Naziv
Ekonomska historija
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
5
Šifra
117679
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj predmeta je razviti kritički smisao u studenata za razumijevanje i objašnjenje temeljnih procesa, struktura i fenomena ekonomske historije hrvatskih zemalja ranoga novog vijeka u njihovim europskim regionalnim kontekstima, napose imperijalnima (Habsburška Monarhija, Mletačka Republika, Osmansko Carstvo). Jedan od ciljeva predmeta je razvijanje svijesti studenata o radnoj kulturi i kulturi privređivanja.
Sadržaj
 1. Uvod u ekonomsku historiju
 2. Odabrani problemi ekonomske historije
 3. Odabrani problemi ekonomske historije
 4. Odabrani problemi ekonomske historije
 5. Odabrani problemi ekonomske historije
 6. Odabrani problemi ekonomske historije
 7. Odabrani problemi ekonomske historije
 8. Prezentacija seminarskih radova s raspravom
 9. Prezentacija seminarskih radova s raspravom
 10. Prezentacija seminarskih radova s raspravom
 11. Prezentacija seminarskih radova s raspravom
 12. Prezentacija seminarskih radova s raspravom
 13. Prezentacija seminarskih radova s raspravom
 14. Prezentacija seminarskih radova s raspravom
 15. Završna razmatranja

Ishodi učenja
 1. Razumijevanje osnovnih procesa ekonomske historije ranoga novog vijeka
 2. Poticati studentice/studente da razvijaju umijeće komparativnohistorijskog i interkulturnog objašnjenja i razumijevanja temeljne predmetne problematike.
 3. Analizirati i interpretirati povijesne izvore
 4. Sažeti i protumačiti odabrane probleme iz povijesti
 5. Identificirati, klasificirati i vrednovati odabrane povijesne izvore
 6. Postaviti konkretan istraživački problem i planirati njegovo rješavanje
 7. objasniti povijesne fenomene u komparativnohistorijskoj perspektivi
 8. oblikovati argumente o prošlosti pomoću različitih izvora i dokaza
Metode podučavanja
Nastava bi trebala biti organizirana kroz problemska predavanja, rad u sklopu seminara, rad na prilagođenim izvorima, vježbanje umijeća postavljanja istraživačkog pitanja te vježbanje pisanja stručnog rada.
Metode ocjenjivanja
Na kraju nastave predviđena je pismena provjera znanja putem završnog eseja (50%), a u konačnu ocjenu ulaze i individualni studentski doprinosi u problemskoj nastavi te u radu seminara (50 %).

Obavezna literatura
 1. Karaman, Igor, Privredni život banske Hrvatske od 1700. do 1850., Zagreb 1989., (izabrana poglavlja)
 2. Braudel, Fernand, Sredozemlje i sredozemni svijet u doba Filipa II., Zagreb 1997., sv. 1, (izabrana poglavlja)
Dopunska literatura
 1. Kulischer, Josef, Opća ekonomska povijest, knj. 2, Zagreb 1957., (izabrana poglavlja)

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar