Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
Srijedom, 12.00-13.30 i po dogovoru putem e-mail-a.
Soba
C-309
Telefon
4092192
E-mail
vbusko@ffzg.hr

Rođena 5. kolovoza 1964. u Dubrovniku gdje je stekla osnovnu i gimnazijsku naobrazbu. Diplomirala u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 1990., magistrirala 1995. te doktorirala na istom Fakultetu 24. listopada 2000. godine obranom disertacije Procesi suočavanja i kontinuirana izložensot stresorima. Od 1992. zaposlena je u istom Odsjeku u svojstvu znanstvenog novaka, izabrana u zvanje znanstvenog asistenta 1995. g., višeg asistenta 2000, docenta 2002, u zvanje izvanrednog profesora 2008, redovitog profesora 2014, te redovitog profesora u trajnom zvanju na Katedri za psihometriju 2020. godine. Predstojnica je Katedre za psihometriju u Odsjeku za psihologiju u razdoblju od 2005-2016.
Na Odsjeku za psihologiju i Filozofskom fakultetu nositeljica je i izvodi nekoliko obveznih i izbornih kolegija u preddiplomskom i diplomskom studiju iz područja psihometrijske teorije i metodologije. U okviru doktorskog studija psihologije osmislila je i vodila nastavni modul Psihometrijska teorija i kvantitativne metode s 3 obvezna i 2 izborna kolegija. Nositeljica je i kolegija Evaluacija dijagnostike i tretmana na specijalističkom studiju iz kliničke psihologije. Predavala je i na poslijediplomskim studijima kineziologije i sociologije.
Kao stipendist DAAD fondacije, tijekom 2002. godine boravila je u studijskom posjetu u Odsjeku za metodologiju i evaluaciju Sveučilišta “Friedrich Schiller“ u Jeni i Odsjeku za psihologiju “Frei Universität“ u Berlinu. U okviru znanstvenog usavršavanja u području psihometrije i multivarijatne metodologije do sada je sudjelovala u radu dvadesetak međunarodnih znanstvenih seminara, škola i radionica. 2010. je kao gostujući profesor Sveučilišta u Buenos Airesu predavala kolegij iz područja linearnog strukturalnog modeliranja za studente poslijediplomskih studija. Kao voditelj i/ili predavač sudjelovala je u radu nekoliko međunarodnih i domaćih ljetnih škola te kao gostujući predavač na preddiplomskim studijima Sveučilišta u Osijeku i Dubrovnik International University.
Vodila je, surađivala ili sudjelovala kao konzultant u realizaciji dvadesetak domaćih i međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata. Realizirala je višegodišnji znanstveni projekt MZOS RH Mjerenje latentnih psiholoških svojstava: dispozicije i procesi ličnosti, te Odrednice individualnih razlika i intraindividualnih promjena u mjerama emocionalnih sposobnosti i srodnih atributa ličnosti. Surađivala je i na projektu HRZZ Prospective Biopsychosocial Study of the Effects of Sexually Explicit Material on Young People's Sexual Socialization and Health. Objavila je više od 60 znanstvenih i stručnih radova, održala stotinjak izlaganja na međunarodnim i domaćim skupovima među kojima je 15tak pozvanih predavanja. Izradila je veći broj kompozitnih psihologijskih testova ili baterija testova, većinom iz domene općih kognitivnih sposobnosti, kao i prijevoda i/ili prilagodbi instrumenata stranih autora. Od 2005. do danas autorica je svih testova intelektualnih sposobnosti korištenih u okviru razredbenih postupaka za svrhe upisa kandidata na studije Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Pokrenula je i do sada organizirala 9 međunarodnih psihometrijskih simpozija. Kao članica programskog i/ili organizacijskog odbora sudjelovala je u realizaciji desetak međunarodnih znanstvenih konferencija i 6 domaćih skupova. Od 2004. godine je izvršna, a od 2006-2017. glavna i odgovorna urednica međunarodnog časopisa Review of Psychology. Trenutno je članica uredništva četiri međunarodna časopisa: Psychological Tests and Assessment Modeling (od 2010), Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (od 2016), European Journal of Psychological Assessment (od 2017) te Spanish Journal of Psychology (od 2020). Recenzirala je veliki broj znanstvenih radova za domaće i međunarodne znanstvene časopise, znanstvenih knjiga i udžbenika iz područja psihologijske i psihometrijske metodologije te prijevoda knjiga i udžbenika.
Redovita je članica Hrvatskog psihološkog društva (HPD), Hrvatskog statističkog društva (HSD), European Association of Psychological Assessment (EAPA) te član osnivač European Association of Methodology (EAM). U jednom mandatu bila je član Upravnog odbora i tajnica HPD. Članica Povjerenstva za provedbu razredbenog postupka za studij psihologije 2001. godine, a od 2002-2019. članica je Fakultetskog povjerenstva za razredbeni postupak, te od 2008. članica je Fakultetskog povjerenstva za strateški razvoj studija.

Ključni istraživački interesi
 • mjerenje kognitivnih i emocionalnih sposobnosti
 • psihometrijska teorija i analize strukturalnih modela
 • osobni činitelji, stres i suočavanje u sportskom kontekstu
 • emocionalni i socijalni razvoj u adolescenciji i uloga školskih iskustva
 • validacije mjernih postupaka
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • Društvo prijatelja dubrovačke starine
 • Društvo sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu
 • Ekspertna skupina NCVVO-a - Povjerenstvo za vanjsko vrednovanje provedbe eksperimentalnog Kurikuluma zdravstvenog odgoja, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO)
 • European Association of Methodology (EAM) (redovni član (član osnivač))
 • European Association of Psychological Assessment (EAPA) (član upravnog/izvršnog odbora)
 • Hrvatsko psihološko društvo (HPD) (redovni član)
 • Hrvatsko statističko društvo (redovni član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo (-, -)
 • 2019. Thematic ECHA Conference: Creativity Research and Innovation in Gifted Education: Social, Individual, and Educational Perspective, European Council for High Ability, Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (-, -)
 • 2016. International Statistical Conference in Croatia, ISSCRO '16, Croatian Statistical Association (CSA) (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), Hrvatsko statističko društvo ,Zagreb (Članica uređivačkog odbora)
 • Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), Hrvatsko statističko društvo ,Zagreb (Članica uređivačkog odbora)
 • Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), Hrvatsko statističko društvo ,Zagreb (Članica uređivačkog odbora)
 • Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), Hrvatsko statističko društvo ,Zagreb (Članica uređivačkog odbora)
 • Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), Hrvatsko statističko društvo ,Zagreb (Članica uređivačkog odbora)
 • Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), Hrvatsko statističko društvo ,Zagreb (Članica uređivačkog odbora)
 • Croatian Review of Economic, Business and Social Statistics (CREBSS), Hrvatsko statističko društvo ,Zagreb (Članica uređivačkog odbora)
 • European Journal of Psychological Assessment (EJPA), Hogrefe Publishing ,Gottingen (Članica uređivačkog odbora)
 • European Journal of Psychological Assessment (EJPA), Hogrefe Publishing ,Gottingen (Članica uređivačkog odbora)
 • European Journal of Psychological Assessment (EJPA), Hogrefe Publishing ,Gottingen (Članica uređivačkog odbora)
 • European Journal of Psychological Assessment (EJPA), Hogrefe Publishing ,Gottingen (Članica uređivačkog odbora)
 • European Journal of Psychological Assessment (EJPA), Hogrefe Publishing ,Gottingen (Članica uređivačkog odbora)
 • Psychological Tests and Assessment Modeling, Pabst Science Publishers ,Lengerich (Članica uređivačkog odbora)
 • Psychological Tests and Assessment Modeling, Pabst Science Publishers ,Lengerich (Članica uređivačkog odbora)
 • Psychological Tests and Assessment Modeling, Pabst Science Publishers ,Lengerich (Članica uređivačkog odbora)
 • Psychological Tests and Assessment Modeling, Pabst Science Publishers ,Lengerich (Članica uređivačkog odbora)
 • Psychological Tests and Assessment Modeling, Pabst Science Publishers ,Lengerich (Članica uređivačkog odbora)
 • Psychological Tests and Assessment Modeling, Pabst Science Publishers ,Lengerich (Članica uređivačkog odbora)
 • Psychological Tests and Assessment Modeling, Pabst Science Publishers ,Lengerich (Članica uređivačkog odbora)
 • Psychological Tests and Assessment Modeling, Pabst Science Publishers ,Lengerich (Članica uređivačkog odbora)
 • Psychological Tests and Assessment Modeling, Pabst Science Publishers ,Lengerich (Članica uređivačkog odbora)
 • Psychological Tests and Assessment Modeling, Pabst Science Publishers ,Lengerich (Članica uređivačkog odbora)
 • Psychological Tests and Assessment Modeling, Pabst Science Publishers ,Lengerich (Članica uređivačkog odbora)
 • Psychological Tests and Assessment Modeling, Pabst Science Publishers ,Lengerich (Članica uređivačkog odbora)
 • Review of Psychology, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Glavna i odgovorna urednica)
 • Review of Psychology, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Glavna i odgovorna urednica)
 • Review of Psychology, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Glavna i odgovorna urednica)
 • Spanish Journal of Psychology, Cambridge University Press ,Madrid (Članica savjetodavnog odbora)
 • Spanish Journal of Psychology, Cambridge University Press ,Madrid (Članica savjetodavnog odbora)

Opis znanstvene djelatnosti
Glavna područja znanstvenog interesa i istraživačkog rada uključuju

- teorije testova i mjerenje kognitivnih sposobnosti;
- istraživanja i mjerenje emocionalne inteligencije;
- primjene psihometrijske teorije u području modeliranja strukturalnim jednadžbama.