Naziv
Hrvatska i Europa u 19. stoljeću - komparatističke teme
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
6
Šifra
117683
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je proširiti znanja studenata na polju poznavanja problematike europske i svjetske povijesti od kraja 18. do početka 20. stoljeća općenito, kao i znanja studenata o položaju Hrvatske u Europi i o odnosima Hrvata s drugim europskim narodima u to doba. Usto, studente će se učiti kako se priprema za istraživačko-znanstveni rad: upoznavanje s problematikom, definiranje istraživačkog pitanja, pronalaženje literature i izvora, analiza sakupljenog materijala i, napokon, pisanje i prezentacija rada. Također, studente će se učiti komparativnom vrednovanju modernizacijskih i nacionalno-integracijskih procesa kao temeljnih fenomena europske povijesti 19. stoljeća.
Sadržaj
 1. Osnovni pojmovi i temeljni procesi
 2. Stanovništvo i migracije u Europi 19. stoljeća
 3. Agrarna transformacija: proizvodnja i život na selu
 4. Industrijalizacija, moderne komunikacije, kapital i rad
 5. Urbanizacija, moderni grad, društveni slojevi i građanska obitelj
 6. Obrazovanje i pismenost, građanska kultura od romantizma do moderne
 7. Moderne ideje i doktrine, parlament i ustav, mediji (novine)
 8. Franjo Josip: srednjoeuropski vladar u komparativno-historijskoj perspektivi
 9. Postanak modernih europskih nacija i oblikovanje hrvatske nacije u europskom kontekstu
 10. Postanak modernih europskih nacija i oblikovanje hrvatske nacije u europskom kontekstu
 11. Hrvati i revolucija 1848./49. godine
 12. Od panslavizma do neoslavizma - odnos prema Rusiji u Hrvatskoj druge polovice 19. stoljeća
 13. Odnos prema Istočnom pitanju i Velikoj istočnoj krizi u hrvatskoj politici i javnosti
 14. Aneksijska kriza i balkanski ratovi - odnos i odjeci u Hrvatskoj
 15. Hrvati i Prvi svjetski rat

Ishodi učenja
 1. Objasniti povijesne fenomene u komparativnohistorijskoj perspektivi
 2. Oblikovati argumente o prošlosti Hrvatske i Europe pomoću različitih izvora i dokaza
 3. Voditi diskusiju i/ili sudjelovati u njoj potičući dubinsko promišljanje o temi
 4. Objasniti i ocijeniti značaj proučavanih fenomena u širem povijesnom kontekstu
 5. Komparativno vrednovati kompleksnu prirodu povijesne zbilje Hrvatske i Europe
Metode podučavanja
Predavanja, analiza odabranih izvora, studentska izlaganja, rasprave
Metode ocjenjivanja
Pismena i usmena provjera znanja

Obavezna literatura
 1. D. Roksandić, ur., Uvod u komparativnu historiju, Zagreb, 2004. (članci M. Blocha [str. 37-64], H.G. Haupta/J. Kocke [147-176], J. Osterhammela [177-206])
 2. J. Le Rider, Mitteleuropa, Zagreb, 1998.
Dopunska literatura
 1. E. Hobsbawm, Doba kapitala, Zagreb, 1989.
 2. Ch. Tilly - L. Tilly - R. Tilly, Buntovno stoljeće 1830.-1930., Zagreb, 2002.
 3. P. S. Wandycz, Cijena slobode.Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega vijeka do danas, Zagreb, 2004.
 4. M. Hroch, Društveni preduvjeti nacionalnih preporoda u Europi, Zagreb, 2006.
 5. I. T. Berend - G. Ránki, Evropska periferija i industrijalizacija 1780.-1914., Zagreb, 1996.
 6. H. Haselsteiner, Ogledi o modernizaciji u Srednjoj Europi, Zagreb, 1997.
 7. J. Osterhammel, Preobražaj sveta: globalna istorija 19. veka, Novi Sad, 2022. (odabrana poglavlja)
 8. F. Šimetin Šegvić - M. Janković, ur., Gradovi 19. stoljeća i urbana historija : teme, pristupi, metode, Zagreb, 2021.

Obavezan predmet na studijima
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar