Naziv
Teorija prevođenja
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
6
Šifra
117872
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj je ovoga kolegija da se studenti kroz predavanja, čitanje stručne literature, rasprave te zadatke u manjim grupama upoznaju s osnovnim temama povezanim s prevođenjem te sa suvremenim teorijskim i znanstvenim pristupima proučavanju prevođenja.
Sadržaj
 1. Uvod u znanost o prevođenju i teorije prevođenja. Ciljevi i područja proučavanja.
 2. Vrste prevođenja.
 3. Prevoditeljeva pomagala i resursi.
 4. Nepreklapanja između jezičnih sustava na različitim jezičnim razinama. Kontrastivna analiza.
 5. Prijevodna ekvivalencija. Vrste ekvivalencije. Kritika paradigme ekvivalencije.
 6. Pomaci, postupci i strategije.
 7. Postupci za prevođenje kulturnih referencija i za prevođenje frazema.
 8. Jezična varijacija. Tekstne vrste, žanr i diskurs.
 9. Funkcionalistički model prevođenja (teorija skoposa).
 10. Pojam norme u prevođenju. Deskriptivna znanost o prevođenju (DTS).
 11. Kulturni obrat u znanosti o prevođenju: feministički pristup, postkolonijalna kritika
 12. Kulturni obrat u znanosti o prevođenju: A. Lefevere, L. Venuti
 13. Utjecaj jezične i prijevodne tehnologije na praksu i teoriju prevođenja.
 14. Prevoditeljska etika. Različiti modeli etike.
 15. Osnovna načela terminologije. Tvorba i standardizacija terminologije. Upravljanje terminologijom.

Ishodi učenja
 1. identificirati specifične elemente izvorne kulture i odabrati odgovarajuće postupke za njihovo prevođenje
 2. obrazložiti i argumentirati vlastite prijevodne odluke služeći se metajezikom i pojmovnim aparatom suvremenih teorija prevođenja
 3. kritički razmišljati o vlastitim i tuđim prijevodima služeći se spoznajama suvremenih teorija prevođenja
 4. integrirati spoznaje iz različitih područja anglistike i vrednovati mjesto i ulogu jezika i književnosti u širem društvenom kontekstu
Metode podučavanja
Predavanja, rasprave, rad na zadacima individualno i u manjim grupama, e-učenje.
Metode ocjenjivanja
Ocjena se donosi na temelju pisanoga ispita koji uključuje sljedeće vrste zadataka: zadatak esejskog tipa (student mora napisati kraću raspravu na određenu temu, iznoseći relevantne argumente i služeći se metajezikom suvremenih teorija prevođenja) i zadaci primjene znanja (student mora na konkretnom prijevodnom zadatku primijeniti spoznaje suvremenih teorija prevođenja i argumentirati svoje odluke).

Obavezna literatura
 1. Pavlović, Nataša. 2015. Uvod u teorije prevođenja. Zagreb: Leykam international.
Dopunska literatura
 1. Ivir, Vladimir. 1984. Teorija i tehnika prevođenja. Novi Sad: Centar “Karlovačka gimnazija” Sremski Karlovci, Zavod za izdavanje udžbenika u Novom Sadu.
 2. Pym, Anthony. 2009. Exploring Translation Theories. London i New York: Routledge.
 3. Venuti, Lawrence (ur.). 2000. The Translation Studies Reader. London i New York: Routledge.
 4. Baker, Mona. 1998/2001. Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London i New York: Routledge.
 5. Munday, Jeremy. 2001. Introducing Translation Studies. Theories and Applications. London i New York: Routledge.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar