Naziv
Idiomatika i stilistika hrvatskoga jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
160827
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Omogućiti studentima stjecanje znanja iz područja stilistike, normativne gramatike, pravopisa, pragmalingvistike, semantike. Doprinijeti razvoju njihove komunikacijske kompetencije u hrvatskom jeziku te usvajanju načela primjenjivih u komunikaciji na drugim jezicima.
Sadržaj
 1. unaprjeđivanje poznavanja hrvatske normativne gramatike i pravopisa
 2. upoznavanje s funkcionalnim stilovima i njihovim obilježjima u hrvatskom jeziku
 3. razvijanje osjećaja za nijansiranu upotrebu jezičnih sredstava usklađenu sa zahtjevima pojedinog funkcionalnog stila

Ishodi učenja
 1. studenti će znati procijeniti kvalitetu i korisnost normativnih priručnika
 2. studenti će osvijestiti i unaprijediti vlastitu jezičnu kompetenciju na hrvatskom jeziku
 3. studenti će znati prepoznati funkcionalne stilove i služiti se jezičnim sredstvima tipičnima za svaki stil
Metode podučavanja
frontalna metoda, metoda seminarskog rada, pisanih radova studenata i javnih izlaganja
Metode ocjenjivanja
kontinuirano, tijekom semestra; povremeni kolokviji i drugi pismeni radovi

Obavezna literatura
 1. Babić, S.-Finka, B.-Moguš, M. (1996) Hrvatski pravopis. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Hrvatski pravopis (2007) Badurina, L., Marković, I., Mićanović, K. Zagreb: Matica hrvatska.
 3. Barić, E. – Lončarić, M. – Malić, D. – Pavešić, S. – Peti, M. – Zečević, M. – Znika, M. (1995) Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga.
 4. Silić, J. i Pranjković, I. (2005) Gramatika hrvatskoga jezika: za gimnazije i visoka učilišta. Zagreb:Školska knjiga.
 5. Kovačević, M.-Badurina, L. (2001) Raslojavanje jezične stvarnosti. Rijeka: Izdavački centar.
 6. Silić, J. (2006) Funkcionalni stilovi hrvatskoga jezika. Zagreb: Disput.
Dopunska literatura
 1. Hrvatski jezični savjetnik. ur. Hudeček, L.-Mihaljević, M.-Vukojević, L. (1999). Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje-Pergamena-Školske novine.
 2. Hrvatski jezik u XX. stoljeću (2006) ur. Hekman, J. Zagreb: Matica hrvatska.

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij