Naziv
Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
2
Šifra
117797
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Omogućiti studentima stjecanje uvida u temeljne vidove procesa usvajanja, obrade i uporabe drugog jezika kao i u suvremene teorijske postavke na tom području. Razviti kod studenata sposobnost kritičkog promišljanja o tim teorijama i potaknuti ih na samostalnost u istraživanju spomenutog procesa.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, literatura, studentske obveze
 2. Temeljni pojmovi i nazivi
 3. Kontrastivna analiza i Analiza pogrešaka
 4. Međujezik
 5. Međujezik i međujezični utjecaji
 6. Teorije i modeli usvajanja drugoga jezika
 7. Teorije i modeli usvajanja drugoga jezika
 8. Teorije i modeli usvajanja drugoga jezika
 9. Teorije i modeli usvajanja drugoga jezika
 10. Uloga inputa i interakcije
 11. Individualni čimbenici i razlike
 12. Individualni čimbenici i razlike
 13. Uloga društvenog konteksta
 14. Razvoj dvojezičnosti
 15. Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. definirati osnovne pojmove iz područja istraživanja procesa učenja i usvajanja drugog/stranog jezika
 2. prepoznati i objasniti temeljne postavke ključnih teorijskih usmjerenja u procesu učenja i usvajanja drugog/stranog jezika
 3. prepoznati i objasniti utjecaj različitih čimbenika na proces učenja i usvajanja drugog/stranog jezika
 4. definirati pojam međujezika i objasniti njegove značajke
 5. analizirati značajke međujezika učenika španjolskog kao stranog jezika
 6. prepoznati, kategorizirati i analizirati pogreške učenika španjolskog kao stranog jezika
 7. definirati pojam dvojezičnosti i objasniti njegove temeljne značajke
 8. definirati, objasniti i vrednovati ključne pojmove i načela iz područja procesa učenja i usvajanja stranog jezika te suvremene nastave stranih jezika
 9. primijeniti prikladne kriterije otkrivanja, analize i ispravljanja učenikovih pogrešaka
 10. kritički prosuđivati o procesu učenja i usvajanja španjolskog kao stranog jezika koristeći osnovne teorijske postavke koje se odnose na različite vidove tog procesa
Metode podučavanja
Interaktivno predavanje, grupna rasprava, suradničko učenje, samostalno učenje.
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni redovito pohađati nastavu i sudjelovati u raspravama i rješavanju samostalnih zadataka koji prate predavanja na zadane teme. Nakon predavanja o teorijama i modelima učenja i usvajanja drugog jezika, studenti prema zadanim kriterijima moraju konzultirati stručnu literaturu te samostalno odabrati i prezentirati ostalim kolegama po jedan teorijski znanstveni rad. Na usmenom ispitu moraju pokazati vladanje ključnim pojmovima s područja te sposobnost promišljanja o procesu učenja i usvajanja drugog ili stranog jezika u skladu s ishodima učenja definiranima za kolegij.

Obavezna literatura
 1. Baralo, M. (2004), La adquisición del español como lengua extranjera, Madrid: Arco Libros.
 2. Griffin, K. (2011), Lingüística aplicada a la enseñanza del español como 2/L, Madrid: Arco Libros.
 3. Santos Gargallo, I. (2003), Lingüística aplicada a la enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera, Madrid: Arco Libros.
 4. Medved Krajnović, M. (2010), Od jednojezičnosti do višejezičnosti, Zagreb: Leykam International.
Dopunska literatura
 1. Bagarić Medve, V. (2012), Komunikacijska kompetencija - Uvod u teorijske, empirijske i primijenjene aspekte komunikacijske kompetencije u stranome jeziku, Osijek: Filozofski fakultet
 2. Gass, S. (2013), Second Language Acquisition, An Introductory Course (Volume I), New York: Routledge.
 3. Jelaska, Z. i suradnici (2005), Hrvatski kao drugi i strani jezik, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada (odabrana poglavlja)
 4. Pastor Cesteros, S. (2004), Aprendizaje de segundas lenguas: Lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas, Alicante: Universidad de Alicante
 5. Santos Gargallo, I. (2014), Análisis contrastivo, análisis de errores e interlengua en el marco de la lingüística contrastiva, Madrid: Sintesis.
 6. Šamo, R. (2021), Uvod u jezik i inojezični razvoj, Zagreb: Leykam International.
 7. Vrhovac, Y. i suradnice (2019), Izazovi učenja stranoga jezika u osnovnoj školi, Zagreb: Naklada Ljevak.

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij