeri u južnoslavenskim jezicima
 13. odnos pragmatike i gramatike / određenost i neodređenost kao gramatička i semantičko-pragmatička kategorija
 14. književna pragmatika
 15. zaključno predavanje

Ishodi učenja
 1. Definirati, opisati i objasniti osnovne pragmalingvističke pojmove
 2. Objasniti mjesto pragatike među drugim lingvističkim disciplinama (pogotovo u odnosu na semantiku)
 3. Objasniti i primijeniti metode proučavanja jezika u upotrebi
 4. Nabrojati i opisati jezične forme i funkcije te objasniti odnos između jezika i konteksta
 5. Definirati i objasniti pragmalingvističke pojmove: deiksa; govorni čin; konverzacijska implikatura; presupozicija, pragmem
 6. Opisati odnos između pragmatike i gramatike te objasniti važnost pragmatičkog pristupa gramatičkim kategorijama
 7. Primijeniti stečena teorijska znanja u pragmalingvističkoj analizi primjera na južnoslavenskim jezicima
 8. Procijeniti vlastite interese i kompetencije
Metode podučavanja
Predavanja i seminarski rad; PPT prezentacije, grupne diskusije.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u nastavi, izrada domaćih zadaća, pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Levinson, Stephen C. (1983): Pragmatics. Cambridge University Press. (izabrana poglavlja)
 2. Pranjković, Ivo (2018): Gramatika i pragmatika. Riječki filološki dani 11, str. 13-22.
 3. Brown, Gillian; Yule, George (1983): Discourse analysis. Cambridge University Press, str. 1−68.
 4. Glovacki-Bernardi, Z. et al. (2002): Uvod u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga, str. 245−263.
Dopunska literatura
 1. Karlić, V. (2017): (Ne)određenost: sredstva i načini izražavanja u hrvatskom i srpskom književnom jeziku. FF-press, Zagreb.
 2. Pintarić, Neda (2002): Pragmemi u komunikaciji. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. (izabrana poglavlja)

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar