Naziv
smjer Lingvistički
Puni naziv
Anglistika, smjer Lingvistički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar engleskog jezika i književnosti
magistra engleskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. studenti će moći samostalno odabrati istraživački lingvistički problem te osmisliti i kritički prosuditi različite načine njegove operacionalizacije u skladu s uzusima lingvističkog istraživanja, pridržavajući se načela društvene i etičke odgovornosti
 2. studenti će moći analizirati i preispitati raslojavanje engleskog jezika iz društveno-povijesne i funkcionalnostilske perspektive
 3. studenti će moći prepoznati i vrednovati ulogu društvenih čimbenika koji potiču dijakronijske promjene u jeziku uopće
 4. studenti će moći prepoznati i vrednovati utjecaje društvenih i spoznajnih čimbenika u sinkronijskoj organizaciji jezika
 5. studenti će moći samostalno prikupiti i interpretirati odgovarajuće podatke vezane uz područje vlastitog lingvističkog istraživanja u engleskom jeziku
 6. studenti će moći samostalno prikupiti odgovarajuću znanstvenu literaturu u skladu s odabranim istraživačkim problemom iz humanističkog područja
 7. studenti će moći interdisciplinarno pristupati rješavanju društveno-humanističkih istraživačkih problema u novim situacijama
 8. studenti će moći kritički prosuđivati ulogu specifičnog anglofonog društvenog konteksta u promjenama u engleskom jeziku
 9. studenti će moći procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja
 10. studenti će moći u pisanom znanstvenom tekstu na engleskom jeziku zastupati vlastite istraživačke stavove i poduprijeti ih spoznajama iz postojećih tuđih istraživanja
 11. studenti će moći analizirati i preispitati odnose između jezičnih jedinica engleskog jezika na sintagmatskoj i paradigmatskoj razini i povezati ih u koherentnu teorijsku cjelinu
 12. studenti će moći kritički procijeniti tuđa interdisciplinarna društveno-humanistička istraživanja i argumentirano izraziti svoj stav
 13. studenti će moći kritički vrednovati anglističku lingvističku literaturu vezanu uz odabrani istraživački problem te je povezati u jedinstvenu cjelinu
 14. studenti će moći usmeno i pismeno na engleskom jeziku prezentirati rezultate vlastitog istraživačkog rada
 15. studenti će moći integrirati spoznaje iz različitih područja anglistike i vrednovati mjesto i ulogu jezika i književnosti u širem društvenom kontekstu
 16. studenti će moći kritički prosuđivati ulogu specifičnih društvenih čimbenika u anglofonom kontekstu kao i specifični odraz spoznajnih čimbenika na engleski jezik i njegovu uporabu na sinkronijskoj razini
 17. studenti će moći samostalno procijeniti različite lingvističke i književno-kulturološke teorijske pristupe i integrirati ih u jednu cjelinu

1. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Književni kolegiji - Odabrati 6 ECTS bodova (10746)
3. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 14 ECTS bodova (10745)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Britanski moderni roman i britansko carstvo 117899
Dvojezičnost 160822
Engleski širom svijeta 117900
Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika 160827
Jezik i kognicija: od teorije do primjene 184920
Kognitivna lingvistika i prevođenje 117841
Milton 117904
Povijesna sociolingvistika 125999
Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti 117905
Povijest i paradigme američkih studija 1 117845
Pragmalingvistika 117870
Predrafaelitizam 117906
Prevođenje i interkulturna komunikacija 184922
Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima 184923
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika 117907
Proces ovladavanja jezikom 117844
Psiholingvistika 117908
Sintaktičke teorije 184925
Sociolingvistika 160754
Teorija prevođenja 117872
2. semestar
1. Obavezni predmeti
Kognitivna lingvistika 124217
Pisanje znanstvenih tekstova 2 132031
Povijest engleskog jezika 124227
2. Jezični seminari - odabrati 10 ECTS bodova (11874)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11875)
3. semestar
1. Književni kolegiji - odabrati 6 ECTS bodova (10841)
2. Lingvistički kolegiji - odabrati 15 ECTS bodova (11710)
Engleski širom svijeta 117900
Povijesna sociolingvistika 125999
Pragmalingvistika 117870
Psiholingvistika 117908
Sociolingvistika 160754
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 9 ECTS bodova (10842)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Britanski moderni roman i britansko carstvo 117899
Dvojezičnost 160822
Engleski širom svijeta 117900
Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika 160827
Jezik i kognicija: od teorije do primjene 184920
Kognitivna lingvistika i prevođenje 117841
Milton 117904
Povijesna sociolingvistika 125999
Povijesni pregled razvoja fantastike u britanskoj književnosti 117905
Povijest i paradigme američkih studija 1 117845
Pragmalingvistika 117870
Predrafaelitizam 117906
Prevođenje i interkulturna komunikacija 184922
Prikazi američke politike u književnosti i vizualnim medijima 184923
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugog jezika 117907
Proces ovladavanja jezikom 117844
Psiholingvistika 117908
Sintaktičke teorije 184925
Sociolingvistika 160754
Teorija prevođenja 117872
4. semestar
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati najmanje 5 ECTS bodova (11877)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (11876)
3.1. Kolegiji s odsjeka
Američko sada 125360
Etika i estetika britanskog modernizma 161135
EU i međunarodne organizacije 124214
Institucionalni aspekti hrvatskog i anglofonih društava 124215
Književnost i vizualnost 161134
Kulturni aspekti američkog neoliberalizma 117903
Lingvistički seminar: Analiza diskursa - jezik komunikacijskih tehnologija 128889
Lingvistički seminar: Semantika 128888
Moderna anglofona ženska književnost 52241
Povijesna sociolingvistika 125999
Povijest i paradigme američkih studija 2 124212
Povijest i teorija engleskog romana 125363
Pripovjedna disemiNacija Australije 142414
Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja: planiranje i metodologija 131809