Naziv
Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS
5
Šifra
124366
Semestri
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Uputiti studente u metodologiju samostalne računalnojezikoslovne obrade iz perspektive konkretnog scenarija. U posebnom su žarištu suvremeni lingvistički alati, programski jezici i metodologija, kao i kritički osvrt na njihovu implementaciju i primjenjivost. Praktični dio usmjeren je na izradu gramatika za plitku raščlambu na konkretnom korpusu hrvatskog jezika i primjenu programskog jezika za obradu jezičnog korpusa.
Sadržaj
 1. Razine obrade prirodnog jezika i jezični obradni lanac.
 2. Teorijska perspektiva u kontrastu s problematikom empirijske obrade jezika.
 3. Plitka jezična raščlamba u usporedbi s potpunom jezičnom raščlambom.
 4. Djelomična jezična raščlamba putem kaskadnih konačnih automata (prema Abney).
 5. Odsječci (definiranje) i jednostavne surečenice.
 6. Izrada modula za plitku jezičnu raščlambu na hrvatskom jeziku.
 7. Uvod u programski jezik Python.
 8. Vježbe i zadaci iz programskog jezika Python.
 9. Vježbe i zadaci iz programskog jezika Python.
 10. Vježbe i zadaci iz programskog jezika Python.
 11. Vježbe i zadaci iz programskog jezika Python.
 12. Vježbe i zadaci iz programskog jezika Python.
 13. Vježbe i zadaci iz programskog jezika Python.
 14. Vježbe i zadaci iz programskog jezika Python.
 15. Vježbe i zadaci iz programskog jezika Python.

Ishodi učenja
 1. Proširiti usvojena računalnolingvistička znanja novom i dubljom perspektivom ulaska u scenarij konkretne jezične obrade.
 2. Kritički problematizirati plitku jezičnu raščlambu u usporedbi s potpunom jezičnom raščlambom s obzirom na definirani cilj obrade.
 3. Definirati pravila za plitki parsing hrvatskog jezika prema unaprijed zadanoj metodologiji (S. Abney).
 4. Primijeniti zadanu metodologiju izradom gramatika jezičnog opisa na zadani korpus hrvatskoga jezika zadanim lingvističkim alatom.
 5. samostalno formulirati zaključke o odnosima među jezičnim elementima temeljem istraživanja utemeljenih na jezičnim pravilima
 6. Prikupiti potrebna znanja i vještine za ovladavanje programskim jezikom za pripremu korpusa za jezičnu obradu.
 7. S pomoću programskog jezika samostalno izvesti obradu unaprijed zadanog problema jezične obrade koristeći dostupnu literaturu i Internet.
 8. objasniti temeljne teorijske i metodološke poveznice računalne lingvistike s drugim srodnim znanstvenim disciplinama, ponajprije korpusnom i kognitivnom lingvistikom, ali i s informacijskim znanostima, te računarstvom
 9. objasniti osnovne teorijske postavke algebarske lingvistike i njezinu ulogu teorijskoga temelja za uporabu računalnolingvističkih metoda u jezičnome opisu
 10. objasniti razlike između prirodnih i umjetnih jezika, te jezika i metajezika
Metode podučavanja
Teorijski dio nastave izvodi se u računalnoj učionici. Svaka teorijska cjelina popraćena je konkretnim primjerima koji se prikazuju na računalu. U drugom dijelu nastave svaki student dobiva specifičan zadatak kojeg izvodi na računalu uz nadzor nastavnika. Kvaliteta izrađenog zadatka se ocjenjuje.
Metode ocjenjivanja
Svaki student dobiva ocjenu iz pismenog ispita. Također se ocjenjuje konkretni izrađeni zadatak. Konačna ocjena je prosjek dviju navedenih ocjena. Također je svakom studentu omogućeno polaganje ispita usmenim putem.

Obavezna literatura
 1. Jurafski Daniel, James H. Martin (2000), An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition, Prentice Hall, drugo izdanje
 2. Abney, Steven (1996), Partial Parsing via Finite-State Cascades, Journal of Natural Language Engineering, vol 2 (4)
 3. Emmanuel Roche, Yves Schabes (ur.) (1997), Finite State Devices for Natural Language Processing, MIT Press, Cambridge, Massachusetts
 4. Paumier, Sébastian (2016) Unitex 3.1 User Manual
 5. Michael Hammond (2020), Python for Linguists, Cambridge University Press
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
Stari studiji
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 4. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 13. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 16. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 17. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 18. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 19. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 30. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Novi i reformirani studiji
 1. Digitalna lingvistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar