Naziv
Curriculum španjolskog kao stranog jezika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
2
Šifra
124499
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvojiti temeljne pojmove vezane uz učenje, poduku i vrednovanje, primijenjene na španjolski kao strani jezik. Upoznati se s globalnim programom španjolskog kao stranog jezika. Analizirati referentne razine španjolskog jezika prema ZEROJ-u i njihovu primjenu u procesu učenja, podučavanja i vrednovanja.
Sadržaj
 1. Uvod u Referentne razine za španjolski jezik
 2. Organizacija građe: razine i modularni pristup
 3. Tri dimenzije učenika – korisnika jezika: komunikacija, interkulturalnost, autonomnost
 4. Od deskriptora ZEROJ-a do sastavnica Referentnih razina za španjolski jezik
 5. Gramatička komponenta
 6. Izgovor i prozodija. Ortografija
 7. Jezične funkcije
 8. Pragmatičke komunikacijske taktike i strategije
 9. Diskurs i tekstovi
 10. Opći leksički pojmovi
 11. Specifični leksički pojmovi
 12. Kulturološke reference
 13. Sociokulturološki elementi
 14. Interkulturalnost
 15. Strategije učenja

Ishodi učenja
 1. - definirati, objasniti i vrednovati ključne pojmove i načela iz područja procesa učenja i usvajanja stranog jezika te suvremene nastave stranih jezika
 2. - kritički prosuđivati o procesu učenja i usvajanja španjolskog kao stranog jezika koristeći osnovne teorijske postavke koje se odnose na različite vidove tog procesa
 3. - Izabrati, primijeniti i vrednovati metode, pristupe i postupke poučavanja receptivnih i produktivnih jezičnih vještina te jezičnih i interkulturalnih sadržaja
 4. - Kritički prosuđivati i primijeniti postupke vrednovanja znanja i vještina španjolskog kao stranog jezika
 5. - vrednovati ključne elemente iz područja planiranja i programiranja nastavnog procesa i integrirati ih u nastavni plan i program španjolskog kao stranog jezika
 6. - razviti vještine cjeloživotnog učenja i usavršavanja, kritičkog promišljanja o struci i procjene vlastite nastavničke kompetencije
 7. samostalno planirati, osmisliti i izvesti nastavni sat španjolskog kao stranog jezika prilagoðen kontekstu ucenja
 8. objasniti i vrednovati ulogu i kriterije odabira nastavnih materijala i pomagala
Metode podučavanja
Studenti će pratiti izlaganja, aktivno sudjelovati u seminaru, analizirati i komentirati ponuđenu građu, prezentirati i ilustrirati primjenu kroz rad u malim skupinama, individualno i u parovima.
Metode ocjenjivanja
Vrednovat će se aktivno sudjelovanje u seminarskom radu, izrada prezentacija, analiza i kritičko razmatranje temeljnih pojmova i jezičnih aktivnosti, kao i njihovo poznavanje na pismenom i usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Niveles de referencia para el español - Plan curricular del Instituto Cervantes, Edelsa, Madrid, 2007.
 2. Consejo de Europa, El Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, Madrid, Anaya y CVC. 2002.
Dopunska literatura
 1. Fernández García, F., Los niveles de referencia para la enseñanza de la lengua española, Marco ELE, revista de didáctica ELE, núm. 5, 2007
 2. Slatger, P., Un nivel umbral adaptado al español. Estrasburgo, Consejo de Europa, 1979.
 3. Figueras, N., El Marco común europeo de referencia para las lenguas: de la teoría a la práctica, Madrid, Consejería de Educación de Portugal/Edinumen, 2005
 4. Llorián, Susana y Rodrigo, Conchi, Diseño y desarrollo del currículo E/ELE a la luz del Marco común europeo de referencia, Carabela, 57, ppg. 49-81, Madrid, SGEL, 2005.
 5. VV.AA., Competencia comunicativa. Documentos básicos en la enseñanza de lenguas extranjeras. Madrid, Edelsa (1995)

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij