Naziv
Vizualna kultura u nastavi Likovne umjetnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
50
Šifra
170253
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Cilj predmeta jest upoznati studente, buduće srednjoškolske profesore, sa značenjem i ulogom vizualne kulture i vizualne pismenosti u suvremenome društvu te mogućnostima njihova razvijanja u okviru nastave Likovne umjetnosti. Studenti će steći vještine analitičkoga i kritičkoga čitanja vizualnoga teksta te donositi argumentirane vrijednosne prosudbe o svojoj posrednoj i neposrednoj vizualnoj okolini. Studente će se poticati na raspravljanje o mogućim strategijama analize i interpretacije različitih medijskih i multimedijskih sadržaja, od tradicionalnih umjetničkih formi do primjera popularne kulture i masovnih medija. Usvojena znanja i vještine studenti će naučiti metodički i sadržajno prilagoditi potrebama učenja i poučavanja srednjoškolskoga predmeta Likovna umjetnost kroz osmišljavanje i izvedbu metodičkih vježbi, dijelova nastavnoga sata te držanje seminarskih izlaganja.
Sadržaj
 1. Vizualna kultura i vizualna pismenost u suvremenome društvu – uloga i značenje 1
 2. Vizualna kultura i vizualna pismenost u suvremenome društvu – uloga i značenje 2
 3. Ikonički obrat – dominacija i moć vizualnog: predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja 1
 4. Ikonički obrat – dominacija i moć vizualnog: predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja 2
 5. Tema i sadržaj u vizualnome tekstu: predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja 1
 6. Tema i sadržaj u vizualnome tekstu: predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja 2
 7. Značenjska uloga forme u vizualnome tekstu: predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja 1
 8. Značenjska uloga forme u vizualnome tekstu: predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja 2
 9. Vizualni tekst i kronološki narativ: predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja 1
 10. Vizualni tekst i kronološki narativ: predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja 2
 11. Vizualni tekst kao kulturološki tekst – ideološki pristupi analizi vizualne kulture: predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja 1
 12. Vizualni tekst kao kulturološki tekst – ideološki pristupi analizi vizualne kulture: predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja 2
 13. Semiotika, hermeneutika i vizualna kultura: predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja
 14. Vizualna kultura i konstrukcija stvarnosti: lijepe umjetnosti; fotografija, film, masovni mediji, „novi“ mediji, multimedija: : predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja 1
 15. Vizualna kultura i konstrukcija stvarnosti: lijepe umjetnosti; fotografija, film, masovni mediji, „novi“ mediji, multimedija: : predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja 2

Ishodi učenja
 1. student će moći definirati ključne pojmove vezane uz vizualnu kulturu i vizualne studije
 2. student će moći definirati i objasniti ključne teorijske pristupe istraživanju vizualne kulture
 3. student će steći vještine čitanja vizualnoga teksta
 4. student će moći analizirati i kritički vrednovati posrednu i neposrednu vizualnu okolinu
 5. student će moći analitički čitati različite medijske i multimedijske sadržaje
 6. student će moći prezentirati usvojeno znanje u obliku metodičkih vježbi i seminarskih izlaganja
Metode podučavanja
Frontalna nastava, metoda razgovora, metodička vježba, radionička nastava, interaktivna nastava, interdisciplinarna nastava, iskustveno i suradničko učenje
Metode ocjenjivanja
Ocjenu sačinjavaju aktivnost na nastavi, kolokvij, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Richard Howells, Joaquim Negreiros, Visual Culture, Cambridge, Malden: Polity Press, 2015. [2012.]
 2. Krešimir Purgar (ur.), Vizualni studiji: umjetnost i mediji u doba slikovnog obrata, Zagreb: Centar za vizualne studije, 2009.
 3. Žarko Paić, Vizualne komunikacije, Zagreb: Centar za vizualne komunikacije, 2008., str. 31-81.
 4. Paul Messaris, Visual "literacy" : image, mind, and reality, Boulder: Westview Press, 1994
 5. Jadranka Damjanov, Pogled i slika, Zagreb, Hermes, 1996.
Dopunska literatura
 1. Slika i riječ: uvod u povijesno-umjetničku hermeneutiku. Priredila Sonja Briski Uzelac. Preveo Milan Pelc. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1997.
 2. Sonja Briski Uzelac, Vizualni tekst – studije iz teorije umjetnosti, Zagreb: Centar za vizualne studije, 2008.
 3. Chris Jenks (ur.), Vizualna kultura, Zagreb, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2002.
 4. Nicholas Mirzoeff, An introduction to visual culture, London/New York, Routledge, 2009.
 5. Klaus Sachs-Hombach (ur.), Znanost o slici – discipline, teme, metode, Zagreb, Biblioteka Antibarbarus, 2006.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij