Naziv
Švedski jezik i društvo I
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS
5
Šifra
117821
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj je kolegija produbljivanje studentskog poznavanja različitih aspekata švedskog društva i švedske kulture. Očekuje se da studenti time poboljšaju svoju kompetenciju u usmenoj i pismenoj komunikaciji na švedskom jeziku u odnosu na suvremene teme povezane sa Švedskom, švedskim društvom i kulturom, kao i da osnaže svoju sposobnost analize tih fenomena u skandinavskom i europskom kontekstu.
Sadržaj
 1. Predstavljanje kolegija, njegovog sadržaja, rasporeda tema i popisa literature. Rasprava na temelju knjige ”Jakten på svenskheten” i teksta ”Vad är typiskt svenskt?”, pojašnjavanje riječi i fraza iz teksta. Predstavljanje knjige ”Är svensken människa?”. Razgovor o silabusu prilagođenom studentskim željama.
 2. Predstavljanje konačnog silabusa. Sažimanje i rasprava o pročitanom dijelu ”Är svensken människa?”. Predstavljanje radijskog programa Sommar i P1 s voditeljem Erikom Lundinom. Sažimanje i razgovor o programu. Prezentiranje pismenog zadatka i razgovor.
 3. Rok za predaju pismenog zadatka. Prezentiranje usmenog zadatka ”Minilektion” i retoričke analize. Razgovor o prezentacijskim tehnikama i predstavljanje retoričke analize. Vježbe izgovora: rečenični naglasak
 4. Diskusija na temelju pročitanih tekstova o kulturi iz različitih dnevnih novina. Vježbe izgovora: ponavljanje. Rad na usmenom zadatku i priprema ”male nastavne jedinice”.
 5. Usmena izlaganja ”Minilektion”. Diskusija na temelju pročitanih tekstova o Samima u Švedskoj.
 6. Rok za predaju pismenog zadatka o Samima. Diskusija o tekstovima na istu temu.
 7. Diskusija o noveli ”Straffet”. Vježbe izgovora. Usmene prezentacije.
 8. Predstavljanje prevoditeljskog zadatka. Predaja nacrta zadatka.
 9. Usmene prezentacije. Povratna informacija na prijevod druge grupe. Predaja prevoditeljskog zadatka.
 10. Predstavljanje zadatka ”Esej”. Razgovor na temelju izabranih tekstova.
 11. Usmene prezentacije. Rad na eseju.
 12. Razgovor na temelju pročitanih tekstova. Rad na eseju.
 13. Upute o pružanju povratne informacije. Vježbe izgovora
 14. Diskusije o studentskim tekstovima (radovima drugih koleg(ic)a). Vježbe izgovora.
 15. Diskusije o jezičnim nedoumicama proizašlim iz nacrta eseja. Predaja eseja.

Ishodi učenja
 1. opisati, kritički komentirati te u širem kontekstu sagledati različite aspekte suvremenog švedskog društva, uključujući i švedsku poziciju u okviru EU;
 2. opisati, kritički komentirati te u širem kontekstu sagledati različite aspekte suvremenog švedskog društva;
 3. ostvariti usmenu i pisanu komunikaciju na švedskom standardnom jeziku na visokoj razini;
 4. razumjeti, protumačiti te kritički procijeniti složene opće i stručne skandinavističke tekstove na švedskom jeziku s obzirom na formu, stil i sadržaj;
 5. samostalno napisati stilski i jezično adekvatan tekst na zadanu temu na švedskom jeziku;
Metode podučavanja
Vježbe i seminari, usmena izlaganja, seminarski radovi, mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano ocjenjivanje usmenih i pismenih izlaganja i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Članci iz švedskih novina i časopisa.
 2. Izbor kraćih književnih tekstova.
 3. Henrik Berggren – Lars Trägårdh (2015). ”Är svensken människa?”. Stockholm : Norstedts (izabrani dijelovi)
 4. Informativne emisije Švedske državne televizije i radija (SVT i SR).
 5. Mahmood, Qaisar. (2012). Jakten på svenskheten. Stockholm: Natur och kultur. (izabrani dijelovi)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij