Naziv
Metodika nastave hrvatskog jezika i književnosti II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
129154
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Studenti će biti upoznati s važnijim teorijskim i praktičnim spoznajama o nastavi hrvatskog jezika u osnovnoj i srednjoj školi (metodički sustavi, strukturni modeli nastavnog sata, motivacija, komunikacijska jezična kompetencija i nastava fonologije, morfologije, sintakse i leksikologije, čitateljska i literarna kompetencija, čitanje u međukulturnom položaju, pristupi književnom tekstu u nastavi, tipovi zadataka u nastavi, ispravljanje i vrednovanje, oblikovanje pripreme za nastavni sat, važniji dokumenti (Kurikulum nastavnog predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i gimnazije, kurikuli Hrvatskog jezika u strukovnim školama, Kurikulumi međupredmetnih tema, Zajednički europski referentni okvir za jezike).
Sadržaj
 1. Dogovor o seminarskim obvezama
 2. Strukturni modeli nastavnog sata
 3. Motivacija u nastavi hrvatskoga jezika
 4. Nastava fonetike i fonologije
 5. Nastava morfologije
 6. Nastava sintakse
 7. Nastava leksikologije
 8. Nastava povijesti, dijalektologije i stilistike.
 9. Čitanje književnog teksta
 10. Razvoj literarne kompetencije
 11. Metodički pristup romanu u osnovnoj i srednjoj školi
 12. Pristupi dramskom tekstu u nastavi
 13. Ispravljanje i vrednovanje u nastavi hrvatskog jezika
 14. Oblikovanje pripreme za nastavni sat
 15. Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. opisati, analizirati i planirati nastavu fonetike i fonologije, morfologije i tvorbe riječi, sintakse i leksikologije, dijalektologije i povijesti jezika u okviru nastavnog predmeta Hrvatski jezik u osnovnoj i srednjoj školi
 2. u sklopu školske interpretacije tumačiti, analizirati i interpretirati književne tekstove u osnovnoj i u srednjoj školi
 3. opisati, objasniti i primijeniti različite oblike vrednovanja u nastavi Hrvatskog jezika
 4. planirati nastavu u svim predmetnim područjima Hrvatskoga jezika primjenom artikulacijskih metodičkih modela
 5. primjenjivati stečena teorijska i praktična znanja u okviru nastavnog predmeta Hrvatski jezik u osnovnoj i srednjoj školi.
 6. Moći će interpretirati bajke, basne, novele i romane u osnovnoj i srednjoj školi.
 7. Stečena znanja iz teorije i prakse nastave književnosti primjenjivat će u okviru nastavnog predmeta Hrvatski jezik u osnovnoj i srednjoj školi.
Metode podučavanja
Predavanje Seminari i radionice Samostalni zadatci
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave Seminarski radovi Pismeni ispit Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Grosman, Meta (2010). U obranu čitanja. Književnost i čitatelj u 21. stoljeću. Zagreb: Algoritam.
 2. Rosandić, Dragutin (2005). Metodika književnog odgoja. Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja prema sadržaju kolegija)
 3. Težak, Stjepko (1996). Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1. Zagreb: Školska knjiga. (odabrana poglavlja prema sadržaju kolegija)
 4. Težak, Stjepko (2000). Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 2. Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja prema sadržaju kolegija).
 5. Pandžić, Vlado (2001). Hrvatski roman u školi. Zagreb: Profil.
Dopunska literatura
 1. Bežen, Ante (2008). Metodika. Zagreb: Profil i Učiteljski fakultet (odabrana poglavlja prema sadržaju kolegija u dijelu Prakseološke odrednice metodike nastavnog predmeta).
 2. Ćavar, Ana (2017). Konteksti čitanja. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 3. Pavličević-Franić, Dunja (2005). Komunikacijom do gramatike. Zagreb: Alfa.
 4. Slavić, Dean (2011). Peljar za tumače. Zagreb: Profil (odabrana poglavlja prema sadržaju kolegija).
 5. Visinko, Karol (2016). Diktat: komunikacijsko-funkcionalna primjena u nastavi hrvatskog jezika. Zagreb: Profil Klett.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij