Naziv
Predaja kao usmenoknjiževni žanr
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
118124
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente i studentice sa žanrovskim karakteristikama predaja, konstituiranjem tog žanra u hrvatskoj znanosti i metodološki ih osposobiti za samostalno terensko istraživanje, kao i za samostalno istraživanej interkstulanih i intermedijalnih veza usmene i pisane književnosti te filma (na primjerima hrvatske i svjetske književnosti i filmografije).
Sadržaj
 1. Žanrovski sustav usmene književnost s posebnim osvrtom na mjesto predaje u tom sustavu. Upute i savjeti za za samostalan istraživački rad koji će rezultirati seminarskim radom. Upute za projektne zadatke
 2. Konstituiranje žanra predaje u domaćoj i inozemnoj znanstveno misli. Predaja u usporedbi s bajkom, vjerovanjem, legendom, tzv. urbanim legendama, svakodnevnim pričama (pričama iz života). Suvremene predaje.
 3. Tri oblika predaje: memorat, fabulat, kronikat. Status pojedinih oblika. Kompozicija predaje i stilski kompleks. Tematska podjela: povijesne predaje, demonološke/mitske, etiološke predaje. Terminološki problemi i preklapanja.
 4. Povijesne predaje. Teme i motivi ('rodovske' predaje, lik mitskog vladara, predaje o kolektivnom ubojstvu itd.)
 5. Demonološke/mitske predaje. Fenomen nadnaravnosti/onostranosti u žanru predaje. Nadnaravna bića, bića s nadnaravnim sposobnostima i nadnaravne pojave. Mitski elementi. Apotropejski sustav i oblici u kojima se pojavljuje.
 6. Vile i vilinsko. Izgled, djelovanje i identitet. Vilenica. Suđenice.
 7. Orko (lorko, mrak), mračnjaki, macić (malik, macmolić), nevidinčići, mora, mogut. Izgled, djelovanje, narativna plodnost. Vraćanje mrtvih (od vukodlaka do mrtvih autostopistica), svečnjaki,, vragi, kvatri, kolera, kuga i dr. Zakopano blago i motiv zmije.
 8. Krsnik (kršnjak, grišnjak). Zaštitnik i liječitelj. Borbe s štrigunima. Mitološki tragovi, suvremene preoblike.
 9. Predaje u etnografskim monografijama (način predstavljanja, zapisivanja, terminološke odrednice) (J. Lovretić/ B. Jurić, F. Ivanišević, M. Lang)
 10. Motivi usmenih predaja u pisanoj književnosti na izabranim primjerima, (npr. Lope de Vega, W. Shakespeare, P. Zoranić, M. Držić, B. A. Krčelić, D. Jarnević, A. Šenoa, Đ. Sudeta, D. Šimunović, J. Kaštelan)
 11. Predajni elementi u suvremenoj književnosti ( npr. P. Gudelj, D. Načinović, M. Jergović, J. Mlakić, K. Novak, Ž. Periš)
 12. Predajni elementi u suvremenoj književnosti i na filmu (projektni zadaci)
 13. Predaje, pamćenje i grad I. (Zagreb u predajama, izvanučionička nastava)
 14. Prezentacije studentskih istraživanja, seminarskih radova i projektnih zadataka, komentari i rasprave. I.
 15. Prezentacije studentskih istraživanja , seminarskih radova i projektnih zadataka, komentari i rasprave. II.

Ishodi učenja
 1. tumačiti i preispitati teorijska polazišta žanrova usmene proze i mjesto predaje unutar njih
 2. sintetizirati i kritički argumentirati različite istraživačke aspekte (filološki, folkloristički, antropološki)
 3. dentificirati i locirati istraživačka područja, organizirati i provesti istraživački rad na području dijalektologije ili usmene književnosti te rezultate vrednovati i pohraniti i tako ih učiniti dostupnima lokalnoj ili široj zajednici
 4. kritički argumentirati teorijska polazišta svog istraživanja i izbor istraživačkih metoda
 5. izvesti istraživanje (pronaći i izabrati kazivače ili kazivačice, snimiti i, prema pravilima struke, transkribirati materijal)
 6. interpretirati snimljeni i transkibirani materijal interdisciplinarno (folkloristički, filološki i kulturnoantropološki aspket)
 7. napisati seminarski rad u kojem će se opisati i pokazati rezultati istraživanja (teorijska polazišta, izbor metoda, snimljeni i transkibirani materijal, analiza tog materijala i komparacija s prethodnim istraživanjima)
 8. usmeno izložiti rezultate projektnih zadataka o vezama usmene i pisane književnosti na primjerima hrvatske i svjetske književnosti i filma
 9. integrirati analizu književnih tekstova sa stečenim znanjima iz drugih humanističkih i nekihdruštvenih disciplina
 10. analizirati, interpretirati, kritički vrednovati tekstove starije, novije i usmene hrvatske književnosti te zauzeti primjeren stav prema književnoj kritici
Metode podučavanja
interaktivno predavanje, induktivna i deduktivna metoda, suradnički rad u grupi, metoda analize i sinteze, rasprava, izvanučionička nastava (nastava na terenu), samostalno istraživanje, projekta nastava
Metode ocjenjivanja
U ocjenu ulazi redovito pohađanje nastave i aktivnost na nastavi, izlaganje u okviru seminarskih skupina, seminarski rad (istraživanje i pisana izvedba) i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. V. Biti, Bajka i predaja. Povijest i pripovijedanje. Zagreb. 1981.
 2. M. Bošković-Stulli, “Narodna predaja – Volksagge kamen spoticanja u podjeli vrste usmene proze, u: M. Bošković-Stulli, Usmena književnost kao umjetnost riječi, Zagreb, 1975; 121 – 136
 3. M. Bošković-Stulli, Priče i pričanje, Stoljeća usmene hrvatske proze, Zagreb, 2006. (1. izd, 1997.)
 4. M. Bošković-Stulli, Pjesme, priče, fantastika. Zagreb, 1991, (posebno radovi: Priče o kolektivnom ubojstvu, Predaje o vješticama i njihovi progoni u Hrvatskoj. Fantastika u usmenoj prozi – kazivanja Srba iz Hrvatske)
 5. Lj. Marks, E. Rudan , Predaja: temelji žanra. Zagreb, 2018.
 6. D. Zečević, “Usmene predaje kao književna organizacija čovjekovog doživljavanja povijesti i prirode”. u: Divna Zečević, Književnost na svakom koraku. Studije i članci. Zagreb. 1986., 167 – 210
 7. E. Rudan. Kljuka or about the impotence, legends and antithesis. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 48/1, 2011. 129 - 145
 8. E. Rudan, Vile s Učke. Žanr, kontekst, izvedba i nadnaravna bića predaja. Zagreb- Pula. 2016.
Dopunska literatura
 1. A. Batinić. Sjećanje i pamćenje u ogulinskim predajama i legendama. Prostor i oblikovanje lokalnog identiteta. Dani Hvarskog kazališta. Građa i rasprave o hrvatskoj književnosti i kazalištu. 37/1 2011. 135 - 144
 2. V. Belaj. Hod kroz godinu. 2. dop. izd. Zagreb. 2008.
 3. M. Bošković-Stulli, “Odnos kmeta i feudalca u hrvatskim usmenim predajama, i: More u hrvatskim mitskim usmenim predajama”. u: Usmeno pjesništvo u obzorju književnosti, Zagreb, 1984.
 4. Z. Čiča, Vilenica i vilenjak : sudbina jednog pretkršćanskog kulta u doba progona vještica, Zagreb, 2002.
 5. L. Dégh, Legend and Belief. Dialectics of a folklore genre. Bloomington and Indianapolis, 2001.
 6. M. Dragić, Deset kamenih mačeva, “Mala nakladna kuća Sveti Jure, Baška Voda 1999.
 7. Z. Karanović, Zakopano blago. Život i priča, Novi Sad, 1989.
 8. R. Katičić. Božanski boj. Tragovima svetih pjesama naše pretkršćanske starine. Zagreb. 2008.
 9. I. Lozica: “Dva demona. Orko i macić.” u: I. Lozica, Poganska baština. Zagreb. 2002. 1 - 41
 10. S. Marjanić, Zaštitna sredstva protiv more kao žensko-niktomorfnog demona. Treća 2. 1999. 55 - 71
 11. Lj. Marks, Stilografija usmene proze suvremenih zapisa. (doktorski rad). Zagreb. 1996.
 12. Lj. Marks. Vekivečni Zagreb. Zagrebaček priče i predaje. Zagreb. 2000.
 13. Lj. Marks, „Povijest i fikcija u konavoskim predajam i legendama“. Narodna umjetnost, 35/1, 1998, 157 -185
 14. A. Perinić Lewis. Da ti rečem povijest! Usmene predaje o doseljenju i povijesnim događajima na otoku Hvaru. Zbornik za narodni život i običaje 56 2012. 73 - 94
 15. E. Rudan. Predaje o vraćanju mrtvih - analiza narativne plodnosti. Zbornik za narodni život i običaje 56 2012. 17 - 72
 16. E. Rudan. Kljuka or about the impotence, legends and antithesis. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 48/1, 2011. 129 - 145

Izborni predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Kroatistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar