Naziv
smjer Lingvistički
Puni naziv
Anglistika, smjer Lingvistički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar engleskog jezika i književnosti
sveučilišna magistra engleskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60

 1. studenti će moći analizirati odnose između jezičnih jedinica engleskog jezika na sintagmatskoj i paradigmatskoj razini i povezati ih u koherentnu teorijsku cjelinu
 2. studenti će moći prepoznati ulogu društvenih čimbenika koji potiču dijakronijske promjene u jeziku uopće
 3. studenti će moći kritički prosuđivati ulogu specifičnog anglofonog društvenog konteksta u promjenama u engleskom jeziku
 4. studenti će moći prepoznati utjecaje društvenih i spoznajnih čimbenika u sinkronijskoj organizaciji jezika
 5. studenti će moći kritički prosuđivati ulogu specifičnih društvenih čimbenika u anglofonom kontekstu kao i specifični odraz spoznajnih čimbenika na engleski jezik i njegovu uporabu na sinkronijskoj razini
 6. studenti će moći analizirati i preispitati raslojavanje engleskog jezika iz društveno-povijesne i funkcionalnostilske perspektive
 7. studenti će moći samostalno odabrati istraživački lingvistički problem i osmisliti različite načine njegove operacionalizacije u skladu s uzusima lingvističkog istraživanja, pridržavajući se načela društvene i etičke odgovornosti
 8. studenti će moći samostalno prikupiti odgovarajuću lingvističku literaturu u skladu s odabranim istraživačkim problemom
 9. studenti će moći kritički vrednovati anglističku lingvističku literaturu vezanu uz odabrani istraživački problem
 10. studenti će moći samostalno prikupiti i interpretirati odgovarajuće podatke vezane uz područje vlastitog lingvističkog istraživanja u engleskom jeziku
 11. studenti će moći u pisanom znanstvenom tekstu na engleskom jeziku zastupati vlastite istraživačke stavove i poduprijeti ih spoznajama iz postojećih tuđih istraživanja
 12. studenti će moći usmeno i pismeno na engleskom jeziku prezentirati rezultate vlastitog istraživačkog rada
 13. studenti će moći samostalno procijeniti različite lingvističke teorijske pristupe i integrirati ih u jednu cjelinu
 14. studenti će moći integrirati spoznaje iz različitih područja anglistike i vrednovati mjesto i ulogu jezika u širem književno-kulturološkom kontekstu
 15. studenti će moći interdisciplinarno pristupati rješavanju društveno-humanističkih istraživačkih problema u novim situacijama
 16. studenti će moći procijeniti vlastite interese i kompetencije te odabrati odgovarajuća područja za nastavak formalnog ili samostalnog cjeloživotnog obrazovanja