Naziv
Književnost zapadnog kruga I
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
5
Šifra
131725
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Na kolegiju se daje dijakronijski pregled korpusa svjetske književnosti zapadnoga kruga od najranijih njegovih reprezentanata do humanizma i renesanse, što podrazumijeva prikaz pripadajućih književnopovijesnih razdoblja, njihovih dominantnih poetika, paradigmatskih žanrova, reprezentativnih autora i kanonskih djela, izbor kojih se obrađuje na seminarima. U obzir se uzima šira kulturna povijest, posebice povijest komunikacije i ideja koje su utjecale na obrađivane književnopovijesne procese i činjenice ili su proizlazile iz njih. Naglasak se stavlja na oblikovanje i institucionalizaciju stožernih fenomena, koncepata i principa na temelju kojih se izgradio sustav tzv. svjetske književnosti odnosno književnosti zapadnoga kruga, poglavito iz hrvatske (kroatističke i komparatističke) vizure. Obrada konkretnih djela uključit će i analizu i interpretaciju pripadajućih intertekstualnih i intermedijalnih aspekata i veza, sukladno čemu će se prema dogovoru sa studentima u nastavu uključiti i relevantni primjeri iz drugih medija (npr. kazališta, glazbe, likovne umjetnosti, filma).
Sadržaj
 1. Mjesto i uloga kolegija u studiju kroatistike
 2. Svjetska književnost u hrvatskoj kulturi
 3. Fenomen književnosti zapadnoga kruga
 4. Grčka književnost I. Epika
 5. Grčka književnost II. Lirika i drama
 6. Rimska književnost I. Epika
 7. Rimska književnost II. Proza i drama
 8. Biblija kao književnost
 9. Kasna antika i srednji vijek: razgraničenja i povezanosti
 10. Od srednjega vijeka prema renesansi: tradicija i inovacija (Dante)
 11. Od srednjega vijeka prema renesansi: tradicija i inovacija (Petrarca)
 12. Od srednjega vijeka prema renesansi: tradicija i inovacija (Boccaccio)

Ishodi učenja
 1. objasniti i razlikovati obilježja književnopovijesnih razdoblja i stilskih formacija u svjetskoj književnosti od antike do humanizma
 2. povezati književne sadržaje s ostalim srodnim umjetničkom, znanstvenim i općekulturnim sadržajima na sinkronijskoj i dijakronijskoj razini
 3. kritički prosuđivati vezu između književnog teksta i društveno-povijesnog konteksta
 4. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovne pojmove i teorije znanosti o književnosti nužne za analizu književnog djela
Metode podučavanja
Predavanje, raspravljanje, analiza i multimedijalna prezentacija
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama

Obavezna literatura
 1. Bahtin, Mihail: O romanu, Beograd, 1975.
 2. Culler, Jonathan: Teorija književnosti. Vrlo kratak uvod, prev. F. i M. Hameršak, Zagreb, 2001.
 3. Curtius, Ernst R.: Europska književnost i latinsko srednjovjekovlje, Zagreb, 1998.
 4. Čale, Frano: Petrarca i petrarkizam, Zagreb, 1971.
 5. Dukat, Zdeslav: Grčka tragedija, Zagreb, 1996.
 6. Frye, Northrop: Veliki kod(eks), prev. N. Milić; D. Kujundžić, Beograd, 1985.
 7. Slamnig, Ivan: Svjetska književnost zapadnoga kruga. Od srednjega vijeka do današnjih dana, Zagreb, 1973; 1999; 2001.
 8. Solar, Milivoj: Povijest svjetske književnosti. Kratki pregled, Zagreb, 2003; 2011.
 9. Solar, Milivoj: Edipova braća i sinovi, Zagreb, 1998.
Dopunska literatura
 1. Auerbach, Erich: Mimeza. Prikaz zbilje u zapadnoeuropskoj književnosti, prev. A. Jelčić, Zagreb, 2004.
 2. Bošnjak, Branko: Filozofija od Aristotela do renesanse i odabrani tekstovi filozofa, Zagreb, 1957.
 3. Burckhardt, Jacob: Povijest grčke kulture, prev. O. Kostrešević, Zagreb, 2001; 2003.
 4. Delumeau, Jean: Civilizacija renesanse, prev. Z. Stojanović, Novi Sad, 1989.
 5. Detoni-Dujmić, Dunja (gl. ur.): Leksikon svjetske književnosti. Pisci, Zagreb, 2001; 2005.
 6. Detoni-Dujmić, Dunja (gl. ur.): Leksikon svjetske književnosti. Djela, Zagreb, 2004.
 7. Dukat, Zdeslav: Homersko pitanje, Zagreb, 1985.
 8. Frenzel, Elisabeth: Motive der Weltliteratur, Stuttgart, 1992.
 9. Hunziga, Johan: Jesen srednjeg vijeka, prev. D. Perković, Zagreb, 1991.
 10. De Sanctis, Francesco: Povijest talijanske književnosti, prev. I. Frangeš, Zagreb, 1975.
 11. Lesky, Albin: Povijest grčke književnosti, Zagreb, 2001.
 12. Zamarovský, Vojtech: Bogovi i junaci antičkih mitova, Zagreb, 2004.

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij