Naziv
Odabrana poglavlja iz algebarske lingvistike
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124366
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Uputiti studente u metodologiju samostalnog razvoja računalnojeikoslovnog alata iz perspektive realnog scenarija. Također je u fokusu pogled na suvremene lingvističke alate i metodologija kao i kritički osvrt na njihovu implementaciju i primjenjivost. Praktični dio rada usmjeren je na izradu gramatika za plitki parsing na konkretnom korpusu hrvatskog jezika.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Dati primjer ovladavanja dvama konkretnim jezičnim problemima (plitki parsing i zadatak u programskom jeziku Perl).
 2. Proširiti opća lingvistička znanja novom i dubljom perspektivom ulaska u scenarij konkretne jezične problematike.
 3. Definirati pravila za plitki parsing hrvatskog jezika prema unaprijed zadanoj metodologiji (S. Abney).
 4. Primijeniti zadanu metodologiju izradom gramatika jezičnog opisa na zadani korpus hrvatskoga jezika zadanim lingvističkim alatom.
 5. Kvantitativno vrjednovati rezultate obrade kreiranih gramatika primijenjenih na nove tekstove.
 6. Prikupiti osnovna znanja potrebna za ovladavanje programskim jezikom za pripremu dokumenata za jezičnu obradu.
 7. Izvesti samostalno obradu unaprijed zadanog problema koristeći dostupnu literaturu i Internet uz pomoć programskog jezika.
 8. Samovrjednovati rezultate zadanih problema i staviti ih u suodnos sa jezičnom građom potrebnom za suvremeno empirijsko istraživanje jezika.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Jurafski Daniel, James H. Martin (2000), An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition, Prentice Hall, drugo izdanje
 2. Abney, Steven (1996), Partial Parsing via Finite-State Cascades, Journal of Natural Language Engineering, vol 2 (4)
 3. Emmanuel Roche, Yves Schabes (ur.) (1997), Finite State Devices for Natural Language Processing, MIT Press, Cambridge, Massachusetts
 4. Paumier, Sébastian (2016) Unitex 3.1 User Manual
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 5. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 6. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 7. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 9. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 10. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 11. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 13. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 15. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 16. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 20. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 23. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 24. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 26. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 27. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 29. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 30. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 32. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar