Naziv
Metodika nastave hrvatskog jezika i književnosti II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
3
Šifra
129154
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s važnijim teorijskim spoznajama o nastavi Hrvatskog jezika u osnovnoj i srednjoj školi (komunikacijska jezična kompetencija i nastava fonologije, morfologije, sintakse, leksikologije, povijesti jezika i dijalektologije, čitateljska i literarna kompetencija, čitanje u međukulturnom položaju, pristupi književnom tekstu u nastavi, tipovi zadataka u nastavi, ispravljanje i vrednovanje, oblikovanje pripreme za nastavni sat, važniji dokumenti (predmetni kurikuli Hrvatskog jezika, kurikulumi međupredmetnih tema).
Sadržaj
 1. Dogovor o studentskim obvezama
 2. Nastava fonetike i fonologije
 3. Nastava morfologije
 4. Nastava sintakse
 5. Nastava leksikologije
 6. Nastava povijesti jezika, dijalektologije i stilistike.
 7. Čitanje književnog teksta
 8. Razvoj literarne kompetencije
 9. Metodički pristupi romanu
 10. Pristup dramskom tekstu u nastavi
 11. Pristupi pjesničkom tekstu
 12. Ispravljanje i vrednovanje
 13. Tipovi zadataka u nastavi
 14. Oblikovanje pripreme za nastavni sat
 15. Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. objasniti metodičke sustave, modele i metode i primjenjivati ih u nastavi hrvatskog jezika
 2. interpretirati s učenicima tekstove hrvatske i svjetske književnosti u okviru školske interpretacije na svim obrazovnim razinama
 3. jasno i nedvosmisleno predstaviti jezikoslovne spoznaje stručnomu i širemu slušateljstvu
 4. oblikovati, primijeniti i procijeniti alate za utvrđivanje postignuća u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti
 5. primjenjivati odgovarajuće čitateljske strategije i interpretativne modele te razvijati sposobnost samostalnog čitanja, doživljavanja i razumijevanja književnih tekstova
Metode podučavanja
Predavanje
Seminari i radionice
Samostalni zadaci i izlaganja
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave
Seminarski radovi
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Grosman, Meta (2010). U obranu čitanja. Književnost i čitatelj u 21. stoljeću. Zagreb: Algoritam.
 2. Rosandić, Dragutin (2005). Metodika književnog odgoja. Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja prema sadržaju kolegija)
 3. Težak, Stjepko (1996). Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 1. Zagreb: Školska knjiga. (odabrana poglavlja prema sadržaju kolegija)
 4. Težak, Stjepko (2000). Teorija i praksa nastave hrvatskoga jezika 2. Zagreb: Školska knjiga (odabrana poglavlja prema sadržaju kolegija).
 5. Pandžić, Vlado (2001). Hrvatski roman u školi. Zagreb: Profil.
Dopunska literatura
 1. Bežen, Ante (2008). Metodika. Zagreb: Profil i Učiteljski fakultet (odabrana poglavlja prema sadržaju kolegija u dijelu Prakseološke odrednice metodike nastavnog predmeta).
 2. Ćavar, Ana (2017). Konteksti čitanja. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 3. Pavličević-Franić, Dunja (2005). Komunikacijom do gramatike. Zagreb: Alfa.
 4. Slavić, Dean (2011). Peljar za tumače. Zagreb: Profil (odabrana poglavlja prema sadržaju kolegija).
 5. Visinko, Karol (2016). Diktat: komunikacijsko-funkcionalna primjena u nastavi hrvatskog jezika. Zagreb: Profil Klett.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij