Naziv
Francuski jezik za akademske potrebe 3
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS
2
Šifra
225420
Semestri
zimski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.
Sadržaj
 1. 1. nastavna jedinica:Predstavljanje. Općenito o francuskom jeziku i jeziku za akademske potrebe , koji su mu ciljevi i sadržaj. Utvrđivanje studentskih obveza u okviru kolegija. Razgovor o očekivanjima, potrebama, interesima i motivaciji studenata. Kratak uvodni test kao provjera prethodnog znanja iz francuskog jezika.
 2. 2. nastavna jedinica:Provjeravanje osnovnih pojmova vezanih uz izgovor i pravopis. Ponavljanje pravila čitanja. Tekst i lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Relativna zamjenica qui, que. Usvajanje vokabulara vezanog za karakter neke osobe, vježbe i zadaci. Upute za pisanje prve domaće zadaće.
 3. 3. nastavna jedinica:Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje sudio materijala. Slaganje s participom prošlim , pretvaranje imenica u pridjeve i obrnuto. Usvajanje vokabulara, vježbe i zadaci. Provjera i diskusija o prethodnoj domaćoj zadaći.
 4. 4. nastavna jedinica:Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje. Direktni i indirektni govor, komparacija pridjeva. Usvajanje novog vokabulara. Provjera stečenog znanja. Priprema sljedeće domaće zadaće.
 5. 5. nastavna jedinica:Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Upotreba perfekta i imperfekta, vježbe i zadaći. Usvajanje vokabulara . Provjera domaće zadaće i priprema za pisanje sljedeće domaće zadaće.
 6. 6. nastavna jedinica:Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje. Pričanje nekog prošlog događaja. Priloške odredbe za vrijeme. Vježbe i zadaci. Provjera zadaće i davanje sljedeće zadaće.
 7. 7. nastavna jedinica:Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Priloške odredbe za vrijeme. Usvajanje vokabulara vezanog za posao, oglasi za posao. Pisanje CV-a. Školski sustav u Francuskoj. Provjera zadaće i upute za sljedeću zadaću.
 8. 8. nastavna jedinica:Lekcija iz obveznog udžbenika. Usvajanje vokabulara vezanog za posao, radno iskustvo, molba za posao. Pisanje formalnog pisma.
 9. 9. nastavna jedinica:Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Davanje savjeta vezanih za posao. Standardni i neformalni govor. Usvajanje vokabulara, vježbe i zadaci. Priprema za domaću zadaću.
 10. 10. nastavna jedinica:Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Tvorba i upotreba konjuktiva. Vježbe i zadaci. Provjera domaće zadaće i davanje nove.
 11. 11. nastavna jedinica:Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala, prilozi, pluskvamperfekt. Vježbe i zadaci. Usvajanje vokabulara vezanog uz stažiranje. Zadaća.
 12. 12. nastavna jedinica:Lekcija iz obvezatnog udžbenika, slušanje audio materijala. Neodređene zamjenice, negacija. Vježbe i zadaci. Radni vrijeme i radni vijek -odlazak u penziju u Francuskoj.
 13. 13. nastavna jedinica:Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Relativne zamjenice qui, que, ou, dont. Pokazne zamjenice. Vježbe i zadaci. Upoznavanje s francuskom kulturom i običajima . Usporedba Francuza i drugih naroda – stereotipi. Zadaća.
 14. 14. nastavna jedinica:Lekcija iz obvezatnog udžbenika. Gerundiv, superlativ. Francuzi i godišnji odmor. Provjera domaće zadaće te priprema sljedeće zadaće.
 15. 15. nastavna jedinica:Ponavljanje gramatičkih i leksičkih jedinica u svrhu pripreme za završni kolokvij na kraju zimskog semestra.

Ishodi učenja
 1. Koristiti tehnike čitanja stručne/znanstvene literature na francuskom jeziku.
 2. Prepoznati uvriježene načine strukturiranja stručnog/znanstvenog teksta od organizacije cjeline teksta do organizacije paragrafa.
 3. Koristiti strukture rečenica svojstvene akademskom diskursu.
 4. Sažeti i izložiti sadržaj slušnog materijala.
 5. Napisati sažetak stručnog/znanstvenog teksta.
Metode podučavanja
Metoda razgovora, pitanja i odgovora, demonstracije, istraživanja, suradničkog i samostalnog učenja.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 % Pisanje zadaća 5 % Usmeno izlaganje 30 % Kolokvij 30% Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. 1) A. Berthet, C. Hugot, V. Kizirian, B. Saampsonis, M. Waendendries : Alter ego 2, Hachette, Paris, 2006.
Dopunska literatura
 1. 1) Horetzky E., Precis pratique de grammaire francaise, 2) M. Gregoire, O. Thievenaz, Grammaire progressive du francais, CLE international, Paris, 1995 3) Vježbe i materijali sa internetskih stranica .

Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Zimski semestar