Cilj
Osposobiti studenta za samostalno pretraživanje i analiziranje primarne i sekundarne literature te izradu stručnog rada od najmanje 20 stranica u skladu s metodološkim i teorijskim znanjem usvojenim na preddiplomskom studiju.
Sadržaj
 1. Mentorske konzultacije u određivanju teme rada.
 2. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje primarne literature.
 3. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje primarne literature.
 4. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje primarne literature.
 5. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje primarne literature. Mentorsko vodstvo u vrednovanju prikupljenog korpusa.
 6. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje sekundarne literature.
 7. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje sekundarne literature.
 8. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje sekundarne literature. Sastavljanje koncepta rada.
 9. Samostalno pretraživanje, kritičko prosuđivanje i analiziranje sekundarne literature. Mentorsko vodstvo u vrednovanju prikupljenog korpusa i koncepta rada.
 10. Izrada stručnog rada na temelju znanja koja je student usvojio proučavanjem primarnog i sekundarnog korpusa te u skladu s metodološkim i teorijskim znanjem usvojenim na preddiplomskom studiju.
 11. Izrada stručnog rada na temelju znanja koja je student usvojio proučavanjem primarnog i sekundarnog korpusa te u skladu s metodološkim i teorijskim znanjem usvojenim na preddiplomskom studiju.
 12. Izrada stručnog rada na temelju znanja koja je student usvojio proučavanjem primarnog i sekundarnog korpusa te u skladu s metodološkim i teorijskim znanjem usvojenim na preddiplomskom studiju. Mentorsko vodstvo u poboljšavanju i dovršavanju rada.
 13. Dovršavanje izrade stručnog rada na temelju znanja koja je student usvojio proučavanjem primarnog i sekundarnog korpusa te u skladu s metodološkim i teorijskim znanjem usvojenim na preddiplomskom studiju.
 14. Dovršavanje izrade stručnog rada na temelju znanja koja je student usvojio proučavanjem primarnog i sekundarnog korpusa te u skladu s metodološkim i teorijskim znanjem usvojenim na preddiplomskom studiju.
 15. Završne konzultacije s mentorom i ocjenjivanje rada.

Ishodi učenja
 1. Student će moći posredovati znanja stečena na preddiplomskom studiju usmeno i pismeno na španjolskom jeziku u skladu s profesionalnim standardima i konvencijama akademskog pisanja.
 2. Student će moći samostalno pretraživati literaturu potrebnu za daljnje učenje i nadogradnju stečenog znanja.
 3. Student će biti kadar obrazložiti izbor iz sekundarne literature kritički ju prosudivši.
 4. Student će iz različitih izvora moći prikupiti i sustavno prikazati građu relevantnu za obradu teme stručnog rada.
 5. Student će moći pod mentorstvom izraditi završni rad.
 6. student će moći objasniti osnovnu lingvističku metodologiju i terminologiju na različitim razinama proučavanja jezika u sinkroniji i dijakroniji te je primijeniti u analizi fonetike, fonologije, morfologije, sintakse, semantike i pragmatike španjolskog jezika
 7. student će moći preispitati vlastito usvojeno znanje i spoznaje iz struke te će biti kadar koristiti vještine učenja nužne za nastavak studija na višoj razini (diplomskom studiju)
 8. student će moći pod mentorstvom izraditi završni rad iz područja lingvistike ili književnosti; za tu svrhu on će iz različitih izvora moći prikupiti i sustavno prikazati građu relevantnu za obradu teme rada
Metode podučavanja
Samostalno učenje tijekom pretraživanja, vrednovanja i analiziranja primarne i sekundarne literature. Samostalno učenje tijekom izrade stručnog rada i pripreme za prikazivanje rezultata istraživanja. Vođeno poučavanje na mentorskim konzultacijama.
Metode ocjenjivanja
Nakon izrade stručnog rada mentor vrednuje i ocjenjuje studentov cjelokupni uspjeh na kolegiju; prikupljanje građe, istraživanje i završni pismeni rad.

Obavezna literatura
 1. Student samostalno pretražuje te s mentorom odabire relevantnu literaturu za izradu završnog rada na određenu temu.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar