Naziv
Izrada nastavnih materijala 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
5
Šifra
124502
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Pripremiti studente za razumijevanje nastavnog programa, pripremu nastavnog sata uz izvedbu istog uz kritički pristup prema propisanim i/ili odabranim nastavnim materijalima.
Sadržaj
 1. Uvod u nastavni proces
 2. Tipologija učenika
 3. Dijelovi nastavnog sata
 4. Korištenje razrednog prostora
 5. Tehnike podučavanja
 6. Tipologija nastavnih aktivnosti
 7. Korištenje nastavnih materijala i pomagala
 8. Integriranje u nastavni proces svih jezičnih vještina
 9. Tipologija i dinamika rada s učenicima
 10. Vremensko planiranje
 11. Korištenje i prilogađavanje nastavnih materijala
 12. Učenik kao središte nastavnog procesa
 13. Materijali i postupci u podučavanju lingvističkih sadržaja
 14. Materijali i postupci u podučavanju ostalih sadržaja
 15. Razvijanje nastavne kompetencije putem promatranja i analize nastave

Ishodi učenja
 1. interpretirati odabrane primjere nastavne prakse
 2. analizirati dijelove nastavnog sata
 3. razlikovati i vrednovati različite funkcije nastavnika u nastavnom procesu
 4. odrediti kriterije odabira nastavnih materijala za učenje španjolskog kao stranog jezika
 5. samostalno izraditi materijale za didaktičke zadatke iz pojedinih segmenata podučavanja španjolskog kao stranog jezika
 6. argumentirati uporabu nastavnih sredstava i pomagala
 7. samostalno pripremiti,izvesti i vrednovati nastavnu cjelinu
 8. analizirati i kritički prosuđivati o strukturi i dinamici nastavnog sata te o nastavnikovim/učenikovim strategijama
 9. samostalno osmisliti, izraditi i primijeniti nastavne materijale i sredstva
 10. samostalno planirati, osmisliti i izvesti nastavni sat španjolskog kao stranog jezika prilagođen kontekstu učenja
Metode podučavanja
Pohađanje nastave, držanje prezentacije, praksa u školama, vođenja dnevnika prakse, izrada portofolija prakse.
Metode ocjenjivanja
Ocjena i analiza oglednog nastavnog sata; analiza prezentacija i pripremljenog nastavnog materijala; pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Petrović, E: Teorija nastave stranih jezika, Školska knjiga, Zagreb (1998)
 2. Prebeg Vilke, M: Uvod u glotodidaktiku, Školska knjiga, Zagreb (1998)
 3. García Santa Cecilia, A.: El currículo de E.L.E., Edelsa, Madrid (1995)
 4. Alonso, E.: Cómo ser profesor/a y querrer seguir siéndolo, Edelsa, Madrid (1994)
Dopunska literatura
 1. Plan curricular del Instituto Cervantes, Edelsa, Madrid (2007)
 2. VV.AA., Competencia comunicativa. Documentos básicos en la enseñanza de lenguas extranjeras. Madrid, Edelsa (1995)

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij