Naziv
Sociolingvistika
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS
4
Šifra
128208
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje studenata sa sociolingvističkim temama i problemima, te upoznavanje sa sociolingvističkom situacijom s posebnim osvrtom na Švedsku i druge skandinavske zemlje. Razumijevanje odnosa između jezika i osnovnih društvenih kategorija poput roda, dobi, etniciteta i socioekonomskog statusa i njihovog međusobnog utjecaja i povezanosti.
Sadržaj
 1. Lingvistika i sociolingvistika - uvod u kolegij, definicije i teme sociolingvistike
 2. Povijesni pregled razvoja sociolingvistike - nastanak i razvoj sociolingvistike
 3. Povijesna sociolingvistika
 4. Interakcijska sociolingvistika
 5. Osnovni koncepti u sociolingvistici - jezična zajednica, varijanta i varijetet, lekt
 6. Problem definiranja stila u sociolingvistici
 7. Društvene varijable I - dob i jezik
 8. Društvene varijable II - rod i jezik
 9. Društvene varijable III - socioekonomski status i jezik
 10. Društvene varijable IV - etnicitet i jezik
 11. Jezično planiranje i standardizacija jezika
 12. Kontaktna lingvistika
 13. Teorije identiteta i jezika u sociolingvistici
 14. Istraživanje jezičnih stavova
 15. Metode istraživanja u sociolingvistici

Ishodi učenja
 1. analizirati pojedine sociolingvističke probleme te organizirati na njih usmjerena manja specifična istraživanja
 2. iz perspektive raznih ligvističkih disciplina analizirati pojedine jezične i komunikacijske fenomene
 3. komunikacijski učinkovito usmeno prezentirati rezultate vlastitog stručnog rada, na švedskom i hrvatskom jeziku
 4. objasniti temeljne sociolingvističke pojmove te opisati sociolingvističku situaciju u Švedskoj i drugim skandinavskim zemljama
 5. procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja i metode za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja
 6. samostalno prikupiti i kritički procijeniti stručnu i znanstvenu literaturu potrebnu za vlastito istraživanje u problemskim područjima struke
Metode podučavanja
predavanja,
samostalni zadaci - izlaganja
seminari, e-učenje - OMEGA
Metode ocjenjivanja
aktivno sudjelovanje na nastavi,
sudjelovanje u analizi pročitanih tekstova,
usmeno izlaganje kraćega zadanoga teksta,
ocjenjivanje uspjeha na ispitu,
ocjenjivanje seminarskoga rada

Obavezna literatura
 1. Coulmas, F., (Ur.), 2000 (1997), The Handbook of Sociolinguistics, Blackwell Publishers Ltd, Oxford.
 2. Coulmas, F., 2005, Sociolinguistics, The Study of Speakers´ Choices, Cambridge University Press, New York.
 3. Holmes, J., 2013, An Introduction to Sociolinguistics, 4th edition, Routledge, London and NewYork.
 4. Norrby, C., G. Håkansson, 2010, Introduktion till sociolingvistik, Norstedts.
 5. Wardhaugh, R., 1992, An introduction to sociolinguistics, Blackwell, Cambridge, MA.
 6. Romaine, S., An Introduction to Sociolinguistics, Oxford University Press.
Dopunska literatura
 1. Andersson, L-G. (1985), Fult språk – svordomar, dialekter och annat ont, Carlosson Bokförlag, Stockholm.
 2. Börestam, U., Huss, L., 2001, Språkliga möten: Tvåspråkighet och kontaklingvistik, Studentlitteratur, Lund.
 3. Chambers, J. K., 2003, Sociolinguistic Theory, Blackwell Publishing, Oxford.
 4. Edwards, J., 2011, Challenges in the Social Life of Language, Palgrave Macmillan, Hampshire.
 5. Fasold, R., 1984, The Sociolinguistics of Society, Basil Blackwell, Oxford.
 6. Johnstone, B., 2004, “Place, Globalization, and Linguistic Variation”, U: Fought, C. (ur.), Sociolinguistic Variation: Critical Reflections, Oxford University Press, Oxford, 65-83.
 7. Jørgensen, J. N., 2005. ‘Plurilingual conversations among bilingual adolescents.’. Journal of Pragmatics 37 3, pp. 391–402.
 8. Kotsinas, U-B., 2003, En bok om slang typ, Norstedts Ordbook, Stockholm. Labov, W., 2006, Unendangered Dialects, Endangered People, 1-28.
 9. Labov, W., 1966, The social stratification of English in New York City, Center for Applied Linguistics, Washington DC.
 10. Milroy, L., Gordon, M., 2003, Sociolinguistics: method and interpretation, Blackwell Publishing, Oxford.
 11. Coates, J., (Ur.), 1998, Language and gender: a reader, Blackwell, Oxford.
 12. Joseph, E. J., 2004, Language and Identity: national, ethnic, religious, Palgrave Mcmillan, Hampshire.

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij