Naziv
Španjolska leksikologija i leksikografija
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku - Španjolski
ECTS
2
Šifra
52161
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Studenti će kroz ovaj kolegij biti upoznati sa španjolskim leksikom kroz dijakronijski i sinkronijski prikaz. Bit će upoznati s tvorbom riječi na leksičkoj razini, vrstama posuđenica i neologizama u španjolskome jeziku te općenito uzorcima koji dovode do promjena u jeziku. Teorijski će se kroz kolegij obrađivati poglavlja i članci pojedinih autora koji su značajno pridonijeli ovoj grani lingvistike.
Sadržaj
 1. Osnovni pojmovi u leksikologiji, leksikologija i semantika, povijesni razvoj
 2. Definicija riječi, tvorba riječi, porijeklo riječi, leksik
 3. Porijeklo riječi. Vrste posuđenica. Povijesne posuđenice.
 4. Posuđenice u suvremenom španjolskom, prilagodba.
 5. Neologizmi. Banka neologizama.
 6. Etimologija riječi, poslovice, izreke. Vulgarizmi, barabarizmi, tabu i eufemizmi
 7. Leksički i semantički kalk. Vrste i tehnike.
 8. Kolokvij I
 9. Usmene prezentacije
 10. Usmene prezentacije
 11. Leksikografija, uvod u leksikografsko pojmovlje, tipologija.
 12. Mikro i makroestruktura rječnika.
 13. Natuknica i definicija. Dijelovi definicije, skraćenice, upute i nazivi.
 14. Vrste rječnika.
 15. Povijesni razvoj španjolske leksikografije.

Ishodi učenja
 1. Student će moći kategorizirati jezične pojmove i jezicne koncepte na svim lingvističkim razinama.
 2. Kategorizirati leksičke i leksikografske pojmove.
 3. Poznavanje društvenih, kulturnih i povijesnih cimbenika konteksta relevantna za aktivan odnos prema jeziku, umjetnosti, kulturi i društvu hispanskog svijeta; samostalno prikupljanje i obrada graðe.
 4. Analizirati leksik španjolskoga jezika – podrijetlo, tvorba riječi.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje
Samostalno učenje
Poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom
Metode ocjenjivanja
Prisutnost i aktivno sudjelovanje u nastavi iznose 10% ukupne ocjene. Studenti trebaju biti spremni objasniti i komentirati zadane tekstove, zadatke i teme koje se obrađuju na pojedinom satu (20% ocjene). Usmena prezentacija na zadanu temu iznosi 20% ukupne ocjene. Uspjeh na kolokvijima i/ili završnom pismenom ispitu iznose 50% ukupne ocjene kolegija.

Obavezna literatura
 1. Alvar Ezquerra, M. (1993). Lexicografía descriptiva, Barcelona, Bibliograf
 2. Bosque, I. (1982). Sobre la teoría de la definición lexicográfica, Verba, 9, pp. 105-123.
 3. Lara, L. F. (2006). Curso de lexicología. Mexico: El colégio de Mexico
 4. Salvador, G. (1985). Semántica y lexicología del español, Madrid, Paraninfo
Dopunska literatura
 1. Alvar Ezquerra, M. (2004) Formación de palabras en español, Arco/Libros, Madrid
 2. Atkins, B. T. Sue & Rundell, Michael (2008). The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford, Oxford University Press. (Cap. 7, “Planning the entry”, pp. 200-257.)
 3. Caie, G. D. et all (2006). The power of Words, Amsterdam – New York
 4. Halliday. M.A.K. et al. (2004). Lexicology and Corpus Linguistics, Continuum, New York
 5. Lyons, J. (1995): Semántica lingüística. Una introducción, Barcelona, Paidós
 6. Pena, J. (1994-1995). Formación de palabras, gramática y diccionario, Revista de Lexicografía, Volumen I
 7. Seco, M. (2003). Estudios de lexicografía española. Madrid, Gredos
 8. DRAE: Academia española (varias ed.). Diccionario de la lengua española. Madrid, Espasa-Calpe. (DRAE on line, actualizado: http://buscon.rae.es/draeI/)

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar