Naziv
Kognitivna lingvistika i prevođenje
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
117841
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je ovog seminara upoznati studenta s pristupom teoriji i praksi prevođenja koji proizlazi iz kognitivne lingvističke teorije. Stečeno znanje studentima koristi kao pomoć pri prepoznavanju potencijalnih problema pri prevođenju, naročito s i na engleski jezik.
Sadržaj
 1. Orientation, syllabus. Overview of topics. Equivalence, its dynamicity. Translation as a non-algorithmic process. The significance of the context.
 2. Key issues 1: organization of knowledge. Concepts, Domains, ICMs, cultural models, scenarios. Identifying differences in translations.
 3. Key issues 1: organization of knowledge. Identifying various types of cultural models. Specific cultural items, and the ways of dealing with them in translation.
 4. Key issues 1: organization of knowledge. Identifying less typical items, scenarios. The role of culture in culture-specific and less culture-specific examples.
 5. Overview of issues covered: culture as an overarching element. Metaphor and metonymy as a system of knowledge (examples).
 6. Key issues 2: Metaphor and metonymy theory. Examples. Basic vs. non-basic metaphors & metonymies.
 7. Key issues 2: Organization of metaphors: hierarchical organization. Translation of metaphors.
 8. Key issues 2: Complex overarching metaphors = metaphorical cultural models. Approaches to metaphors in translation. The significance of metonymy in metaphorical models.
 9. Revision – culture, organization of knowledge and translation. Introduction to grammar, imagery, culture and translation.
 10. Key issues 3: Meaningful grammar – identifying meaning in grammar. Examples of the category of aspect. Scene construal.
 11. Key issues 3: Grammar and meaning: construal operations: overview and examples.
 12. Key issues 3: Construal operations – translation analysis.
 13. Bringing it all together: organization of knowledge and construal operations, and their exponents in translation. Translation analysis – general and specific.
 14. Revision
 15. Final assignment.

Ishodi učenja
 1. kritički razmišljati o vlastitim i tuđim prijevodima s obzirom na kognitivnolingvističke pojmove kulturnog modela, idealiziranog kognitivnog modela i domene
 2. obrazložiti i argumentirati vlastite prijevodne odluke služeći se metajezikom i pojmovnim aparatom suvremenih teorija prevođenja
 3. prikupiti i kritički procijeniti anglističku stručnu i znanstvenu literaturu potrebnu za vlastito istraživanje
 4. surađivati s drugim prevoditeljima na većim prijevodnim projektima, poštujući zadane rokove
Metode podučavanja
1 sat predavanja i 2 sata seminara
Metode ocjenjivanja
kontinuirano praćenje: pismeni zadaci tijekom godine

Obavezna literatura
 1. Tabakowska, E. (1993). Cognitive Linguistics and Poetics of Translation. Tübingen: Gunter Narr Verlag
Dopunska literatura
 1. Croft, W. i Cruse, D. A. (2004). Cognitive Linguistics. Cambridge University Press.
 2. Ivir, Vladimir (1981). Formal correspondence vs. translation equivalence revisited. Poetics Today. 2: 51-59.
 3. Ivir, Vladimir (1987). Functionalism in contrastive analysis and translation studies. Functionalism in Linguistics, ed. by Dirven, René, Vilém Fried, 471-481. Amsterdam/Philadeplhia: John Benjamins.
 4. Ivir, Vladimir (1991-1992). On the non-algorithmic nature of translation theory. Studia Romanica et Anglica Zagrebiensia. 36-37: 85-91.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij