Naziv
Vizualna kultura u nastavi Likovne umjetnosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
ECTS
5
Šifra
170253
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Terenske vježbe
15

Cilj
Cilj predmeta jest upoznati studente, buduće srednjoškolske profesore, sa značenjem i ulogom vizualne kulture i vizualne pismenosti u suvremenome društvu te mogućnostima njihova razvijanja u okviru nastave Likovne umjetnosti. Studenti će steći vještine analitičkoga i kritičkoga čitanja vizualnoga teksta te donositi argumentirane vrijednosne prosudbe o svojoj posrednoj i neposrednoj vizualnoj okolini. Studente će se poticati na raspravljanje o mogućim strategijama analize i interpretacije različitih medijskih i multimedijskih sadržaja, od tradicionalnih umjetničkih formi do primjera popularne kulture i masovnih medija. Usvojena znanja i vještine studenti će naučiti metodički i sadržajno prilagoditi potrebama učenja i poučavanja srednjoškolskoga predmeta Likovna umjetnost kroz osmišljavanje i izvedbu metodičkih vježbi, dijelova nastavnoga sata te držanje seminarskih izlaganja.
Sadržaj
 1. Vizualna kultura i vizualna pismenost u suvremenome društvu – uloga i značenje 1
 2. Vizualna kultura i vizualna pismenost u suvremenome društvu – uloga i značenje 2
 3. Ikonički obrat – dominacija i moć vizualnog: predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja 1
 4. Ikonički obrat – dominacija i moć vizualnog: predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja 2
 5. Tema i sadržaj u vizualnome tekstu: predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja 1
 6. Tema i sadržaj u vizualnome tekstu: predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja 2
 7. Značenjska uloga forme u vizualnome tekstu: predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja 1
 8. Značenjska uloga forme u vizualnome tekstu: predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja 2
 9. Vizualni tekst i kronološki narativ: predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja 1
 10. Vizualni tekst i kronološki narativ: predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja 2
 11. Vizualni tekst kao kulturološki tekst – ideološki pristupi analizi vizualne kulture: predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja 1
 12. Vizualni tekst kao kulturološki tekst – ideološki pristupi analizi vizualne kulture: predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja 2
 13. Semiotika, hermeneutika i vizualna kultura: predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja
 14. Vizualna kultura i konstrukcija stvarnosti: lijepe umjetnosti; fotografija, film, masovni mediji, „novi“ mediji, multimedija: : predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja 1
 15. Vizualna kultura i konstrukcija stvarnosti: lijepe umjetnosti; fotografija, film, masovni mediji, „novi“ mediji, multimedija: : predavanje, metodičke vježbe i seminarska izlaganja 2

Ishodi učenja
 1. student će moći definirati ključne pojmove vezane uz vizualnu kulturu i vizualne studije
 2. student će moći definirati i objasniti ključne teorijske pristupe istraživanju vizualne kulture
 3. student će steći vještine čitanja vizualnoga teksta
 4. student će moći analizirati i kritički vrednovati posrednu i neposrednu vizualnu okolinu
 5. student će moći analitički čitati različite medijske i multimedijske sadržaje
 6. student će moći prezentirati usvojeno znanje u obliku metodičkih vježbi i seminarskih izlaganja
Metode podučavanja
Frontalna nastava, metoda razgovora, metodička vježba, radionička nastava, interaktivna nastava, interdisciplinarna nastava, iskustveno i suradničko učenje
Metode ocjenjivanja
Ocjenu sačinjavaju aktivnost na nastavi, kolokvij, seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Richard Howells, Joaquim Negreiros, Visual Culture, Cambridge, Malden: Polity Press, 2015. [2012.]
 2. Krešimir Purgar (ur.), Vizualni studiji: umjetnost i mediji u doba slikovnog obrata, Zagreb: Centar za vizualne studije, 2009.
 3. Žarko Paić, Vizualne komunikacije, Zagreb: Centar za vizualne komunikacije, 2008., str. 31-81.
 4. Paul Messaris, Visual "literacy" : image, mind, and reality, Boulder: Westview Press, 1994
 5. Jadranka Damjanov, Pogled i slika, Zagreb, Hermes, 1996.
Dopunska literatura
 1. Slika i riječ: uvod u povijesno-umjetničku hermeneutiku. Priredila Sonja Briski Uzelac. Preveo Milan Pelc. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1997.
 2. Sonja Briski Uzelac, Vizualni tekst – studije iz teorije umjetnosti, Zagreb: Centar za vizualne studije, 2008.
 3. Chris Jenks (ur.), Vizualna kultura, Zagreb, Naklada Jesenski i Turk, Hrvatsko sociološko društvo, Zagreb, 2002.
 4. Nicholas Mirzoeff, An introduction to visual culture, London/New York, Routledge, 2009.
 5. Klaus Sachs-Hombach (ur.), Znanost o slici – discipline, teme, metode, Zagreb, Biblioteka Antibarbarus, 2006.

Izborni predmet na studijima
Stari studiji
 1. Povijest umjetnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij