Naziv
Statistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS
5
Šifra
117516
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Auditorne vježbe
30

Cilj
Da studenti mogu objasniti temeljnu logiku statističkog pristupa u društvenim znanostima općenito, i posebno u fonetskim. Da mogu izabrati i upotrijebiti adekvatne statističke postupke u procesu statističke obrade rezultata iz domene deskriptivne i inferencijalne statistike. Cilj je da mogu izabrati adekvatan statistički postupak pri testiranju nul-hipoteze u slučajevima s dva ili više uzoraka. Cilj je da studenti mogu odabrati adekvatan račun pri utvrđivanju povezanosti među varijablama. Cilj je da studenti mogu adekvatno interpretirati dobivene rezultate provedene statističke analize. Cilj je da mogu razlikovati uvjete odabira adekvatnih statističkih postupaka s obzirom na vrstu podataka.
Sadržaj
 1. Uvod u statistiku.
 2. Struktura rezultata opažanja i/ili mjerenja i model normalne distribucije.
 3. Smisao i značenje središnjih vrijednosti. Aritmetička sredina, centralna vrijednost, dominantna vrijednost.
 4. Raspršenje rezultata: standardna devijacija, poluinterkvartilno raspršenje, totalni raspon, indeks relativnog raspršenja.
 5. Skala z-vrijednosti.
 6. Uzorak i populacija. Procjena parametara.
 7. Prvi kolokvij.
 8. Nul-hipoteza i njeno testiranje. Testiranje značajnosti razlike među aritmetičkim sredinama (t-test za zavisne i nezavisne podatke).
 9. Jednosmjerna analiza varijance za nezavisne podatke.
 10. Veličina učinka i snaga statističkog testa.
 11. Provjera statističke značajnosti među distribucijama rezultata (hi-kvadrat test).
 12. Korelacija princip i smisao. Koeficijenti korelacije: Rang koeficijent, Pearsonov r, koeficijent kontingencije, parcijalna korelacija
 13. Drugi kolokvij.
 14. Važniji neparametrijski statistički testovi.
 15. Rekapitulacija gradiva.

Ishodi učenja
 1. Opisati karakteristike statističkog pristupa u znanosti
 2. Odabrati i izračunati adekvatnu mjeru prave vrijednosti mjerenja iz skupa podataka
 3. Izračunati primjerene mjere varijabiliteta prikupljenih podataka
 4. Izražavati rezultate mjerenja na baždarnoj skali z-vrijednosti
 5. Objasniti logiku testiranja nul-hipoteze
 6. Primijeniti t-test i jednostavnu analizu varijance pri testiranju statističke značajnosti razlika i interpretirati dobivene rezultate
 7. Izabrati adekvatan postupak hi-kvadrat testa pri testiranju razlika među distribucijama rezultata i interpretirati dobivene rezultate
 8. Izabrati adekvatan postupak računa povezanosti između dvije varijable i primijeniti ga na konkretnim podacima te interpretirati dobivene rezultate
 9. Odabrati primjereni test iz neparametrijske statistike pri testiranju nul hipoteze
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra održat će se dva kolokvija čiji će rezultati činiti sastavni dio ocjene. Na kraju semestra provodi se provjera znanja pismenim ispitom, a po potrebi i usmenim ispitom. .

Obavezna literatura
 1. Petz, B., Kolesarić, V., Ivanec, D. (2012). Petzova statistika. Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 2. Kolesarić, V. i Petz. B. (2003). Statistički rječnik. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska literatura
 1. Aron, A. & Aron, E.N. (2002). Statistics for Psychology. Upper Saddle River: Prentice Hall,

Obavezan predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij