Hrvatska epigrafija i paleografija I.

Naziv
Hrvatska epigrafija i paleografija I.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
36756
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Teoretsko i praktično obrađivanje hrvatskih epigrafičkih i paleografskih izvora od srednjega vijeka do 20. stoljeća.
Sadržaj
 1. Uvod: hrvatska glagoljska epigrafija i paleografija/ izvori, istraživači, literatura
 2. Glagoljica
 3. Najstariji glagoljski epigrafički spomenici u Hrvatskoj
 4. Bašćanska ploča
 5. Glagoljska epigrafija do 16. st.
 6. Glagoljska epigrafija od 16. do 19. st.
 7. Granična područja glagoljice i hrvatske ćirilice
 8. Vinodolski zakon
 9. Istarski razvod
 10. Krčki (Vrbanski) statut
 11. Matične knjige pisane glagoljicom
 12. Datja i prijatja: primici i izdaci samostana franjevaca trećoredaca glagoljaša
 13. Društveni položaj glagoljaša
 14. Glagoljska baština u hrvatskim arhivima
 15. Rezime obrađenog gradiva

Ishodi učenja
 1. Visoka razina artikuliranja istraživačkih pitanja.
 2. Visoka razina razvijanja kritičke svijesti u znanstvenom diskursu.
 3. Visoka razina kompetentnog analiziranja povijesnih izvora.
 4. Visoka razina kompetentnog analiziranja historiografske literature.
 5. Visoka razina prezentacije preliminarnih i završnih istraživačkih rezultata.
 6. Visoka razina transfera stečenih znanja i kompetencija.
 7. Visoka razina razvijenosti organizacijskih vještina.
Metode podučavanja
Nastava se odvija kroz predavanja. Izborni predmet obuhvaća pregled osnovne literature vezane uz hrvatsku epigrafiju i paleografiju te rad na dostupnim izvorima. Pod tim se podrazumijeva obrađivanje spomenika pisanih glagoljicom, hrvatskom ćirilicom i latinicom na hrvatskom povijesnom prostoru. Pažnja će se usmjeriti ka početcima pismenosti u Hrvata na materinjem jeziku, razvoju i rasprostranjenošću pisama, učestalosti uporabe te, konačno, obradi najrelevantnijih spomenika.
Metode ocjenjivanja
Konačna ocjena donosi se na temelju redovitosti pohađanja nastave (20%), pismene provjere znanja (40%) i usmenog ispita (40%). Uspjeh se na kraju kolegija javno oglašava nakon čega se provodi evaluacija nastave od strane studenata.

Obavezna literatura
 1. FUČIĆ, Branko (1997) Hrvatski glagoljski i ćirilski natpisi, u: Hrvatska i Europa - kultura, znanost i umjetnost. Sv. I. Srednji vijek (VII-XII. stoljeće) - rano doba hrvatske kulture, Zagreb: HAZU - AGM, str. 259-282.
 2. FUČIĆ, Branko (2000) Hrvatski glagoljski natpisi, u: Hrvatska i Europa - kultura, znanost i umjetnost. Sv. II. Srednji vijek i renesansa (XIII-XVI. stoljeće), Zagreb: HAZU - Školska knjiga, str. 127-145.
 3. HERCIGONJA, Eduard (1996) Bosančica, Hrvatski leksikon, sv. 1 (A-K), Zagreb: Naklada Leksikon, str. 127-129.
 4. HERCIGONJA, Eduard (1997) Glagoljaštvo i glagolizam, u: Hrvatska i Europa - kultura, znanost i umjetnost. Sv. I. Srednji vijek (VII-XII. stoljeće) - rano doba hrvatske kulture, Zagreb: HAZU - AGM, str. 369-398.
 5. MALIĆ, Dragica (1997) Latinički tekstovi hrvatskoga srednjovjekovlja na narodnom jeziku, u: Hrvatska i Europa - kultura, znanost i umjetnost. Sv. I. Srednji vijek (VII-XII. stoljeće) - rano doba hrvatske kulture, Zagreb: HAZU - AGM, str. 299-319.
 6. NAZOR, Anica (1997) Prožimanje glagoljice i ćirilice na hrvatskom prostoru, u: Hrvatska i Europa - kultura, znanost i umjetnost. Sv. I. Srednji vijek (VII-XII. stoljeće) - rano doba hrvatske kulture, Zagreb: HAZU - AGM, str. 289-297.
 7. ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta (2000) Bosančica ili hrvatska ćirilica u srednjoj Dalmaciji, Split: Državni arhiv, 133 str.
Dopunska literatura
 1. Acta Croatica - Listine Hrvatske (1863), ur. Ivan Kukuljević Sakcinski, Monumenta historica Slavorum meridionalium I, Zagreb: Brzotisak Narodne tiskarnice dra. Ljudevita Gaja, 339 str.
 2. Bašćanska ploča (1988), svezak 1 i 2, ur. A. Mohorovičić i P. Strčić, Zagreb: JAZU - Krk: Povijesno društvo otoka Krka - Rijeka: Povijesno društvo Rijeka.
 3. BOLONIĆ, Mihovil (1980) Otok Krk kolijevka glagoljice, Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 358 str.
 4. BRATULIĆ, Josip - DAMJANOVIĆ, Stjepan (2005) Hrvatska pisana kultura. Izbor djela pisanih latinicom, glagoljicom i ćirilicom od VIII. do XXI. stoljeća, svezak 1 (VIII.-XVII. stoljeće), Križevci: Veda, 360 str.
 5. 900 godina Bašćanske ploče (1100.-2000.) - radovi sa znanstvenog skupa (2000), ur. Petar Strčić, [Krčki zbornik sv. 42., posebno izdanje sv. 36.], Rijeka: Primorsko-goranska županija - Baška: Općina Baška i Turistička zajednica Općine Baška - [Krk]: Povij
 6. FUČIĆ, Branko (1982) Glagoljski natpisi, Djela JAZU 57, Zagreb: JAZU, 420 str.
 7. Glagoljska i ćirilska tabla za dicu (1986) pogovor Stjepan Damjanović, Zagreb: Cymelia Croatica. Izdanja međunarodnog slavističkog centra SR Hrvatske, 75 str.
 8. Glagoljski rukopisi i isprave 10-19 st. Zbirka mikrofilmova (2002) priredio Josip Kolanović, računska obrada podataka Mikroteke HDA Vlatka Lemić, Zagreb: Hrvatski državni arhiv (HR-HDA-1449).
 9. GRUBIŠIĆ, Vinko (1978) Grafija hrvatske lapidarne ćirilice, München - Barcelona: Knjižnica Hrvatske revije, 128 str.
 10. HERCIGONJA, Eduard (2006) Tropismena i trojezična kultura hrvatskoga srednjovjekovlja, 2. dopunjeno i izmijenjeno izdanje, Zagreb: Matica hrvatska, 278 str.
 11. Hrvatski spomenici - Acta Croatica (1898), zbirku I. Kukuljevića i R. Lopašića popunio i za tisak priredio ?uro Šurmin, Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium VI, Zagreb: JAZU, 500 str.
 12. MALIĆ, Dragica (1977) 'Red i zakon' zadarskih dominikanki iz 1345. godine, Rasprave instituta za jezik 3, str. 59-128.
 13. MALIĆ, Dragica (1988) Povaljska listina kao jezični spomenik, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 239 str.
 14. MALIĆ, Dragica (1991) Povaljska listina - izvor za poznavanje hrvatske gospodarske i kulturne povijesti, Acta historico-oeconomica 1, str. 39-58.
 15. MALIĆ, Dragica (1973) Šibenska molitva (Filološka monografija), Rasprave instituta za jezik 2, str. 401-424.
 16. MALIĆ, Dragica (1997) Žića svetih otaca - hrvatska srednjovjekovna proza, Zagreb: Matica hrvatska - Institut za hrvatski jezik, 727 str.
 17. Obljetnica Povaljske listine i praga 1184-1984 (1987), Brački zbornik 15, Supetar.
 18. Prva hrvatskoglagoljska početnica (1983), transliteracija i pogovor Josip Bratulić, Grafički zavod Hrvatske - Školska knjiga, 22 str.
 19. RAUKAR, Tomislav (1967) O nekim problemima razvitka ćirilske minuskule (bosančice), Historijski zbornik 19-20 (1966-67), str. 485-499.
 20. ŠKOBALJ, Ante (1977) Stećci u Poljicima u svezi s općim pitanjima podrijetla i pripadnosti stećaka, Poljica 1(2), str. 37-49.
 21. Urbaria lingua croatica conscripta - Hrvatski urbari (1894), ur. Radoslav Lopašić, svezak 1, Monumenta historico-juridica Slavorum meridionalium V, Zagreb: JAZU, 484 str.
 22. WENZEL, Marian (1965) Ukrasni motivi na stećcima, Sarajevo: "Veselin Masleša", 318 str.
 23. ZELIĆ-BUĆAN, Benedikta (1997) Jezik i pisma Hrvata : rasprave i članci, Split: Matica hrvatska, 247 str.
 24. ŽUBRINIĆ, Darko (1996) Hrvatska glagoljica: biti pismen - biti svoj, Zagreb: Hrvatsko književno društvo sv. Jeronima (sv. Ćirila i Metoda) - Element, 413 str.

Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 7. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar