Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
čet 14-15 h
Soba
B024
Telefon
01 4092066
E-mail
bbekavac@ffzg.hr

Dr. Božo Bekavac je docent na Odsjeku za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je na 1997. godine na smjerovima opća lingvistika i opća informatologija. Iste godine zapošljava se kao znanstveni novak u Zavodu za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na znanstvenom projektu Računalna obrada hrvatskoga jezika. Akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja jezikoslovlja stekao je obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom Strojno prepoznavanje naziva u suvremenim hrvatskim tekstovima 2005. godine. U zvanje docenta izabran je 2007. godine pri Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Razdoblje Naziv Uloga
2017 - 2022 Obrada prirodnog jezika u domeni zdravstva
2012 - 2014 XLIKE: Cross-lingual Knowledge Extraction Suradnik
2011 - 2013 CESAR: Central and South-east European Resources Suradnik
2010 - 2012 ACCURAT: Analysis and evaluation of Comparable Corpora for Under Resourced Areas of machine Translation Suradnik
2010 - 2012 LETSMT!: Platform for Online Sharing of Training Data and Building User Tailored Machine Translation Suradnik

Ključni istraživački interes
  • Računalna lingvistika
  • Korpusna lingvistika
  • Prepoznavanje i klasifikacija naziva
  • Formalni jezici
  • Računalnolingvistički alati
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • HDPL, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (Član)

Opis znanstvene djelatnosti
U žarištu su njegovog znanstvenog rada lingvistički formalizmi, računalni alati i jezični korpusi za obradu hrvatskoga jezika. Izlagao je radove na više međunarodnih i domaćih konferencija te je objavio tridesetak znanstvenih radova iz područja računalne lingvistike, jezikoslovnog modeliranja jezika, korpusne lingvistike, prepoznavanja i klasifikacije naziva, jezikoslovnih alata i jezika za obilježavanje. Sudjelovao je kao istraživač na nekoliko nacionalnih i europskih projekta (ACCURAT, XLike, LetsMT and CESAR).