Naziv
Curriculum španjolskog kao stranog jezika 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
2
Šifra
117778
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Osposobiti studente za primjenu stečenih teorijskih pojmova iz ZEROJ-a i Referentnih razina za španjolski jezik u nastavnom procesu. Odrediti ciljeve i ishode učenja prema ZEROJ-u i Referentnim razinama za španjolski jezik. Pripremiti i osposobiti studente za samostalnu analizu, planiranje i izvođenje didaktičkih aktivnosti.
Sadržaj
 1. Osvrt na osnovne pojmove ZEROJ-a
 2. Osvrt na osnovne pojmove Referentnih razina za španjolski jezik – Curriculum Instituta Cervantes
 3. Analiza: proces podučavanja
 4. Procesi podučavanja i učenja u komunikacijskom pristupu
 5. Nastavna praksa: postupci, tehnike i strategije
 6. Uloga didaktičkih materijala i pomagala u programiranju nastave
 7. Kriteriji za izbor i stupnjevanje nastavnih zadataka
 8. Programiranje nastavnih postupaka
 9. Curriculum - definicija
 10. Curriculum - tipologija
 11. Planiranje nastave – plan i program
 12. Programiranje nastavnih jedinica. Priprema nastavnog sata.
 13. Izrada i priprema nastavnog materijala
 14. Uloga nastavnika u programiranju nastave
 15. Uloga prosvjetnih tijela u organizaciji nastavnih sadržaja

Ishodi učenja
 1. razlikovati različite pristupe u organizaciji jezičnog materijala u funkciji nastavnog procesa
 2. definirati i analizirati ključne pojmove vezane uz programiranje i planiranje nastavnog procesa
 3. odrediti ciljeve učenja u različitim kontekstima i razinama učenja
 4. interpretirati različite stilove i strategije podučavanja
 5. vrednovati sastavnice nastavnog programa
 6. analizirati i kriticki prosuðivati o strukturi i dinamici nastavnog sata te o nastavnikovim/ucenikovim strategijama
 7. vrednovati kljucne elemente iz podrucja planiranja i programiranja nastavnog procesa i integrirati ih u nastavni plan i program španjolskog kao stranog jezika
Metode podučavanja
Studenti će pratiti izlaganja, aktivno sudjelovati u seminaru, analizirati i komentirati ponuđenu građu, prezentirati i ilustrirati primjenu individualno i u parovima, te u malim skupinama izraditi zajednički projekt.
Metode ocjenjivanja
Vrednovat će se aktivno sudjelovanje u seminarskom radu, analiza i kritičko razmatranje temeljnih pojmova i jezičnih aktivnosti, kao i njihovo poznavanje u pismenom i usmenom ispitu, te izrada prezentacija i zajedničkog projekta.

Obavezna literatura
 1. Plan curricular del Instituto Cervantes, Edelsa, Madrid, 2007.
 2. Castro, F., Elaboración de una unidad didáctica, Actas del IV Congreso Internacional ASELE, 1994
Dopunska literatura
 1. Cerrolaza, M. y Cerrolaza, O., Cómo trabajar con libros de texto, Madrid, Edelsa, 1999

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij