Naziv
Analiza engleskih tekstova
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
132027
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s različitim tipovima tekstova i razviti svijest o njihovim lingvističkim karakteristikama i komunikacijskoj funkciji te osposobiti studente za sažimanje pročitanih tekstova, nalaženje relevantnih izvora za obradu određenih tema i pisanje argumentacijskih eseja na zadanu temu. Studenti će u ostvarivanju tih ciljeva koristiti zbirku tematski odabranih tekstova različitih žanrovskih vrsta. Pritom će kroz vođene diskusije i praktične zadatke proširiti poznavanje vokabulara i kulturoloških pojmova, poboljšati praktičnu upotrebu idiomatskih struktura i stilskih varijeteta u pismenom izražavanju na engleskome jeziku, te razviti vještine dubinskog čitanja i analize raznorodnih tipova tekstova. Od studenata se očekuje da u ovom kolegiju dalje razvijaju jezične i kulturološke kompetencije koje su stekli u prethodnim jezičnim kolegijima.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij
 2. Prvi blok tekstova - dubinsko čitanje i analiza
 3. Prvi blok tekstova - dubinsko čitanje i analiza
 4. Prvi blok tekstova - dubinsko čitanje i analiza
 5. Sažimanje pročitanog teksta
 6. Nastavnikova povratna informacija o sažecima
 7. Međusobno čitanje, revidiranje i ocjenjivanje sažetaka kolega studenata prema zadanim kriterijima
 8. Nastavnikova povratna informacija o uspješnosti u zadatku
 9. Prvi kolokvij (čitanje i analiza nepoznatog teksta, pisanje sažetka)
 10. Ispravak kolokvija i komentar
 11. Drugi blok tekstova - dubinsko čitanje i analiza
 12. Drugi blok tekstova - dubinsko čitanje i analiza
 13. Odabir povezane teme za esej i traženje relevantnih izvora
 14. Pisanje prve verzije eseja prema detaljnim uputama
 15. Povratna informacija o esejima

Ishodi učenja
 1. Dubinski pročitati, analizirati i sažeti tekstove na engleskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima.
 2. Prepoznati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica.
 3. Preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na engleskome jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost.
 4. Odabrati temu i pronaći relevantne izvore s kojima će se upustiti u dijalog u vlastitome argumentacijskome eseju.
 5. Isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na engleskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti.
 6. Graditi argumentaciju u dijalogu s drugim autorima koji su pisali o određenoj temi.
 7. Samostalno prevesti s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja, kako bi se bolje osvijetlili i usporedili neki kulturološki pojmovi i gramatičke strukture.
Metode podučavanja
samostalan studentski vođeni rad na ciljanim zadacima (pisanje sažetaka, izrada vokabularnih zadataka za vježbu, prijevod i komentar odabranih tekstova, pisanje argumentacijskog eseja temeljenog na različitim izvorima, npr. znanstvenim člancima, popularnoznanstvenim tekstovima, publicističkim tekstovima)
Metode ocjenjivanja

- ispravak i ocjenjivanje sažetka nepoznatog teksta
- pisanje argumentacijskog eseja
- kontinuirano praćenje sudjelovanja u nastavi i zadaća

Obavezna literatura
 1. Zbirka tekstova za kolegij Analiza engleskih tekstova (Reader)
 2. rječnici i gramatike koji se koriste u svim jezičnim kolegijima
 3. elektronički korpusi
 4. online dostupni priručnici pojedinih anglofonih sveučilišta koji se koriste kao pomoć u akademskom pisanju (writing manuals)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar