Naziv
Leksikologija i leksikografija
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS
5
Šifra
117842
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj je ovoga kolegija upoznati studente s temeljnim teorijskim pojmovima iz leksikologije i njihovom primjenom u leksikografiji.
Sadržaj
 1. Introduction to lexicology: Word. Lexeme. Morphology, Semantics, Etymology. Introduction to lexicography.
 2. Word Formation I: Inflection and derivation.
 3. Word Formation II: Compounding, conversion, reduplication, backformation.
 4. Word Formation III: Diminutives, clipping, abbreviations and acronyms, coinage, neologisms, nonce-words, nonsense words.
 5. Word Formation IV: Onomatopoeic words, eponyms, borrowing
 6. Diachrony: Semantic change (metaphor, metonymy, specialization, generalization)
 7. Diachrony: Sources of English vocabulary; loan words; false friends.
 8. Phraseology: Idioms. Traditional and modern approaches.
 9. Phraseology: Idioms and idiomaticity. Metaphor, metonymy and idioms.
 10. Phraseology: Idioms and formulaic language. Proverbs, binomials etc.
 11. Phraseology: Current research.
 12. Phraseology: Phrasal verbs.
 13. Lexicography I: Key elements of dictionaries. Definition. Usage.
 14. Lexicography II: The corpus in lexicography. Dictionary Making.Types of dictionaries. The origin of dictionaries. History of dictionaries.
 15. RevisionExam

Ishodi učenja
 1. Studenti će naučiti osnovna načela tvorbe riječi i frazeologije engleskog jezika.
 2. Studenti će moći samostalno odabrati istraživački lingvistički problem i osmisliti različite načine njegove operacionalizacije u skladu s uzusima lingvističkog istraživanja, pridržavajući se načela društvene i etičke odgovornosti.
 3. Studenti će moći prikupiti i kritički procijeniti anglističku stručnu i znanstvenu literaturu potrebnu za vlastito istraživanje.
 4. Studenti će moći procijeniti različite lingvističke i književno-kulturološke teorijske pristupe i primijeniti ih u vlastitom istraživanju.
 5. Studenti će moći kritički procijeniti tuđa interdisciplinarna društveno-humanistička istraživanja i argumentirano izraziti svoj stav.
 6. Studenti će moći kritički vrednovati anglističku lingvističku literaturu vezanu uz odabrani istraživački problem te je povezati u jedinstvenu cjelinu.
 7. Studenti će moći prepoznati i vrednovati ulogu društvenih čimbenika koji potiču dijakronijske promjene u jeziku uopće.
 8. Studenti će moći samostalno prikupiti i interpretirati odgovarajuće podatke vezane uz područje vlastitog lingvističkog istraživanja u engleskom jeziku.
 9. Studenti će moći u pisanom znanstvenom tekstu na engleskom jeziku zastupati vlastite istraživačke stavove i poduprijeti ih spoznajama iz postojećih tuđih istraživanja.
 10. Studenti će se moći učinkovito služiti tiskanim i elektroničkim izvorima (rječnicima, terminološkim bazama, paralelnim tekstovima) te dolaziti do informacija potrebnih za prevođenje stručnih tekstova.
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Pišu se dva kolokvija ili jedan ispit. Studenti drže prezentacije i pišu seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Halliday, M.A.K and Colin Yallop (2004). Lexicology. A Short Introduction. London: Continuum
 2. Jackson, Howard and Etienne Ze Amvela (2000). Words Meaning and Vocabulary. An Introduction to Modern English Lexicology. London: Continuum
 3. Gibbs, Raymond W. 2008. Idioms and Formulaic Language. in Oxford Handbook of Cognitive Linguistics
Dopunska literatura
 1. Katamba, Francis (1994). English Words, Structure, History, Usage Routledge
 2. Harley, Heidi (2006). English Words. A Linguistic Introduction.
 3. Carstairs-McCarthy, Andrew (2002). An Introduction to English Morphology. Edinburgh University Press
 4. Jackson, Howard (2002). Lexicography: An Introduction. Routledge

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij