Cilj
Kroz praktičan rad na arheološkom lokalitetu pratit će se usvajanje kompetencija prepoznavanja, definiranja i vrednovanja osnovnih načela arheološkog istraživanja i dokumentiranja, te primjena teoretskih znanja u različitim praktičnim kontekstima.
Sadržaj
 1. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 2. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 3. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 4. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 5. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 6. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 7. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 8. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 9. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 10. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 11. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 12. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 13. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 14. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu
 15. Praktičan rad na arheološkom lokalitetu

Ishodi učenja
 1. Primijeniti usvojeno praktično znanje i teorijsku podlogu u praksi prilikom arheološkog istraživanja
 2. Opažati i razlikovati tragove ljudske aktivnosti kroz arheološku stratigrafiju
 3. Prepoznati i definirati principe arheološkog uslojavanja
 4. Izraditi terensku dokumentaciju pomoću propisanih formulara
 5. Prepoznati i izdvojiti različite vrste arheološkog materijala radi njegove daljnje obrade ili konzervacije
 6. Koristiti suvremene geodetske instrumente i foto opremu za potrebe arheološkog dokumentiranje
 7. Navesti i opisati svoja opažanja o terenu te ih pismeno prezentirati u obliku terenskog dnevnika
 8. Moći uz voditelja sudjelovati u pripremi, organizaciji, podjeli poslova i provođenju arheološkog istraživanja
 9. Moći izrađivati arheološku terensku dokumentaciju
Metode podučavanja
Kroz praktičan rad na arheološkom lokalitetu pratit će se usvajanje kompetencija prepoznavanja, definiranja i vrednovanja osnovnih načela arheološkog istraživanja i dokumentiranja, te primjena teoretskih znanja u različitim praktičnim kontekstima.
Metode ocjenjivanja
Rad studenata vrednuje se predajom terenskog dnevnika i obrazaca. Studenti samostalno vode terenski dnevnik tijekom arheološkog istraživanja prema danim uputama i primjerima, a opažanja u njemu rezultat su rada i razumijevanja studenta o arheološkom lokalitetu. Po završetku terenskog rada student je obavezan predati obrasce potpisane od strane voditelja istraživanja.

Obavezna literatura
 1. Barker, P. Tehnike arheološkog iskopavanja. MHAS. Split. 2000.
Dopunska literatura
 1. Green, K. Archaeology: An Introduction. Routledge. London. 2002.
 2. Harris, E. C. Načela arheološke stratigrafije. Ljubljana: Slovensko arheološko društvo, 1989.
 3. Price, T. D. Principles of Archaeology. 2007.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar